Krepšinio muziejus pasitinka dešimtmetį

Leo­no KA­RA­LIŪ­NO asme­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.
Ren­gi­ny­je vėl su­si­tks trys as­me­ny­bės: (iš kai­rės) Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis, lai­dos „Krep­ši­nio pa­sau­ly­je“ kū­rė­jas Vi­das Ma­čiu­lis, tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka.
Jo­niš­kio krep­ši­nio mu­zie­jui su­kan­ka de­šimt me­tų. Šeš­ta­die­nį, lie­pos 6-ąją, Jo­niš­ky­je kar­tu su Mies­to die­nos šven­te vyks šios su­kak­ties mi­nė­ji­mas.

Ren­gi­ny­je da­ly­vaus Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ar­vy­das Sa­bo­nis, 2003 me­tų Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­nų ko­man­dos vy­riau­sia­sis tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka, Šiau­rės Ame­ri­kos lie­tu­vių fi­zi­nio auk­lė­ji­mo spor­to są­jun­gos pre­zi­den­tas, pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės Val­dy­bos na­rys Lau­ry­nas Mi­se­vi­čius, Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to vi­ce­mi­nist­rė Kor­ne­li­ja Ties­ne­sy­tė ir ki­ti.

Krep­ši­nio mu­zie­jaus or­di­nais bus ap­do­va­no­ti rė­mė­jai, žmo­nės, pri­si­dė­ję sa­vo ži­nio­mis, fi­nan­si­ne pa­ra­ma. Bus ro­do­mas Leo­no Ka­ra­liū­no su­kur­tas fil­mas „Krep­ši­nio žvaigž­dė Val­de­ma­ras Cho­mi­čius“.

Klai­pė­dos Prū­si­jos prin­co Alb­rech­to lie­tu­vių dra­gū­nų pul­ko ka­riai tri­mis šū­viais iš pa­tran­kos pa­gerbs Ka­ra­lių Min­dau­gą, Jo­niš­kį ir jo­niš­kie­čius, ju­bi­lie­jų mi­nin­tį Krep­ši­nio mu­zie­jų.

Krep­ši­nio mu­zie­jų prieš de­šimt me­tų įkū­rė sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Leo­nas Ka­ra­liū­nas.