Globos namų gyventojai sukūrė pasaką

Šiau­lių glo­bos na­mų nuo­tr.
Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­jai iš gau­sių ru­dens gė­ry­bių su­gal­vo­jo pa­sa­kos per­so­na­žus.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės glo­bos na­mų pa­da­li­nio Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­jai sa­vo kū­ry­biš­ku­mu ir ori­gi­na­lu­mu iš gau­sių ru­dens gė­ry­bių – la­pų, ša­kų, šiau­dų, ru­gių, kan­ko­rė­žių bei kaš­to­nų – su­kū­rė pa­sa­kai­tę apie "Pik­tą­ją ra­ga­nai­tę".

"Kar­tą gy­ve­no pik­ta ra­ga­na. Ji tu­rė­jo di­de­lę kar­pą ant sa­vo di­de­lės no­sies, vil­kė­jo ap­dris­ku­sius skar­ma­lus, o ant gal­vos bu­vo už­si­dė­ju­si odi­nę su­lo­py­tą skry­bė­lę...", – taip pra­si­dė­jo gy­ven­to­jų bend­ro­mis jė­go­mis su­kur­tas pa­sa­ko­ji­mas.

Šiau­lių glo­bos na­mų nuo­tr.
Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­jai iš gau­sių ru­dens gė­ry­bių su­gal­vo­jo pa­sa­kos per­so­na­žus.