Pertvarka – pakelyje, o klaustukų nemažėja

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus dar­buo­to­jai (kai­rė­je) – vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ra­sa Miš­ki­nie­nė ir ve­dė­jas Da­rius Bra­zys tu­rė­jo ne­ma­žai klau­si­mų ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos pro­ce­sų eks­per­tei Ma­ri­jo­nai Ja­na­vi­čie­nei.
Jau nuo ki­tų me­tų ša­ly­je star­tuos ant­ra­sis ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos eta­pas, nu­kreip­tas į glo­bos įstai­go­se gy­ve­nan­čius neį­ga­liuo­sius.
Jų in­teg­ra­ci­ja į vi­suo­me­nę tu­rės rū­pin­tis sa­vi­val­dy­bės, ta­čiau pa­sta­ro­sioms bū­si­ma per­tvar­ka kol kas ke­lia daug klau­si­mų.

Pert­var­kos tiks­las – neį­ga­lių­jų in­teg­ra­ci­ja

Nuo 2020 me­tų ša­ly­je pra­si­dės ant­ra­sis ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos eta­pas. Jo tiks­las – re­gio­nuo­se kur­ti bend­ruo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų inf­rast­ruk­tū­rą bei im­tis teik­ti nau­jas pa­slau­gas, ku­rios tam tik­rų gru­pių žmo­nėms pa­dės il­giau iš­lik­ti sa­va­ran­kiš­kiems.

Di­džiau­sias per­mai­nas tu­rė­tų pa­jus­ti psi­chi­kos ir pro­to ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės, ku­rių So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai pa­val­džio­se glo­bos įstai­go­se gy­ve­na per 6,5 tūks­tan­čio.

Pert­var­kos tiks­las – iš­ves­ti šiuos žmo­nes iš di­de­lių glo­bos įstai­gų, su­ku­riant bend­ruo­me­ni­nių pa­slau­gų tink­lą.

Eu­ro­pos fon­dų lė­šo­mis bus sta­to­mi ar­ba per­tvar­ko­mi gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mai, skir­ti ne­sa­va­ran­kiš­kiems as­me­nims, ku­riems rei­kia nuo­la­ti­nės pa­gal­bos, bei sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo na­mai, skir­ti iš da­lies sa­va­ran­kiš­kiems as­me­nims, die­nos užim­tu­mo cent­rai.

Ki­ta lė­šų da­lis bus ski­ria­ma nau­joms pa­slau­goms plė­to­ti. Tai ap­sau­go­to būs­to, pa­gal­bos įsi­dar­bi­nant, pa­gal­bos priim­ti spren­di­mus pa­slau­gos, ku­ria­mos so­cia­li­nės dirb­tu­vės.

Ap­sau­go­ta­me būs­te bus ap­gy­ven­di­na­mi žmo­nės, ga­lin­tys sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti ir ku­riems rei­ka­lin­ga tik mi­ni­ma­li pa­gal­ba.

Šiau­lių re­gio­ne pro­jek­tas buk­suo­ja

Kaip bus vyk­do­mas ant­ra­sis per­tvar­kos eta­pas, aiš­ki­no Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ap­si­lan­kiu­si ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­kos pro­ce­sų eks­per­tė Ma­ri­jo­na Ja­na­vi­čie­nė.

Ša­ly­je pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas "Tva­raus pe­rė­ji­mo nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir bend­ruo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų sis­te­mos są­ly­gų su­kū­ri­mas Lie­tu­vo­je" api­ma dvi tiks­li­nes gru­pes – be tė­vų glo­bos li­ku­sius vai­kus ir neį­ga­liuo­sius.

M. Ja­na­vi­čie­nė pri­pa­ži­no: jei­gu glo­bos įstai­go­se gy­ve­nan­čių vai­kų in­teg­ra­ci­ja į vi­suo­me­nę jau įgau­na pa­grei­tį ir yra maž­daug aiš­ki, neį­ga­lių­jų ins­ti­tu­ci­nės glo­bos per­tvar­ka kol kas buk­suo­ja.

Ir bū­tent Šiau­lių re­gio­nas, pa­sak M. Ja­na­vi­čie­nės, yra tarp aut­sai­de­rių. Čia pro­ce­są pri­stab­dė vai­kų glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" per­da­vi­mo Sa­vi­val­dy­bės ži­nion pro­ce­dū­ra, dėl to ki­lę dar­buo­to­jų ne­ra­mu­mai.

Pa­sak M. Ja­na­vi­čie­nės, be­ne spar­čiau­siai rei­ka­lai ju­da Tau­ra­gės re­gio­ne – jų pa­reng­tas in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas jau ati­duo­tas de­ri­ni­mui ir ga­lu­ti­niam tvir­ti­ni­mui.

Anot jos, ar­ti­miau­siu me­tu pro­ce­sas įsi­lin­guos ir Šiau­lių re­gio­ne, to­dėl sa­vi­val­dy­bės tu­ri bū­ti pa­si­ren­gu­sios su­teik­ti rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją apie nu­ma­to­mus pla­nus: kiek ir kur nu­ma­to­ma reng­ti gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų, kur bus ren­gia­mos so­cia­li­nės dirb­tu­vės, ko­kia or­ga­ni­za­ci­ja vyk­dys veik­lą.

Sa­vi­val­dy­bėms dau­gės prie­vo­lių

"Nors pro­jek­tas pra­de­da­mas įgy­ven­din­ti, sa­vi­val­dy­bėms ky­la daug klau­si­mų. Kad ir toks – ko­dėl at­si­ra­do rei­ka­la­vi­mas gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus steig­ti gy­ven­vie­tė­se, ku­rio­se gy­ve­na ne ma­žiau 1 tūks­tan­čio gy­ven­to­jų? Taip mes tam­pa­me įspraus­ti į rė­mus ir be­lie­ka jiems vie­tos ieš­ko­ti tik Rad­vi­liš­ky­je, Še­du­vo­je ir Bai­so­ga­lo­je. Pra­džio­je to­kio rei­ka­la­vi­mo ne­bu­vo", – tvir­ti­no So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jas Da­rius Bra­zys.

M. Ja­na­vi­čie­nės tei­gi­mu, toks spren­di­mas priim­tas no­rint iš­veng­ti to, kas jau įvy­kę su so­cia­li­nės glo­bos ins­ti­tu­ci­jo­mis: pa­si­steng­ta, kad jos bū­tų kuo to­liau nuo gy­ven­vie­čių. O da­bar­ti­nės per­tvar­kos tiks­las kaip tik yra tuos žmo­nes įlie­ti į vi­suo­me­nę.

"Mes daug ko ne­ži­no­me, ka­dan­gi iš mi­nis­te­ri­jos ofi­cia­lių raš­tų ne­gau­na­me", – tei­gė D. Bra­zys.

Anot jo, vals­ty­bė no­ri iš­si­spręs­ti sa­vo pro­ble­mas sa­vi­val­dy­bių są­skai­ta, nes di­des­nė da­lis per­tvar­ko­mų įstai­gų yra vals­ty­bi­nės, o taps – sa­vi­val­dy­bių rū­pes­čiu.

Pa­sak ra­jo­no me­ro An­ta­no Če­po­no­nio, sa­vi­val­dy­bės šio­je per­tvar­ko­je yra pa­lie­ka­mos at­pir­ki­mo ožiais, ka­dan­gi teo­ri­nę da­lį (in­ves­ti­ci­nius bei tech­ni­nius pro­jek­tus) rengs mi­nis­te­ri­ja, o pra­kti­nė da­lis pa­lie­ka­ma sa­vi­val­dy­bėms.

"Aš jau da­bar ma­tau, kaip bus: į ne­di­de­lį ra­jo­ną ran­go­vai ar­ba vi­sai nea­teis, ar­ba jų pa­teik­tos kai­nos bus su­kel­tos. Ir ta­da pra­si­dės ly­gi­ni­mai ir skan­da­lai, nes vie­na­me ra­jo­ne to pa­ties pro­jek­to ver­tė bus to­kia, o ki­tur kvad­ra­to kai­na bus kur kas ma­žes­nė.

Tu­rė­jo bū­ti ne taip – jei mi­nis­te­ri­ja pa­rengs tech­ni­nius pro­jek­tus, ji tu­ri pa­skelb­ti ir ran­go­vus. Jie atei­na ir ta­da to­li­mes­nė ei­ga per­duo­da­ma sa­vi­val­dy­bėms", – dės­tė me­ras.

Ki­ta ak­tua­li­ja – neį­ga­lių­jų, gy­ve­nan­čių ki­tų ra­jo­nų pen­sio­na­tuo­se, su­si­grą­ži­ni­mas.

"Mes ži­nom, kiek mū­sų žmo­nių gy­ve­na ki­tur ir mums juos rei­kės su­si­grą­žin­ti. Ta­čiau tie žmo­nės, ku­rie ke­lia pa­vo­jų ap­lin­ki­niams ir dėl svei­ka­tos būk­lės ne­ga­lės in­teg­ruo­tis, pri­va­lės gy­ven­ti spe­cia­li­zuo­to­je įstai­go­je", – sa­kė D. Bra­zys.

M. Ja­na­vi­čie­nė pa­tiks­li­no: jei žmo­gus ne­no­rės vyk­ti į sa­vo ra­jo­ną, prieš jo va­lią nie­kas ne­bus da­ro­ma.

Sa­vi­val­dy­bėms rei­kės iš­lai­ky­ti slau­gos įstai­gą, jos tu­rės deng­ti bran­ges­nio pro­jek­to skir­tu­mą, ka­dan­gi, pa­sak A. Če­po­no­nio, "už neį­ga­lių­jų ins­ti­tu­ci­jų per­tvar­kai vi­so­je ša­ly­je ski­ria­mus 24,5 mi­li­jo­no eu­rų, ste­buk­lų ne­pa­da­ry­si", to­dėl teks trūks­ta­mą da­lį deng­ti iš so­cia­li­nės pa­ra­mos fon­do lė­šų.

M. Ja­na­vi­čie­nė pri­mi­nė, jog pa­si­bai­gus pro­jek­tui, ir so­cia­li­nių pa­slau­gų tęs­ti­nu­mą tu­rės už­tik­rin­ti sa­vi­val­dy­bės.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Kai ku­rias pa­slau­gas neį­ga­lie­siems ra­jo­ne pra­dė­jo teik­ti su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių bend­ri­ja "Rad­vi­liš­kio vil­tis".