Ventos socialinės globos namuose mažina gyventojų

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Erd­viuo­se Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se ma­ži­na­ma gy­ven­to­jų.
Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se gy­ve­na 160 glo­bo­ti­nių, jų nu­ma­ty­ta su­ma­žin­ti treč­da­liu.
Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ar­ti dvie­jų šim­tų Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mų dar­buo­to­jų, jų di­rek­to­rės Gra­ži­nos Ba­nie­nės tei­gi­mu, yra pa­ti­kin­ti, jog ir po per­mai­nų dar­bo tu­rės.

Įs­tai­gos di­rek­to­rės Gra­ži­nos Ba­nie­nės tei­gi­mu, skai­čių ne­skel­bė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja 2014 me­tais pa­tvir­tin­ta­me per­tvar­kos pla­ne, jie su­ži­no­ti tik pa­sta­rai­siais mė­ne­siais.

Šį pa­va­sa­rį nu­ro­dy­ta į Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mus ne­bep­riim­ti jau­nes­nių ne­gu 18 me­tų am­žiaus gy­ven­to­jų. Nau­jais jų na­mais tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti pa­na­ši so­cia­li­nė įstai­ga Šiau­liuo­se.

"Ki­tais me­tais 5 mū­sų vai­kai su­lauks pil­na­me­tys­tės, tad ne­bus iš­ke­lia­mi, – sa­kė G. Ba­nie­nė. – Liks ir dau­giau, jei iš­kraus­ty­mas į Šiau­lius bus ati­de­da­mas".

Apie su­pla­nuo­tas per­mai­nas ko­lek­ty­vas pir­mą kar­tą su­ži­no­jo iš mi­nist­ro Li­no Ku­ku­rai­čio, kai šis prieš ke­lis mė­ne­sius bu­vo at­vy­kęs į su­si­rin­ki­mą Ven­to­je.

"Pert­var­kos pla­ne nu­ro­dy­ta, kad prio­ri­te­tas yra vai­kams su­teik­ti ge­res­nes gy­ve­ni­mo są­ly­gas, tad Šiau­liuo­se ven­tiš­kiai ne­tu­rė­tų vėl at­si­dur­ti ins­ti­tu­ci­nė­je įstai­go­je, – ma­no G. Ba­nie­nė. – Jiems tu­rė­tų bū­ti su­kur­ti bend­ruo­me­ni­niai na­mai. Taip, kaip mes to­kiuo­se Ak­me­nės ra­jo­ne įkur­di­no­me da­lį sa­vo suau­gu­sių­jų glo­bo­ti­nių".

Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mams mi­nis­te­ri­ja ne­bes­ki­ria lė­šų sta­ty­ti bend­ruo­me­ni­nius na­mus ir ne­pil­na­me­čiams glo­bo­ti­niams.

Pert­var­kos pla­ne nu­ma­ty­ta Ak­me­nės ra­jo­ne sta­ty­ti nau­ją 40 vie­tų pa­sta­tą teik­ti spe­cia­li­zuo­tas slau­gos ir glo­bos pa­slau­gas. Pa­sak G. Ba­nie­nės, ten tu­rė­tų įsi­kur­ti da­lis da­bar­ti­nių Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jų, bū­tų įdar­bin­ti šios įstai­gos dar­buo­to­jai.

Kam bus nau­do­ja­mos vis tuš­tė­jan­čios erd­vios pa­tal­pos?

"Siū­lo­me nau­jas pa­slau­gas, pa­vyz­džiui, die­nos so­cia­li­nės glo­bos, lai­ki­no ato­kvė­pio, trum­pa­lai­kės so­cia­li­nės glo­bos, – sa­kė G. Ba­nie­nė. – Ar bus pa­kan­ka­mai be­si­nau­do­jan­čių­jų – sun­ku pa­sa­ky­ti".

Per pir­muo­sius per­mai­nų me­tus ant­plū­džio neuž­fik­suo­ta.

Ar įstai­gos va­do­vei ne­ky­la bai­mės dėl be­rei­ka­lin­gų eksp­loa­ta­vi­mo iš­lai­dų iš­tuš­tė­sian­tiems kam­ba­riams ir ki­toms erd­vėms.

"Spren­džia stei­gė­jas – mi­nis­te­ri­ja, jai tu­ri­me pa­klus­ti", – ar­gu­men­ta­vo G. Ba­nie­nė.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, Šiau­lių re­gio­no ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos pro­ce­so eks­per­tė Ma­ri­jo­na Ja­na­vi­čie­nė, Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mų at­sto­vai ap­ta­rė per­tvar­ko­mos įstai­gos per­spek­ty­vas.

Komentarai

Baba    Ket, 2019-10-03 / 12:24
Jeigu JAV beveik ketvirtadalis gyventojų yra su psichikos sutrikimais, tai manau ir mes jei lygiuojamės į vakarus, greit pasieksim tą lygį. Tikrai nereikia tokių įstaigų uždarinėti, nes jos perspektyvios.
šiaip    Ket, 2019-10-03 / 19:47
kam statyti naują 40 vietų pastatą, jei yra geras didelis pritaikytas pastatas kartu su darbuotojais? o dėl jav, tai geriau nereikia mums jų gyvenimo stiliaus,
kike    Ket, 2019-10-03 / 19:58
Šiaip, kiek teko girdėti, ten gyvenantys tiesiog tarpsta. Kad taip gyventų minimumą uždirbančių tėvų vaikai.
Dange    Ket, 2019-10-03 / 21:56
Dabar tokia politika viska sunaikinti ir pavadinus reforma iš naujo švaistyti pinigus. Juk ministrui ir patarėjams reikia įrodyti kad dirba. Ventos įstaiga ivairiapusiai tvarkinga. Daroma didelė kvailyste.
na taip    Pir, 2019-10-07 / 18:45
taigi treikia įsisavint ES pinigus. O kaip kitai įsisavinsi-reformomis. Taigi aplink kūdras plytelėmis deda, kad pinigus įsisavint. Taip dabar gražu, bet kas bus po kažkiek metų? P.s. čia šiaip pamastymas apie pinigų įsisavinimą
Jo    Sek, 2019-10-13 / 16:40
Tie statomi ar perkami namai,tai grynas pinigu svaistymas.Ar kas nori bedraut,kaimynuotis su vaikais,gyvenanciais name,bute?Patys globos namai atnaujinti,remontai padaryti,ir se tau,vel statybos..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.