Savivaldybė perka namą už 150 000 eurų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nau­ja­sis pa­da­li­nys bus tar­pi­nė sto­te­lė tarp Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų ir glo­bos na­mų, įsi­kū­ru­sių Rė­ky­vo­je (nuotraukoje).
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė už 150 tūks­tan­čių eu­rų mies­to cent­re per­ka gy­ve­na­mą­jį na­mą, ku­ria­me ža­da įkur­din­ti iki 10 psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių. Tie­sa, šiam spren­di­mui lapk­ri­čio 7 die­ną tu­rė­tų dar pri­tar­ti mies­to Ta­ry­ba.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių glo­bos na­mų di­rek­to­rė Da­nu­tė Aka­vec­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad nau­ja­me pa­da­li­ny­je sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džius for­muo­sis ne­su­kią psi­chi­nę ne­glaią tu­rin­tys mies­to žmo­nės.

Agen­tū­ros pa­siū­lė tik vie­ną na­mą

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va nuo 2014 me­tų ša­ly­je vyk­do­ma ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka – pe­rė­ji­mas nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų neį­ga­lie­siems ir li­ku­siems be tė­vų glo­bos vai­kams.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­rius skel­bia, kad Sa­vi­val­dy­bė, įgy­ven­din­da­ma per­tvar­ką pra­de­da teik­ti nau­jų for­mų pa­slau­gas nu­ma­ty­tai tiks­li­nei gru­pei.

Nuo 2016 me­tų lie­pos 1 die­nos as­me­nims su ne­ga­lia (iš­sky­rus tu­rin­čius sun­kią ne­ga­lią) nau­jai stei­gia­mi tik gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai. Jiems steig­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja mies­to cent­re, Tra­kų gat­vė­je, per­ka di­de­lį na­mą.

Sa­vi­val­dy­bės bū­si­mas pir­ki­nys – 400 kvad­ra­ti­nių met­rų 1990 me­tų sta­ty­bos gy­ve­na­ma­sis na­mas kar­tu su 6 arų že­mės skly­pu. Na­mas ap­šil­tin­tas, šil­do­mas ir du­jo­mis, ir kie­tu ku­ru. Na­me – di­de­lis ga­ra­žas 2 au­to­mo­bi­liams, pir­tis. Par­da­vi­mo skel­bi­me įvar­di­ja­ma, kad na­mas yra dvie­jų da­lių su at­ski­ro­mis šil­dy­mo sis­te­mo­mis, ga­li gy­ven­ti dvi šei­mos. Kai­na – 150 tūks­tan­čių eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bė na­mą per­ka ne­skelb­ti­nų de­ry­bų bū­du. So­cia­li­nės pa­slau­gos sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Či­če­lie­nė paaiš­ki­no, kad bu­vo ver­ti­na­mos ke­lios al­ter­na­ty­vos – na­mo nuo­ma, pir­ki­mas ir sta­ty­ba. Apk­laus­tos 10 ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rų nuo­mo­ja­mo na­mo ne­pa­siū­lė. Par­duo­da­mą pa­siū­lė vie­nin­te­lį, ku­rį Sa­vi­val­dy­bė ir per­ka. Nau­jo pa­sta­to sta­ty­ba kai­nuo­tų dar bran­giau.

"Va­žia­vo­me pa­si­žiū­rė­ti dar ke­lis na­mus pa­gal skel­bi­mus. Rin­ko­mės, kad ne­rei­kė­tų pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų pa­sta­tui su­tvar­ky­ti. Per­ka­mas na­mas yra pri­tai­ky­tas, mums pa­lie­ka jį su užuo­lai­do­mis, da­li­mi bal­dų, įran­ga. Nors na­mas di­de­lis, jo gy­ve­na­ma­sis plo­tas – apie 260 kvad­ra­ti­nių met­rų. Mums rei­kė­jo, kad tilp­tų 10 žmo­nių. De­rė­jo­mės, bet sa­vi­nin­kė kai­nos ne­nu­lei­do, tik su­ti­ko su­mo­kė­ti no­ta­ro iš­lai­das", – ko­men­ta­vo E. Či­če­lie­nė.

Gy­ve­na­ma­sis na­mas per­ka­mas už mies­to biu­dže­to lė­šas. Dar apie 90 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus kai­nuos šio pa­da­li­nio iš­lai­ky­mas. Čia gy­ven­sian­tys žmo­nės mo­kės 80 pro­cen­tų sa­vo pa­ja­mų, ku­rios ir bus nau­do­ja­mos jų reik­mėms.

Na­mas cent­re, kad žmo­nės bū­tų bend­ruo­me­nė­je

Gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai taps Šiau­lių glo­bos na­mų pa­da­li­niu. Jų di­rek­to­rė Da­nu­tė Aka­vec­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad šis pa­da­li­nys taps tar­pi­ne sto­te­le tarp glo­bos na­mų ir Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų žmo­nėms, tu­rin­tiems ne­sun­kią psi­chi­nę ne­ga­lią.

Vie­nas iš rei­ka­la­vi­mų li­cen­ci­jai gau­ti, kad na­mas ne­bū­tų nu­to­lęs nuo cent­ro, kad žmo­nės ne­bū­tų iš­kel­ti iš bend­ruo­me­nės. Kad ne­to­li bū­tų sto­te­lė, par­duo­tu­vė.

Di­rek­to­rė sa­ko, kad įstai­ga to­kią pa­tir­tį jau tu­ri, da­ly­vau­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­ja­ma­me pro­jek­te "Ap­sau­go­tas būs­tas". Mi­nis­te­ri­ja sky­rė lė­šų lė­šų bu­to nuo­mai, iš­lai­ky­mui ir dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mui. Čia dve­jus me­tus su so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jo pa­gal­ba gy­ve­no ke­tu­rios suau­gu­sios mo­te­rys.

"Tai tik­rai pa­si­tei­si­no. Vie­nos iš ke­tu­rių mer­gi­nų tė­vai nu­pir­ko jai bu­tą, nes su­pra­to, kad su da­li­ne pa­gal­ba ji ga­li gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, įga­vo tam rei­ka­lin­gų įgū­džių", – pa­sa­ko­jo D. Aka­vec­kie­nė.

Mi­nis­te­ri­ja to­kiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti dviems me­tams sky­rė 31360 eu­rų. Gruo­džio pa­bai­go­je pro­jek­tas bai­gia­si, ta­čiau mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė nau­ją kon­kur­są, glo­bos na­mai jau yra pa­tei­kę pa­raiš­ką ir ti­ki­si gau­ti fi­nan­sa­vi­mą.

Prieš 10 me­tų rė­mė­jai iš Šve­di­jos nu­pir­ko bu­tą da­bar­ti­niam glo­bos na­mų "Go­dos" pa­da­li­niui. Ten gy­ve­na 4 vai­ki­nai, lan­kę "Go­dą". Da­bar du iš jų ga­vo so­cia­li­nius bu­tus ir išė­jo gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai.

D. Aka­vec­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad nau­jai įgy­ta­me na­me gy­vens ne­sun­kią psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­tys suau­gę žmo­nės. Ne iš glo­bos na­mų, psi­chiat­ri­nių li­go­ni­nių. Tie, ku­riems rei­kia pa­gal­bos. Gal­būt tė­vams ar suau­gu­siems as­me­nims, ku­rie pri­žiū­ri neį­ga­lius ar­ti­muo­sius, rei­kia ato­kvė­pio. Ar ser­gan­tys di­de­le dep­re­si­ja, kai rei­kia psi­cho­lo­go pa­gal­bos, so­cia­li­nio dar­buo­to­jo.

Nau­ja­me pa­da­li­ny­je dirbs so­cia­li­nis dar­buo­to­jas ir 6 jo pa­dė­jė­jai, ku­rie ten bus iš­ti­są pa­rą. Gy­ven­to­jai pa­tys ap­si­rpir­ki­nės, da­rys mais­tą, pirks sau dra­bu­žius, eis į teat­rą, ki­tas pra­mo­gas, gy­vens ak­ty­vų bend­ruo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą.

"Jei jie ne­bi­jos tos bend­ruo­me­nės, grįš į ją", – sa­ko va­do­vė.

Gy­vens ir vy­rai, ir mo­te­rys, ku­rie bus at­rink­ti pa­gal so­cia­li­nių po­rei­kių įver­ti­ni­mą, kad jiems ne­rei­kė­tų pa­pul­ti į glo­bos na­mus.

Glo­bo­ja­mi vai­kai taip pat kraus­ty­sis į nau­jus na­mus

Pa­na­šiuo­se bend­ruo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se atei­ty­je ap­si­gy­vens ir glo­bos na­muo­se au­gan­tys vai­kai.

So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja E. Či­če­lie­nė pri­mi­nė, kad ke­ti­na­ma dve­jus to­kius na­mus įreng­ti Auš­ros alė­jo­je vie­to­je bu­vu­sio So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­riaus. Pa­reng­ta pa­raiš­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mai gau­ti yra ver­ti­ni­mo sta­di­jo­je. Vie­nuo­se bend­ruo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se ga­li gy­ven­ti iki 8 vai­kų. E. Či­če­lie­nė ti­ki­si, kad 2020 me­tų ant­ro­je pu­sė­je čia jau ap­si­gy­vens Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai.

Ar­ti­miau­sią mies­to Ta­ry­bos po­sė­dį po­li­ti­kai spręs, ar reor­ga­ni­zuo­ti mies­to su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mus ir vai­kų glo­bos na­mus "Šal­ti­nis" į komp­lek­si­nių pa­slau­gų na­mus "Al­ka".

E. Či­če­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad "Šal­ti­ny­je" slau­go­mi 11 sun­kią psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­čių vai­kų ten ir liks. Dar vie­nas bus per­kel­tas iš kū­di­kių na­mų. Ki­ti tu­rė­tų kur­tis bend­ruo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se.

Šiuo me­tu "Šal­ti­nis" tu­ri du bend­ruo­me­ni­nius na­mus, ku­riuo­se gy­ve­na po 6 vai­kus.

"Bus mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas ir tie, ku­rie yra pa­jė­gūs gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, ga­lės ei­ti gy­ven­ti į bend­ruo­me­ni­nius na­mus. Jie bus stei­gia­mi su ES pa­ra­ma. Tur­būt, kad pirk­si­me na­mą. Bu­tus nu­pirk­ti sun­ku. Pa­gal hi­gie­nos nor­ma­ty­vus, jei yra dau­giau nei 6 vai­kai, rei­kia dvie­jų tua­le­tų. Kur tu ra­si ko­kį bu­tą su dviem tua­le­tais", – atei­ties pla­nais da­li­jo­si ve­dė­ja.

Ji su­tin­ka, kad ga­li to­kiuo­se na­muo­se gy­ven­ti ir ma­žiau vai­kų, ta­čiau kuo dau­giau ob­jek­tų, tuo di­dė­ja ad­mi­nist­ra­ci­nės iš­lai­dos, nes vi­są pa­rą vei­kian­čiuo­se na­muo­se vis­tiek tu­ri dirb­ti dar­buo­to­jai. Tad ge­riau ma­žiau ob­jek­tų po 8 vai­kus, nei dau­giau po ke­lis.

 Sa­vi­val­dy­bė na­mą per­ka ne­skelb­ti­nų de­ry­bų bū­du.

Susijusios naujienos