Nidos simpoziume apdovanotas Aleksandras Ostašenkovas

Ri­čar­do DAI­LI­DĖS nuo­tr.
Ap­do­va­no­ji­mą Šiau­lių fo­to­me­ni­nin­kui Alek­sand­rui Os­ta­šen­ko­vui (kai­rė­je) įtei­kė Ne­rin­gos me­ras Da­rius Ja­sai­tis.
Tra­di­ci­nia­me Ni­dos fo­tog­ra­fi­jos sim­po­ziu­me šiau­lie­tis fo­tog­ra­fas Alek­sand­ras Os­ta­šen­ko­vas įver­tin­tas pri­zu už kon­cep­tua­lų Ne­rin­gos pa­tei­ki­mą fo­tog­ra­fi­jos prie­mo­nė­mis. Ap­do­va­no­ji­mo su­lau­kė fo­to­pa­sa­ko­ji­mas "Ke­lias į at­min­tį".

Ni­dos fo­tog­ra­fi­jos sim­po­ziu­mas praė­ju­sią sa­vai­tę vy­ko 42-ąjį kar­tą.

Šiau­lie­tis fo­to­me­ni­nin­kas Ri­čar­das Dai­li­dė ne­pra­lei­do nė vie­no sim­po­ziu­mo – nuo pir­mo­jo, vy­ku­sio 1973 me­tais (ke­le­tą me­tų sim­po­ziu­mai ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi).

Pa­sak šiau­lie­čio, šių me­tų sim­po­ziu­mo pro­gra­ma bu­vo la­bai pla­ti, pra­ne­ši­mus skai­tė ne tik fo­tog­ra­fai, bet ir įvai­rių sri­čių moks­li­nin­kai.

42-aja­me Ni­dos fo­tog­ra­fi­jos sim­po­ziu­me da­ly­va­vo per 100 žmo­nių. "Kei­čia­si kar­tos, bet idė­jos lie­ka fun­da­men­ta­lios", – sa­ko R. Dai­li­dė.