Krepšinis – ant upės dugno

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Krep­ši­nio aikš­te­lė­je Švė­tės upė­je vy­ko tik­ra ko­va.
Žagarėje (Joniškio r.) nu­se­ku­sio­je Švė­tės upė­je prie til­to Pet­ro Cvir­kos gat­vė­je įvy­ko emo­cin­gos "gla­dia­to­rių" krep­ši­nio var­žy­bos, ku­rio­se ko­vo­jo dvi ko­man­dos. Krep­ši­nin­kams te­ko bė­gio­ti ne tik ant mel­dų, bet ir po pur­vą.

Šeštadienį į dvi­ko­vą sto­jo dvi ko­man­dos po še­šis na­rius: "Marš­ki­niais" pa­si­va­di­nę Nau­jo­sios Ža­ga­rės at­sto­vai, vil­kė­ję marš­ki­nė­lius, ir Se­no­sios Ža­ga­rės "Pli­kiai". Vie­no­je ko­man­do­je žai­dė ir vie­nin­te­lė mo­te­ris Do­vi­lė Gu­sai­tė-Kond­ro­tie­nė.

Var­žy­boms iš di­džiu­lio puo­do su pa­šil­dy­tų van­de­niu tei­sė­ja­vo Vy­gan­tas Pet­ry­la. Žiū­ro­vai ste­bė­jo var­žy­bas upės pa­kran­tė­je ir ant til­to, emo­cio­na­liai rea­ga­vo į kiek­vie­ną sėk­min­gą me­ti­mą ar da­ly­vių griu­vi­mą į pur­vy­ną.

Ka­dan­gi ko­man­dų jė­gos pa­si­ro­dė ne­ly­gios, ne­tru­kus nu­spręs­ta žai­dė­jus per­skirs­ty­ti.

Pir­mą kė­li­nį re­zul­ta­tu 22:13 lai­mė­jo "Pli­kiai". Ta­čiau po pet­rau­kos Nau­jo­sios Ža­ga­rės ko­man­da "Marš­ki­niai" at­si­ga­vo. Li­kus mi­nu­tei iki ant­ro­jo kė­li­nio pa­bai­gos pa­skelb­tos ly­gio­sios 37:37. Per pa­sku­ti­nes 60 se­kun­džių du taš­kus įme­tė "Marš­ki­niai", tad jie ir ta­po nu­ga­lė­to­jais (39:37). Abiems ko­man­doms įteik­ti pri­zai ar­bū­zai, pir­mos vie­tos lai­mė­to­jams ati­te­ko di­des­nis.

Į var­žy­bas vi­sus no­rin­čius per feis­bu­ką pa­kvie­tė pa­grin­di­nis šio spor­ti­nio šou su­ma­ny­to­jas, vi­suo­me­ni­nin­kas, ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Vai­čiu­lis, ku­ris su bi­čiu­lių pa­gal­ba prieš sa­vai­tę su­mon­ta­vo du krep­ši­nio sto­vus upės dug­ne. Pats or­ga­ni­za­to­rius pa­sa­ko­jo, kad kai prieš ke­le­rius me­tus upė už eu­ro­pi­nius pi­ni­gus bu­vo va­lo­ma, pa­ki­to jos bu­vu­si siau­res­nė va­ga ir ten at­si­ra­do dug­nas, kur anks­čiau, jo vai­kys­tės me­tais tę­sė­si pa­kran­tė ir šlai­tas, ten vai­kai žais­da­vo, sta­ty­da­vo pa­la­pi­nes.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.