Vėjo jėgainių šešėlis virš Kelmės savivaldybės

Redakcijos archyvo nuotr.
Vėjo jėgainės jau ne pirmą kartą kelia aistras Kelmės rajone.
Kelmės rajono tarybos opozicinės – Valstiečių ir žaliųjų bei Liberalų – frakcijos suabejojo mero pavaduotojo, laikinai einančio mero pareigas, Egidijaus Ūkso tinkamumu šiam postui. Opozicija ketina kelti interpeliacijos mero pavaduotojui klausimą. Reikalauja sušaukti neeilinį tarybos posėdį.

Pasitikėjimas mero pavaduotoju susvyravo tuomet, kai vasario 18 dieną vykusiame rajono tarybos posėdyje nepriėmus sprendimo dėl leidimo rengti projektus vėjo jėgainių statybai, vėliau protokole atsirado įrašas, kad sprendimas priimtas, nes mero pavaduotojo balsas prilygintas lemiamos reikšmės turinčiam mero balsui.

Posėdyje sprendimas nepriimtas

Vasario 18 -ąją Tarybos posėdyje svarstytas klausimas dėl leidimų rengti projektus vėjo jėgainių statybai Vaiguvos seniūnijoje. Dvylika tarybos narių balsavo „už“, devyni „prieš“, trys susilaikė.

Kadangi pritariančių ir nepritariančių balsų buvo po lygiai, iškilo dilema priimti ar nepriimti sprendimą. Mat, jeigu posėdyje būtų dalyvavęs meras, jo balsas būtų turėjęs lemiamos reikšmės. Tačiau rajono meras Vaclovas Andrulis vis dar bylinėjasi teismuose ir yra nušalintas nuo pareigų, o pirmos instancijos teismas jam penkeriems metams atėmė teisę dirbti valstybės tarnyboje.

Mero pareigas jau beveik dešimt mėnesių laikinai eina jo pavaduotojas Egidijus Ūksas. Taigi, posėdyje kilo klausimas, ar mero pavaduotojo, laikinai einančio mero pareigas, balsas turi tokios pat galios kaip mero balsas ir gali nulemti balsavimo rezultatus.

Posėdžiui pirmininkavęs mero pavaduotojas Egidijus Ūksas įpareigojo Savivaldybės teisininką Arūną Kasparavičių kreiptis į Vyriausybės atstovą ir gauti raštišką išaiškinimą. Operatyviai gautas Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse patarėjos Laimos Dagienės atsakymas. Sprendimo negalima laikyti priimtu, nes Įstatyme nėra numatyta išimtis, kad mero pareigas laikinai einančio jo pavaduotojo ar kito tarybos nario balsas turėtų lemiamos reikšmės priimant sprendimą.

Tarybos posėdyje buvo pagarsinta Vyriausybės atstovo tarnybos nuomonė ir pareikšta, jog sprendimas dėl leidimo rengti projektus vėjo jėgainių statybai nepriimtas. Opozicijos atstovų teigimu, tai buvo pakartota net keturis ar penkis kartus.

Atsakymas sujaukė protą

Tačiau vasario 24 -ąją surašytame ir Teisės aktų registre paskelbtame Tarybos posėdžio protokole užfiksuota, kad sprendimas dėl vėjo jėgainių priimtas.

Kaip „Šiaulių kraštą“ informavo mero pavaduotojas Egidijus Ūksas, po posėdžio dar kartą kreiptasi į Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse tarnybą ir paprašyta, jog dėl Kelmėje susidariusios situacijos detaliau atsakytų pats Vyriausybės atstovas.

Gautas toks atsakymas:

„Dėl balsavimo rezultatų (12/12) išaiškinimo buvo kreiptasi į Vyriausybės atstovo įstaigą, Vidaus reikalų ministeriją ir Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą.

Gauti žodiniai išaiškinimai, kad sprendimas laikytinas priimtu, nes Vietos savivaldos įstatymo 13 str. 9 p. numato, kad „Savivaldybės tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (balsai laikomi pasiskirsčiusiais po lygiai tada, kai balsų „už“ gauta tiek pat, kiek „prieš“ ir „susilaikiusių“ kartu sudėjus), lemia mero balsas. Jeigu meras posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.“

Remiantis šiuo atsakymu, protokolas buvo pakeistas ir laikyta, kad sprendimas priimtas.

Užkulisinis protokolas

Tai papiktino opoziciją. Naująjį protokolą opozicijos atstovai pavadino užkulisiniu protokolu. Jų nuomone, įrašas protokole atsirado „klastojant pirminį protokolą“ ir vadovaujantis telefonine teise po balsavimo rezultatų paskelbimo.

Tarybos sprendimai yra priimami tik Tarybos posėdžio metu, o ne pasibaigus posėdžiui. Tik Tarybos nariai ir tik Tarybos posėdžio metu gali priimti arba nepriimti į darbotvarkę įrašytus sprendimus. Vienintelis oficialusis ir nekintamas balsavimo rezultatas yra tik tas, kuris paskelbiamas Tarybos posėdžio metu. Tai numatoma Vietos savivaldos Įstatyme ir savivaldybės Tarybos reglamente.

„Draudžiama Tarybos posėdžio protokolus po posėdžio pabaigos keisti taip, kad pasikeistų oficialiai paskelbti balsavimo rezultatai. Draudžiama į Tarybos posėdžio protokolus įrašyti įrašus, apie kuriuos posėdžio metu net nebuvo kalbėta: balsavimo rezultatų interpretacijas ir įrašus apie po posėdžio pabaigos gautus žodinius išaiškinimus“, – rašoma opozicijos rašte „Dėl neteisėtų mero pavaduotojo veismų ir neeilinio Tarybos posėdžio sušaukimo“.

Šiame rašte konstatuojama, jog, skelbiant pakeistą Tarybos sprendimą dėl pritarimo vėjo jėgainių projektavimui, buvo pažeistas Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos teisėkūros pagrindų įstatymas, kuriuose numatoma, jog Tarybos sprendimas pasirašomas posėdžio dieną, o Teisės aktų registre paskelbiamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pasirašymo.

Tuo tarpu sprendimas dėl vėjo jėgainių buvo paskelbtas praėjus šešioms dienoms po posėdžio.

Vienintelis oficialusis ir nekintamas balsavimo rezultatas yra tik tas, kuris paskelbiamas Tarybos posėdžio metu. O posėdžio metu buvo paskelbta, kad sprendimas nepriimtas.

Mero teisės negalima perduoti pavaduotojui

Rašte, kurį pasirašė visa opozicija: šeši Valstiečių ir žaliųjų bei trys Liberalų sąjūdžio frakcijų nariai, aiškinama, jog būtent Vyriausybės atstovo tarnybos minimo Savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 punkte sakoma, jog lemiamo balso teisė suteikiama tik merui, o ne jį pavaduojančiam asmeniui. Todėl E. Ūkso balsas negalėjo būti „dvigubinamas“.

„Žodinių išaiškinimų pakako tam, kad būtų pakeisti Tarybos narių balsavimo rezultatai ir neteisėtai, galimai nusikalstamai perrašytas ir pakeistas Tarybos posėdžio protokolas, – stebisi opozicijos atstovai. – Žodinių paaiškinimų pakako tam, kad būtų iškreipta Kelmės rajono žmonių išrinktų Tarybos narių tikroji valia ir būtų atvertas kelias pasaulyje dar nematytų monstrų – 270 metrų aukščio vėjo jėgainių statybai tam nepritaikytoje, jokiuose – nei bendruosiuose, nei detaliuosiuose planuose nenumatytoje teritorijoje.“

Opozicija reikalauja nedelsiant sušaukti neeilinį Tarybos posėdį, stabdyti tolesnius veiksmus, susijusius su vėjo jėgainių projektinių užduočių tvirtinimu ir paskelbti, jog mero pavaduotojo pasirašytas sprendimas negalioja ab initio (nuo pasirašymo momento).

Opozicija abejoja, ar mero pavaduotojas gali toliau eiti savo pareigas, ir ketina kelti interpeliacijos klausimą. O jei nebus reaguojama, opozicinėse frakcijose dirbantys Tarybos nariai ketina kreiptis į teismą.

Diskusinis klausimas

Mero pavaduotojas E. Ūksas „Šiaulių kraštui“ tvirtino, jog opozicijos rašte išdėstytas klausimas – diskusinis. Situacija – neeilinė. Tai pirmas toks atvejis Lietuvoje. Jo nuomone, jeigu meras nušalintas, o mero pavaduotojas atlieka visas mero funkcijas, tad ir jo balsas turi būti prilyginamas mero balsui ir turėti lemiamos reikšmės.

Bet toks atvejis neaprašytas teisės aktuose. Kaip elgtis tokiais atvejais turėtų būti numatyta Vietos savivaldos įstatyme arba suformuota teismų praktika.

Vasario 18 -ąją vykusiame Tarybos posėdyje balsai po lygiai pasiskirstė ir svarstant savivaldybės kontrolierės atlyginimo klausimą. Priimant šį sprendimą taip pat buvo lemiamas mero pavaduotojo balsas. „Tačiau dėl šio sprendimo opozicija nekelia klausimų, – stebisi E. Ūksas. – Galiausiai aš pasirašiau bendradarbiavimo sutarčių ir kitų dokumentų. Gal ir jie neteisėti?“

Paklaustas, kodėl iki šiol nesušauktas neeilinis Tarybos posėdis, E. Ūksas atsakė, jog nėra prasmės. Leidimus projektuoti vėjo jėgaines išduoda ne Taryba, o Savivaldybės administracija. Tarybos posėdyje vėjo jėgainių klausimas svarstytas tik todėl, kad yra aktualus bendruomenei. Toliau šiais klausimais rūpinsis ir sprendimus priims Savivaldybės administracijos direktorius.