Leidinys, reprezentuojantis privačias dailės kolekcijas

Mė­ne­sio pra­džio­je šiau­lie­tis ko­lek­ci­nin­kas Pet­ras Ka­mins­kas iš­lei­do dai­lės al­bu­mą "Dai­li­nin­kų dar­bai Ka­mins­kų šei­mos ir ki­tų ko­lek­ci­nin­kų rin­ki­niuo­se". Tik 35 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu iš­leis­ta­me lei­di­ny­je be P. Ka­mins­ko na­muo­se sau­go­mų dai­lės kū­ri­nių rep­ro­du­kuo­ja­mi ir 33 ki­tų ko­lek­ci­nin­kų rin­ki­nių eks­po­na­tai.

Di­džią­ją al­bu­mo da­lį su­da­ro P. Ka­mins­ko šei­mos ko­lek­ci­ja. Dai­li­nin­ko Ge­ral­do Bag­do­na­vi­čiaus (1901– 1986) sce­no­vaiz­džio es­ki­zai, se­nų­jų Šiau­lių vaiz­de­lis tu­šu, žy­mių lie­tu­vių me­ni­nin­kų Ig­no Bud­rio (1933– 1999), Ado­mo Ja­covs­kio, An­ta­no Kmie­liaus­ko (1932– 2019), ru­sų ta­py­to­jo Alek­sand­ro Bo­lo­nio­vo dar­bai. Se­niau­sias da­tuo­ja­mas kū­ri­nys – Len­ki­jos ir Lie­tu­vos gra­fi­ko, ta­py­to­jo My­ko­lo El­vy­ro And­rio­lio (1836– 1893) ne­di­de­lio mies­te­lio ant Vys­los kran­to gra­viū­ra. Pub­li­kuo­ja­ma lie­tu­vių, už­sie­nio ša­lių dai­li­nin­kų kū­ri­nių: šiau­lie­tės Joa­nos Tau­jans­kie­nės (1924– 1983) sce­no­vaiz­džio es­ki­zai, Vy­te­nio Rim­kaus sa­ty­ri­niai pie­ši­niai iš se­ri­jos "Sien­laik­raš­čių epo­cha", Vy­tau­to Pa­lai­mos (1911– 1976), Mi­chai­lo Per­co­vo, Ži­bun­to Mik­šio (1923– 2013) bei ki­tų kū­rė­jų dar­bai.

Al­bu­mo vir­še­ly­je – vo­kie­čių dai­li­nin­ko Mak­so Rio­me­rio (1878– 1960) ak­va­re­lė su Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tų Šiau­lių vaiz­dais. Kū­ri­nys de­di­kuo­tas 1915 m. vo­kie­čių ka­riuo­me­nės Šiau­lių ko­men­dan­tui H. Stif­tui.

Dau­giau­sia – šiau­lie­čio An­ta­no Kriš­to­pai­čio (1921– 2011) dar­bų: 94 ak­va­re­lės, 21 alie­ji­nės ta­py­bos pa­veiks­las ir ke­li pie­ši­niai. Ga­li bū­ti, kad tai gau­siau­sias dai­li­nin­ko kū­ri­nių pub­li­ka­vi­mas po "Mal­džio fon­do" 2007 m. iš­leis­tų al­bu­mų "Lie­tu­vos baž­ny­čios", "Lie­tu­vos me­džiai", "Lie­tu­vos ma­lū­nai".

P. Ka­mins­ko ko­lek­ci­jo­je sau­go­mos A. Kriš­to­pai­čio ak­va­re­lė­se taip pat ne­ma­žai Lie­tu­vos baž­ny­čių, vė­jo ma­lū­nų: Šniū­rai­čių (Rad­vi­liš­kio r.) me­di­nė baž­ny­tė­lė, Sa­ka­lų (Pak­ruo­jo r.) vė­jo ma­lū­nas. Dvi ak­va­re­lės nu­lie­tos 1976 me­tų ko­vą ir bir­že­lį po Šiau­lių Šv. Jur­gio baž­ny­čios gais­ro.

Dau­giau­sia dar­bų iš Si­bi­ro, kur nuo 1940 me­tų A. Kriš­to­pai­tis la­ge­riuo­se ir trem­ty­je pra­lei­do 16 me­tų. La­ge­ry­je A. Kriš­to­pai­tis pra­dė­jo reikš­tis kaip api­pa­vi­da­lin­to­jas, ko­pi­juo­to­jas, dai­li­nin­kas. Ke­le­tą me­tų jis dir­bo Ulan Udė (Bu­ria­ti­ja) ope­ros teat­ro dai­li­nin­ku. To­dėl ir jo ak­va­lė­se – Ulan Udė vaiz­dai, spek­tak­lių sce­no­vaiz­džių es­ki­zai, per­so­na­žų ir ar­tis­tų po­rtre­tai.

Ke­lio­li­ka kū­ri­nių iš trem­ties vie­tų: Kras­no­jars­ko kraš­to pei­za­žai ak­va­re­le ir alie­ju­mi. Cha­rak­te­rin­gas, iliust­ra­ty­vus aš­tuo­nių ret­ro ak­va­re­lių cik­las, ku­rio­se – 50-ųjų me­tų sunk­ve­ži­miai, jų vai­ruo­to­jai, ga­ra­žai, pei­za­žai su ma­ši­no­mis.

Ant­ro­je al­bu­mo da­ly­je pub­li­kuo­ja­mi kū­ri­niai iš ki­tų šiau­lie­čių ko­lek­ci­nin­kų rin­ki­nių. Tai – Me­dos Nar­bu­tai­tės-Di­lins­kie­nės, Bo­ne­ven­tū­ro Šal­čio, Vik­to­ro Os­ta­šen­ko­vo (1943– 2012), Al­gio Griš­ke­vi­čiaus, Al­gi­man­to Švėgž­dos (1941– 1996), Ka­zio Ši­mo­nio (1887– 1978), Eduar­do Juch­ne­vi­čiaus (1942– 2011), Vla­di­mi­ro (Vla­do) Ka­ra­ta­jaus (1925– 2014), Ser­gė­jaus Vo­rob­jo­vo, Arū­no Va­si­liaus­ko, Vi­tos Ža­ba­raus­kai­tės, Vi­do Pin­ke­vi­čiaus (1949– 2012) ir ki­tų dai­li­nin­kų dar­bai.

P. Ka­mins­ko su­da­ry­tą al­bu­mą pa­ly­di pro­fe­so­riaus V. Rim­kaus straips­nis "Dai­lės ko­ke­ci­jos". Ra­šo­ma, kad ša­lia di­džių­jų Lie­tu­vos pri­va­čių me­no kū­ri­nių ko­lek­ci­jų at­si­ran­da ir ma­žes­nių rin­ki­nių, ku­riuos kau­pia pa­tys dai­li­nin­kai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai, me­no mė­gė­jai. "Apsk­ri­tai to­kie rin­ki­niai yra sa­vo­tiš­kas vi­suo­me­nės, vals­ty­bės kul­tū­ros lyg­mens ro­dik­lis. Pap­ras­tai to­kias ko­lek­ci­jas ži­no tik ne­di­de­lis ar­ti­mų­jų, bend­ra­dar­bių ra­tas, to­dėl ka­ta­lo­gų ar net al­bu­mų pa­si­ro­dy­mas reikš­min­gai pra­tur­ti­na kul­tū­ros pa­no­ra­mą."

Tę­siant V. Rim­kaus min­tis ga­li­ma sa­ky­ti, kad šis al­bu­mas pa­ro­do, kad ir Šiau­liuo­se yra ne­ma­žai pri­va­čių me­no kū­ri­nių ko­lek­ci­jų, rin­ki­nių. Tai ga­li bū­ti ir siū­ly­mas mies­to ga­le­ri­joms reng­ti pa­ro­das iš pri­va­čių vie­tos ko­lek­ci­nin­kų rin­ki­nių.

P.Ka­mins­kas yra iš­lei­dęs al­bu­mų-ka­ta­lo­gų iš sa­vo at­vi­ru­kų, se­nų­jų fo­tog­ra­fi­jų, ženk­liu­kų ko­lek­ci­jų.