Globėjai sukviesti į šventę

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no pa­ra­mos šei­mai cent­ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Vai­va Spu­du­lie­nė: "Glo­bė­jų šven­tė­je vi­si pa­si­jau­čia­me kaip vie­na di­de­lė šei­ma, su­si­ti­ku­si pa­pra­mo­gau­ti ir pa­bū­ti, pa­si­da­ly­ti džiaugs­mais ir var­gais".
Ak­me­nės ra­jo­no pa­ra­mos šei­mai cent­ras Ag­luo­nų kai­me su­ren­gė šven­tę glo­bė­jams.

Glo­bė­jų su­si­rin­ko apie 20, at­si­ve­žė ir sa­vo glo­bo­ti­nių. Kar­tu da­ly­va­vo es­ta­fe­tė­se. Vė­liau vai­kai pra­mo­ga­vo ant ba­tu­tų, ku­riuos į Ag­luo­nus at­ve­žė ir su­mon­ta­vo vers­lo įmo­nė. Iš to­lė­liau vai­kus ste­bė­jo suau­gu­sie­ji, bend­rau­da­mi prie ka­vos puo­de­lio.

Da­ly­va­vo gru­pė jau­nuo­lių iš Grai­ki­jos, Tur­ki­jos, Uk­rai­nos ir Ma­lai­zi­jos, ku­rie sa­va­no­riau­ja Ak­me­nės ra­jo­no pa­ra­mos šei­mai cent­ro Vai­ko glo­bos pa­da­li­ny­je. Ja­me šven­tės die­ną gy­ve­no trys vai­kai, ki­ti – dau­giau kaip dvi­de­šimt pa­da­li­nio glo­bo­ti­nių – poil­sia­vo va­sa­ros sto­vyk­lo­se.

Cent­ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jos so­cia­li­niam dar­bui Vai­vos Spu­du­lie­nės tei­gi­mu, dau­giau kaip še­šias­de­šimt vai­kų į sa­vo na­mus yra priė­mę glo­bė­jai ar įtė­viai. Ak­me­nės ra­jo­ne to­kių yra 46, dar 11 – ki­tų ra­jo­nų gy­ven­to­jai, ku­rie glo­bo­ja vai­kus iš Ak­me­nės ra­jo­ne re­gist­ruo­tų šei­mų.

Iš jų tik ke­le­tas yra priė­mę vai­kus tie­siai iš cent­ro Vai­ko glo­bos pa­da­li­nio.

"Dau­giau­sia glo­bai ap­si­spren­džia ge­ra­da­riai dar anks­čiau – tuo­met, kai vai­kų tė­vai su­ži­no pra­ra­dę tei­sę au­gin­ti sa­vo at­ža­las, – sa­kė V. Spu­du­lie­nė. – Ven­giant juos įkur­din­ti glo­bos įstai­go­se, daug mo­čiu­čių, te­tų ir ki­tų gi­mi­nai­čių ap­sii­ma gel­bė­ti. Sve­ti­mų – ma­žu­ma".

Tik bu­din­tys glo­bė­jai nė­ra su­si­ję gi­mi­nys­te su į sa­vo šei­mas priim­tais vai­kais. Jų tė­vai ga­li pa­keis­ti sa­vo ne­tin­ka­mą gy­ve­ni­mo bū­dą ir su­si­grą­žin­ti at­ža­las. Bu­din­tiems glo­bė­jams lei­džia­ma iš­lai­ky­ti tuos pa­čius glo­bo­ti­nius me­tus.

Vie­no­je bu­din­čių glo­bė­jų šei­mo­je gy­ve­na trys vai­kai, dar ke­tu­rio­se šei­mo­se – po vie­ną.

Įs­tai­gos dar­buo­to­jai pa­de­da glo­bė­jams. Jie kvie­čia­mi į se­mi­na­rus, po­kal­bius – kas mė­ne­sį. Su­bu­ria­mos gru­pės ar­ba ta­ria­ma­si in­di­vi­dua­liai.