Ventos socialinės globos namuose mažina gyventojų

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Erd­viuo­se Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se ma­ži­na­ma gy­ven­to­jų.
Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se gy­ve­na 160 glo­bo­ti­nių, jų nu­ma­ty­ta su­ma­žin­ti treč­da­liu.
Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ar­ti dvie­jų šim­tų Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mų dar­buo­to­jų, jų di­rek­to­rės Gra­ži­nos Ba­nie­nės tei­gi­mu, yra pa­ti­kin­ti, jog ir po per­mai­nų dar­bo tu­rės.

Įs­tai­gos di­rek­to­rės Gra­ži­nos Ba­nie­nės tei­gi­mu, skai­čių ne­skel­bė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja 2014 me­tais pa­tvir­tin­ta­me per­tvar­kos pla­ne, jie su­ži­no­ti tik pa­sta­rai­siais mė­ne­siais.

Šį pa­va­sa­rį nu­ro­dy­ta į Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mus ne­bep­riim­ti jau­nes­nių ne­gu 18 me­tų am­žiaus gy­ven­to­jų. Nau­jais jų na­mais tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti pa­na­ši so­cia­li­nė įstai­ga Šiau­liuo­se.

"Ki­tais me­tais 5 mū­sų vai­kai su­lauks pil­na­me­tys­tės, tad ne­bus iš­ke­lia­mi, – sa­kė G. Ba­nie­nė. – Liks ir dau­giau, jei iš­kraus­ty­mas į Šiau­lius bus ati­de­da­mas".

Apie su­pla­nuo­tas per­mai­nas ko­lek­ty­vas pir­mą kar­tą su­ži­no­jo iš mi­nist­ro Li­no Ku­ku­rai­čio, kai šis prieš ke­lis mė­ne­sius bu­vo at­vy­kęs į su­si­rin­ki­mą Ven­to­je.

"Pert­var­kos pla­ne nu­ro­dy­ta, kad prio­ri­te­tas yra vai­kams su­teik­ti ge­res­nes gy­ve­ni­mo są­ly­gas, tad Šiau­liuo­se ven­tiš­kiai ne­tu­rė­tų vėl at­si­dur­ti ins­ti­tu­ci­nė­je įstai­go­je, – ma­no G. Ba­nie­nė. – Jiems tu­rė­tų bū­ti su­kur­ti bend­ruo­me­ni­niai na­mai. Taip, kaip mes to­kiuo­se Ak­me­nės ra­jo­ne įkur­di­no­me da­lį sa­vo suau­gu­sių­jų glo­bo­ti­nių".

Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mams mi­nis­te­ri­ja ne­bes­ki­ria lė­šų sta­ty­ti bend­ruo­me­ni­nius na­mus ir ne­pil­na­me­čiams glo­bo­ti­niams.

Pert­var­kos pla­ne nu­ma­ty­ta Ak­me­nės ra­jo­ne sta­ty­ti nau­ją 40 vie­tų pa­sta­tą teik­ti spe­cia­li­zuo­tas slau­gos ir glo­bos pa­slau­gas. Pa­sak G. Ba­nie­nės, ten tu­rė­tų įsi­kur­ti da­lis da­bar­ti­nių Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jų, bū­tų įdar­bin­ti šios įstai­gos dar­buo­to­jai.

Kam bus nau­do­ja­mos vis tuš­tė­jan­čios erd­vios pa­tal­pos?

"Siū­lo­me nau­jas pa­slau­gas, pa­vyz­džiui, die­nos so­cia­li­nės glo­bos, lai­ki­no ato­kvė­pio, trum­pa­lai­kės so­cia­li­nės glo­bos, – sa­kė G. Ba­nie­nė. – Ar bus pa­kan­ka­mai be­si­nau­do­jan­čių­jų – sun­ku pa­sa­ky­ti".

Per pir­muo­sius per­mai­nų me­tus ant­plū­džio neuž­fik­suo­ta.

Ar įstai­gos va­do­vei ne­ky­la bai­mės dėl be­rei­ka­lin­gų eksp­loa­ta­vi­mo iš­lai­dų iš­tuš­tė­sian­tiems kam­ba­riams ir ki­toms erd­vėms.

"Spren­džia stei­gė­jas – mi­nis­te­ri­ja, jai tu­ri­me pa­klus­ti", – ar­gu­men­ta­vo G. Ba­nie­nė.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, Šiau­lių re­gio­no ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos pro­ce­so eks­per­tė Ma­ri­jo­na Ja­na­vi­čie­nė, Ven­tos so­cia­li­nės glo­bos na­mų at­sto­vai ap­ta­rė per­tvar­ko­mos įstai­gos per­spek­ty­vas.