Savivaldybė perka namą už 150 000 eurų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nau­ja­sis pa­da­li­nys bus tar­pi­nė sto­te­lė tarp Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų ir glo­bos na­mų, įsi­kū­ru­sių Rė­ky­vo­je (nuotraukoje).
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė už 150 tūks­tan­čių eu­rų mies­to cent­re per­ka gy­ve­na­mą­jį na­mą, ku­ria­me ža­da įkur­din­ti iki 10 psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių. Tie­sa, šiam spren­di­mui lapk­ri­čio 7 die­ną tu­rė­tų dar pri­tar­ti mies­to Ta­ry­ba.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių glo­bos na­mų di­rek­to­rė Da­nu­tė Aka­vec­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad nau­ja­me pa­da­li­ny­je sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo įgū­džius for­muo­sis ne­su­kią psi­chi­nę ne­glaią tu­rin­tys mies­to žmo­nės.

Agen­tū­ros pa­siū­lė tik vie­ną na­mą

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va nuo 2014 me­tų ša­ly­je vyk­do­ma ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka – pe­rė­ji­mas nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų neį­ga­lie­siems ir li­ku­siems be tė­vų glo­bos vai­kams.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­rius skel­bia, kad Sa­vi­val­dy­bė, įgy­ven­din­da­ma per­tvar­ką pra­de­da teik­ti nau­jų for­mų pa­slau­gas nu­ma­ty­tai tiks­li­nei gru­pei.

Nuo 2016 me­tų lie­pos 1 die­nos as­me­nims su ne­ga­lia (iš­sky­rus tu­rin­čius sun­kią ne­ga­lią) nau­jai stei­gia­mi tik gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai. Jiems steig­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja mies­to cent­re, Tra­kų gat­vė­je, per­ka di­de­lį na­mą.

Sa­vi­val­dy­bės bū­si­mas pir­ki­nys – 400 kvad­ra­ti­nių met­rų 1990 me­tų sta­ty­bos gy­ve­na­ma­sis na­mas kar­tu su 6 arų že­mės skly­pu. Na­mas ap­šil­tin­tas, šil­do­mas ir du­jo­mis, ir kie­tu ku­ru. Na­me – di­de­lis ga­ra­žas 2 au­to­mo­bi­liams, pir­tis. Par­da­vi­mo skel­bi­me įvar­di­ja­ma, kad na­mas yra dvie­jų da­lių su at­ski­ro­mis šil­dy­mo sis­te­mo­mis, ga­li gy­ven­ti dvi šei­mos. Kai­na – 150 tūks­tan­čių eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bė na­mą per­ka ne­skelb­ti­nų de­ry­bų bū­du. So­cia­li­nės pa­slau­gos sky­riaus ve­dė­ja Edi­ta Či­če­lie­nė paaiš­ki­no, kad bu­vo ver­ti­na­mos ke­lios al­ter­na­ty­vos – na­mo nuo­ma, pir­ki­mas ir sta­ty­ba. Apk­laus­tos 10 ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­rų nuo­mo­ja­mo na­mo ne­pa­siū­lė. Par­duo­da­mą pa­siū­lė vie­nin­te­lį, ku­rį Sa­vi­val­dy­bė ir per­ka. Nau­jo pa­sta­to sta­ty­ba kai­nuo­tų dar bran­giau.

"Va­žia­vo­me pa­si­žiū­rė­ti dar ke­lis na­mus pa­gal skel­bi­mus. Rin­ko­mės, kad ne­rei­kė­tų pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų pa­sta­tui su­tvar­ky­ti. Per­ka­mas na­mas yra pri­tai­ky­tas, mums pa­lie­ka jį su užuo­lai­do­mis, da­li­mi bal­dų, įran­ga. Nors na­mas di­de­lis, jo gy­ve­na­ma­sis plo­tas – apie 260 kvad­ra­ti­nių met­rų. Mums rei­kė­jo, kad tilp­tų 10 žmo­nių. De­rė­jo­mės, bet sa­vi­nin­kė kai­nos ne­nu­lei­do, tik su­ti­ko su­mo­kė­ti no­ta­ro iš­lai­das", – ko­men­ta­vo E. Či­če­lie­nė.

Gy­ve­na­ma­sis na­mas per­ka­mas už mies­to biu­dže­to lė­šas. Dar apie 90 tūks­tan­čių eu­rų per me­tus kai­nuos šio pa­da­li­nio iš­lai­ky­mas. Čia gy­ven­sian­tys žmo­nės mo­kės 80 pro­cen­tų sa­vo pa­ja­mų, ku­rios ir bus nau­do­ja­mos jų reik­mėms.

Na­mas cent­re, kad žmo­nės bū­tų bend­ruo­me­nė­je

Gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai taps Šiau­lių glo­bos na­mų pa­da­li­niu. Jų di­rek­to­rė Da­nu­tė Aka­vec­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad šis pa­da­li­nys taps tar­pi­ne sto­te­le tarp glo­bos na­mų ir Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mų žmo­nėms, tu­rin­tiems ne­sun­kią psi­chi­nę ne­ga­lią.

Vie­nas iš rei­ka­la­vi­mų li­cen­ci­jai gau­ti, kad na­mas ne­bū­tų nu­to­lęs nuo cent­ro, kad žmo­nės ne­bū­tų iš­kel­ti iš bend­ruo­me­nės. Kad ne­to­li bū­tų sto­te­lė, par­duo­tu­vė.

Di­rek­to­rė sa­ko, kad įstai­ga to­kią pa­tir­tį jau tu­ri, da­ly­vau­ja So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­ja­ma­me pro­jek­te "Ap­sau­go­tas būs­tas". Mi­nis­te­ri­ja sky­rė lė­šų lė­šų bu­to nuo­mai, iš­lai­ky­mui ir dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mui. Čia dve­jus me­tus su so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jo pa­gal­ba gy­ve­no ke­tu­rios suau­gu­sios mo­te­rys.

"Tai tik­rai pa­si­tei­si­no. Vie­nos iš ke­tu­rių mer­gi­nų tė­vai nu­pir­ko jai bu­tą, nes su­pra­to, kad su da­li­ne pa­gal­ba ji ga­li gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, įga­vo tam rei­ka­lin­gų įgū­džių", – pa­sa­ko­jo D. Aka­vec­kie­nė.

Mi­nis­te­ri­ja to­kiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti dviems me­tams sky­rė 31360 eu­rų. Gruo­džio pa­bai­go­je pro­jek­tas bai­gia­si, ta­čiau mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė nau­ją kon­kur­są, glo­bos na­mai jau yra pa­tei­kę pa­raiš­ką ir ti­ki­si gau­ti fi­nan­sa­vi­mą.

Prieš 10 me­tų rė­mė­jai iš Šve­di­jos nu­pir­ko bu­tą da­bar­ti­niam glo­bos na­mų "Go­dos" pa­da­li­niui. Ten gy­ve­na 4 vai­ki­nai, lan­kę "Go­dą". Da­bar du iš jų ga­vo so­cia­li­nius bu­tus ir išė­jo gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai.

D. Aka­vec­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad nau­jai įgy­ta­me na­me gy­vens ne­sun­kią psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­tys suau­gę žmo­nės. Ne iš glo­bos na­mų, psi­chiat­ri­nių li­go­ni­nių. Tie, ku­riems rei­kia pa­gal­bos. Gal­būt tė­vams ar suau­gu­siems as­me­nims, ku­rie pri­žiū­ri neį­ga­lius ar­ti­muo­sius, rei­kia ato­kvė­pio. Ar ser­gan­tys di­de­le dep­re­si­ja, kai rei­kia psi­cho­lo­go pa­gal­bos, so­cia­li­nio dar­buo­to­jo.

Nau­ja­me pa­da­li­ny­je dirbs so­cia­li­nis dar­buo­to­jas ir 6 jo pa­dė­jė­jai, ku­rie ten bus iš­ti­są pa­rą. Gy­ven­to­jai pa­tys ap­si­rpir­ki­nės, da­rys mais­tą, pirks sau dra­bu­žius, eis į teat­rą, ki­tas pra­mo­gas, gy­vens ak­ty­vų bend­ruo­me­ni­nį gy­ve­ni­mą.

"Jei jie ne­bi­jos tos bend­ruo­me­nės, grįš į ją", – sa­ko va­do­vė.

Gy­vens ir vy­rai, ir mo­te­rys, ku­rie bus at­rink­ti pa­gal so­cia­li­nių po­rei­kių įver­ti­ni­mą, kad jiems ne­rei­kė­tų pa­pul­ti į glo­bos na­mus.

Glo­bo­ja­mi vai­kai taip pat kraus­ty­sis į nau­jus na­mus

Pa­na­šiuo­se bend­ruo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se atei­ty­je ap­si­gy­vens ir glo­bos na­muo­se au­gan­tys vai­kai.

So­cia­li­nių pa­slau­gų sky­riaus ve­dė­ja E. Či­če­lie­nė pri­mi­nė, kad ke­ti­na­ma dve­jus to­kius na­mus įreng­ti Auš­ros alė­jo­je vie­to­je bu­vu­sio So­cia­li­nių iš­mo­kų ir kom­pen­sa­ci­jų sky­riaus. Pa­reng­ta pa­raiš­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų pa­ra­mai gau­ti yra ver­ti­ni­mo sta­di­jo­je. Vie­nuo­se bend­ruo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se ga­li gy­ven­ti iki 8 vai­kų. E. Či­če­lie­nė ti­ki­si, kad 2020 me­tų ant­ro­je pu­sė­je čia jau ap­si­gy­vens Šiau­lių vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niai.

Ar­ti­miau­sią mies­to Ta­ry­bos po­sė­dį po­li­ti­kai spręs, ar reor­ga­ni­zuo­ti mies­to su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mus ir vai­kų glo­bos na­mus "Šal­ti­nis" į komp­lek­si­nių pa­slau­gų na­mus "Al­ka".

E. Či­če­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad "Šal­ti­ny­je" slau­go­mi 11 sun­kią psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­čių vai­kų ten ir liks. Dar vie­nas bus per­kel­tas iš kū­di­kių na­mų. Ki­ti tu­rė­tų kur­tis bend­ruo­me­ni­niuo­se vai­kų glo­bos na­muo­se.

Šiuo me­tu "Šal­ti­nis" tu­ri du bend­ruo­me­ni­nius na­mus, ku­riuo­se gy­ve­na po 6 vai­kus.

"Bus mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tas ir tie, ku­rie yra pa­jė­gūs gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, ga­lės ei­ti gy­ven­ti į bend­ruo­me­ni­nius na­mus. Jie bus stei­gia­mi su ES pa­ra­ma. Tur­būt, kad pirk­si­me na­mą. Bu­tus nu­pirk­ti sun­ku. Pa­gal hi­gie­nos nor­ma­ty­vus, jei yra dau­giau nei 6 vai­kai, rei­kia dvie­jų tua­le­tų. Kur tu ra­si ko­kį bu­tą su dviem tua­le­tais", – atei­ties pla­nais da­li­jo­si ve­dė­ja.

Ji su­tin­ka, kad ga­li to­kiuo­se na­muo­se gy­ven­ti ir ma­žiau vai­kų, ta­čiau kuo dau­giau ob­jek­tų, tuo di­dė­ja ad­mi­nist­ra­ci­nės iš­lai­dos, nes vi­są pa­rą vei­kian­čiuo­se na­muo­se vis­tiek tu­ri dirb­ti dar­buo­to­jai. Tad ge­riau ma­žiau ob­jek­tų po 8 vai­kus, nei dau­giau po ke­lis.

 Sa­vi­val­dy­bė na­mą per­ka ne­skelb­ti­nų de­ry­bų bū­du.

Komentarai

Jo    Ket, 2019-10-24 / 17:04
Kepykla šalia savivaldybės labai tiktų - jie greičiau integruotųsi tarp dundukų :)
O meras Visockas dirba sąžiningai pagal programą    Ket, 2019-10-24 / 17:04
"Teismas buvusiai Visagino merei D. Štraupaitei skyrė trejų metų laisvės atėmimo bausmę ir 15 tūkst. eurų baudą. Teismas nustatė, kad ji paėmė kyšius iš kelių verslininkų už tai, kad jų vadovaujamos įmonės būtų kviečiamos dalyvauti savivaldybės rengiamuose viešuosiuose pirkimuose, taip pat už gerų santykių palaikymą. Be to, teismas išsiaiškino, kad D. Štraupaitės nurodymu kai kurie savivaldybės darbuotojai darbo valandomis atliko įvairius darbus tuometės merės ir jai artimų asmenų namuose."
„Nežadu nieko, išskyrus sąžiningą darbą“ - savo programoje     Ket, 2019-10-24 / 17:19
„Nežadu nieko, išskyrus sąžiningą darbą“ - savo programoje teigė nepartinis kandidatas A.Visockas.
Bronius    Ket, 2019-10-24 / 23:06
O buvę senelių slaugos namai šalia Šiaulių viešbučio netinka? Stovi apleistas namas,kaip ten yra.
ir    Pen, 2019-10-25 / 07:57
Gal mano butą galėtu nupirkti, nes noriu pirkti kitą, mažesnį, o pagal skelbimus niekas neperka. Tai pirkit merai, už miesto pinigus iš manes :)
nieko sau    Pen, 2019-10-25 / 08:05
Tai kur dar tokį brangu surado ? 150 000 ? Matyt, ilgai ieškojo...... Ir kas taip brangiai parduoda ? Įdomu pamatyti .
Gerb. Čičelienė    Pen, 2019-10-25 / 09:06
Dirbame pagal europos s. projektus. Kiek teko matyti ir skaityti, ten prie kiekvieno ligonio dirbo vienas sociinis darbuotojas, prie kiekvieno ! Jus rašot, kad 10 psichinių ligonių socialinis darbotojas bus tik vienas !, o dar 6 neaiškus padėjėjai, be teotinių ir praktinių įgudžių .Ar tai leistina ?
miestietis    Pen, 2019-10-25 / 09:19
Reikia pirkti, tai reikia, o ir perkamas namas už 150K tikrai tos sumos vertas.
nulis    Pen, 2019-10-25 / 09:52
Kas bent kiek "raukia" NT klausimais supranta, kad toks pastatas tokioje vietoje tų pinigų vertas. Juolab, pati matomiausia, reprezentacinė miesto vieta metų metais stovi langais apdaužytais. Kas tvarkys? Jūs, čia savo "išmintį" žarstantys? Kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad šio žmogaus sprendimai yra logiški ir pamatuoti. O jei jūs manot kitaip, tai eikit ir padarykit kitaip. Va, bus nauji rinkimai - pirmyn. Pakelkit sėdmenis nuo sofų, kompiuterių - ir į valdžią. Tada pasimatys, kas ko vertas.
zosia    Pen, 2019-10-25 / 10:37
Tai apie kokį namą šnekom ? Ir kas parduoda ? Su baseinų ? O gal brangesnių namų dar yra ? O pigesnių nėbera ? Turgų išlaikyti pinigų nėra, o kažkeno namą pirkti yra pinigėlių kiek nori.
namai    Pen, 2019-10-25 / 13:09
o kuom netinka buve globos namai Traku gatvej ? Ar juos jau spejo parduot savivaldybe ?
geras    Pen, 2019-10-25 / 13:13
dar labai tiktu Dailes fakultetas prie parko, jei dykai gautu is universiteto, dar Birutės 39a su 600 kvadratu yra privatizuotinu sarase, tai kam pirkt nauja, jei esamu nieks neperka, kiek NT turi savivaldybe

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.