Mokytojai tradiciškai susibūrė parodai

Da­rius AN­ČE­RE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Mo­ky­to­jų pa­ro­dos "So­das" da­ly­viai. Prie­ky­je sė­di me­no­ty­ri­nin­kai Vy­te­nis Rim­kus ir Mi­cha­li­na Ado­ma­vi­čie­nė.
Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos iš­va­ka­rė­se "Laip­tų" ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Šiau­lių dai­lės mo­ky­to­jų pa­ro­da "So­das". Tai jau 14-oji pa­ro­da, kas­met pri­sta­tan­ti dai­lės mo­ky­to­jų kū­ry­bą.

Šie­met da­ly­vau­ja per 20 au­to­rių. Ku­rian­tys mo­ky­to­jai pri­sta­to nau­jau­sius ta­py­bos, gra­fi­kos, skulp­tū­ros, teks­ti­lės dar­bus.

Lan­ky­to­jai ga­li įver­tin­ti ne tik nuo­la­ti­nių pa­ro­dų da­ly­vių kū­ry­bą, bet ir su­si­pa­žin­ti su mo­ky­to­jais kū­rė­jais, pa­ro­do­je da­ly­vau­jan­čiais pir­mą kar­tą.

Pa­ro­dos ku­ra­to­rė – mo­ky­to­ja Ma­ry­tė Ruz­gy­tė.