Krepšinio muziejus gyvuoja jau dešimt metų

Redakcijos nuotr.
Leono Karaliūno įkurtas Krepšinio muziejus žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
De­šim­ties me­tų su­kak­tį pami­nė­jo en­tu­zias­to, kny­gų apie krep­ši­nį ir Jo­niš­kį au­to­riaus, sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Leo­no Ka­ra­liū­no įkur­tas Krep­ši­nio mu­zie­jus. Apie jį ži­nia sklin­da ne tik Lie­tu­vo­je, gre­ti­mo­se ša­ly­se, bet pa­sie­kė ir Ame­ri­ką, že­my­ną, ku­ria­me šis žai­di­mas gi­mė be­veik prieš 130 me­tų. Įkur­ti mu­zie­jų Jo­niš­ky­je idė­ja ki­lo, nes bū­tent šis mies­tas bu­vo pir­mo­ji vie­ta, kur 1937 me­tais bu­vo su­tik­ti iš Ry­gos (Lat­vi­ja) trau­ki­niu grįž­tan­tys Eu­ro­pos čem­pio­nai – lie­tu­vių krep­ši­nio ko­man­da.

Du me­da­liai – įkū­rė­jui

Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis, pa­žymėjęs, kad Jo­niš­kiui pa­si­se­kė tu­rė­ti to­kį Leo­ną, ku­ris „vi­sais įma­no­mais ir neį­ma­no­mias bū­dais ren­ka is­to­ri­nius, krep­ši­niui svar­bius eks­po­na­tus“, mu­zie­jaus įkū­rė­ją L. Ka­ra­liū­ną ap­do­va­no­jo ant­ro­jo laips­nio me­da­liu „Už nuo­pel­nus krep­ši­niui“. O Lie­tu­vos spor­ti­no ju­dė­ji­mo, ku­riam šie­met su­kan­ka 100 me­tų, spe­cia­lų me­da­lį jam įtei­kė Lie­tu­vos spor­to mu­zie­jaus di­rek­to­rius Pra­nas Ma­jaus­kas.

Svei­ki­no ki­ti gar­būs sve­čiai, tarp ku­rių – Šiau­rės Ame­ri­kos lie­tu­vių fi­zi­nio auk­lė­ji­mo spor­to są­jun­gos pre­zi­den­tas, pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės Val­dy­bos na­rys Lau­ry­nas Mi­se­vi­čius, jau anks­tes­niais me­tais lan­kę­sis Jo­niš­kio Krep­ši­nio mu­zie­ju­je ir nu­ve­žęs ži­nią apie jį į JAV, tai yra – že­my­ną, ku­ria­me šis žai­di­mas gi­mė. Krep­ši­nį 1891 me­tais su­gal­vo­jo ka­na­die­tis dak­ta­ras Džeim­sas Neis­mi­tas (Ja­mes Nais­mith).

L. Mi­se­vi­čius įtei­kė fi­nan­si­nę do­va­ną mu­zie­jui.

Dė­ko­ta rė­mė­jams

Krep­ši­nio mu­zie­jaus įkū­rė­jas dė­ko­jo gau­siam bū­riui rė­mė­jų. Spe­cia­liai pa­ga­min­ti Krep­ši­nio mu­zie­jaus or­di­nai įteik­ti 16-ai svar­biau­sių­jų, tarp ku­rių – jau mi­nė­tas Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis,  2003 me­tų Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­nų ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka, Lie­tu­vos krep­ši­nio is­to­ri­jos puo­se­lė­tojas Vi­das Ma­čiu­lis, Šiau­lių de­ka­nas Egi­di­jus Venc­kus.

Ren­gi­ny­je ai­dė­jo Klai­pė­dos Prū­si­jos prin­co Alb­rech­to lie­tu­vių dra­gū­nų pul­ko va­do at­lie­ka­mi šū­viai iš pa­tran­kos, skir­ti Ka­ra­liui Min­dau­gui, Jo­niš­kiui ir jo­niš­kie­čiams, Krep­ši­nio mu­zie­jui, kon­cer­ta­vo Vio­le­ta ir Vi­lius Ta­ra­so­vai, šo­ko Jo­niš­kio spor­to cent­ro šo­kė­jos.

Vi­si ju­bi­lie­jaus sve­čiai, rė­mė­jai bu­vo pa­kvies­ti bend­rai nuo­trau­kai prie Krep­ši­nio mu­zie­jų puo­šian­čio mil­ži­niš­ko ka­muo­lio for­mos pa­mink­lo at­kur­tos Lie­tu­vos 100-me­čiui su iš­ra­šy­to­mis šim­to me­tų gar­siau­sio­mis lie­tu­vių krep­ši­nio per­ga­lė­mis. Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je pa­ro­dy­tas fil­mas „Krep­ši­nio žvaigž­dė Val­de­ma­ras Cho­mi­čius“.

Ap­lan­kė dau­giau kaip 7500 žmo­nių

2009 me­tais Jo­niš­ky­je du­ris at­vė­ru­sia­me vie­nin­te­lia­me Lie­tu­vo­je krep­ši­nio mu­zie­ju­je sve­čiai ga­li pa­ma­ty­ti krep­ši­nin­kų Ar­vy­do Sa­bo­nio, Ša­rū­no Mar­čiu­lio­nio, Val­de­ma­ro Cho­mi­čiaus, Ri­mo Kur­ti­nai­čio, Eu­re­li­jaus Žu­kaus­ko, Ro­ber­to Jav­to­ko bei ki­tų gar­sių krep­ši­nin­kų spor­ti­nius marš­ki­nė­lius ir ba­te­lius su au­tog­ra­fais, krep­ši­nio ko­man­dų lai­mė­tas tau­res, me­da­lius, gau­sy­bę nuo­trau­kų.

Spe­cia­lus kam­ba­rys įreng­tas 1937-ųjų me­tų Lie­tu­vos krep­ši­nio rink­ti­nės per­ga­lei II Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­te Ry­go­je (Lat­vi­ja) pa­žy­mė­ti. Jo­niš­kis ta­da bu­vo pir­ma sto­tis, kur grįž­tan­čią Lie­tu­vos krep­ši­nin­kų ko­man­dą, auk­so me­da­lių lai­mė­to­ją, ger­bė­jai, mies­to val­džia su­ti­ko su gė­lė­mis, pu­čia­mų­jų or­kest­ro mar­šais, vai­šė­mis.

Mu­zie­jų jau ap­lan­kė dau­giau kaip 7500 žmo­nių ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir Lat­vi­jos, JAV, Ka­na­dos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Šve­di­jos, Suo­mi­jos, Es­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos, Bra­zi­li­jos, Aust­ra­li­jos ir ki­tų ša­lių.

Krep­ši­nio mu­zie­jaus įkū­rė­jas Leo­nas Ka­ra­liū­nas, Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas už il­ga­me­tį spor­to pa­vel­do puo­se­lė­ji­mą ir plėt­rą Lie­tu­vo­je bu­vo ap­do­va­no­tas Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to prie LR Vy­riau­sy­bės at­mi­ni­mo me­da­liu.