Muziejus pasipildė naujais eksponatais

Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus nuo­tr.
Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jus įsi­gy­tas eks­po­na­tas – Vy­tau­to Tri­ban­džio (1942–2009) pa­veiks­las "Pas­vi­rę me­džiai". 2001, dro­bė, alie­jus, 92x110 cm.
Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jus įsi­gi­jo pro­fe­sio­na­lių šiau­lie­čių me­ni­nin­kų Ire­nos Amb­ra­zie­nės ("Su­si­py­nę I–III", 2004), Po­vi­lo Ani­ki­no ("Be­siil­sin­ti mo­te­ris", 1990) ir Vy­tau­to Tri­ban­džio ("Pas­vi­rę me­džiai", 2001) kū­ri­nius, ku­rie pa­pil­dė Dai­lės sky­riaus rin­ki­nius.

Eks­po­na­tai kai­na­vo 7 800 eu­rų: mu­zie­jus da­li­nį fi­nan­sa­vi­mą ga­vo pa­tei­kęs Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos kon­kur­sui pro­jek­tą "Lie­tu­vos me­ni­nin­kų šiuo­lai­ki­nio vi­zua­laus me­no dar­bų, su­kur­tų po 1990 me­tų įsi­gi­ji­mas".

Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jus vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je Dai­lės sky­riaus rin­ki­niuo­se for­muo­ja pro­fe­sio­na­lių šiau­lie­čių me­ni­nin­kų kū­ri­nių (ta­py­to­jų, gra­fi­kų, skulp­to­rių, ke­ra­mi­kų) ko­lek­ci­ją.

Rin­ki­ny­je kau­pia­mi kū­ri­niai at­spin­di Šiau­liuo­se vyks­tan­čius me­no pro­ce­sus, mies­te gy­ve­nan­čių ir ku­rian­čių da­li­nin­kų nuo­sta­tas ir ins­pi­ra­ci­jas.

Di­džio­ji mu­zie­ju­je sau­go­mos ko­lek­ci­jos da­lis įsi­gy­ta iki Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo (400 eks­po­na­tų), o šiuo­lai­ki­nio vi­zua­laus me­no dar­bų, su­kur­tų po 1990 me­tų, su­rink­ta la­bai frag­men­tiš­kai.