Užimtumo tarnyba atvažiavo pas bedarbius

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Pa­sak Užim­tu­mo tar­ny­bos Šiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to pa­slau­gų dar­bo ieš­kan­tiems koor­di­na­to­rės Rū­tos Jon­ku­vie­nės, pa­slau­gų kvi­tai ne­su­tei­kia vi­sų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų, ta­čiau pa­to­gūs ir darb­da­viui, ir pa­čiam priim­tam as­me­niui.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Jo­niš­kio ra­jo­ne Ke­pa­lių se­niū­ni­jo­je vy­ko Užim­tu­mo tar­ny­bos, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų, po­ten­cia­lių darb­da­vių su­si­ti­ki­mas su dar­bo ne­tu­rin­čiais se­niū­ni­jos gy­ven­to­jais, ku­riems pa­siū­ly­ta ke­lio­li­ka lais­vų dar­bo vie­tų, at­sa­ky­ta į rū­pi­mus klau­si­mus, no­rė­ta iš­girs­ti pa­čių žmo­nių nuo­mo­nę, ko­dėl jie ne­ran­da dar­bo. Vė­liau už­mtu­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai su kiek­vie­nu be­dar­biu kal­bė­jo­si in­di­vi­dua­liai. To­kie iš­va­žiuo­ja­mie­ji su­si­ti­ki­mai vyks vi­so­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se.

Dir­ba pa­gal pa­slau­gų kvi­tus

Dar­bo ne­tu­rin­čių žmo­nių su­si­rin­ko be­veik pil­na sa­lė iš vi­sos Ke­pa­lių se­niū­ni­jos. Užim­tu­mo tar­ny­bos duo­me­ni­mis, šio­je se­niū­ni­jo­je yra re­gist­ruo­ti 95 be­dar­biai ar­ba 11,4 pro­cen­to dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų ir tai yra dau­giau nei vi­du­ti­niš­kai ra­jo­ne (10,9 pro­cen­to).

„Kas mus ne­ra­mi­na? Kad se­niū­ni­jo­je nuo­lat dar­bo ne­tu­ri apie 83–85 as­me­nis. Po šiais skai­čiais ga­li slėp­tis ne­le­ga­lus dar­bas, kai kas re­gist­ruo­ja­si Užim­tu­mo tar­ny­bo­je vien tam, kad gau­tų so­cia­li­nes pa­šal­pas, nors dar­bo ne­ke­ti­na ieš­ko­ti, – sa­kė Užim­tu­mo tar­ny­bos Šiau­lių klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to Jo­niš­kio sky­riaus ve­dė­ja Aud­ro­nė Šler­pie­nė. – Iš to skai­čiaus be­dar­bių di­de­les ga­li­my­bes įsi­dar­bin­ti tu­ri vie­nas žmo­gus – sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jas. Vi­du­ti­nių ga­li­my­bių yra 70 as­me­nų, iš ku­rių pen­ki, tu­rin­tys par­da­vė­jo, ke­tu­ri – trak­to­ri­nin­ko pro­fe­si­jas, li­ku­sie­ji dau­giau­sia pa­gal­bi­niai dar­bi­nin­kai, ne vie­nas dir­bę tik 2015, 2016 me­tais. 23 as­me­nys tu­ri ju­du­mo pro­ble­mų.“

Ke­pa­lių se­niū­nė Lau­ra Vei­ka­lie­nė pa­ste­bė­jo, kad be­dar­bių sta­tis­ti­ka iš tik­rų­jų neatsk­lei­džia vi­sos tie­sos. Pa­sak jos, iš sa­lė­je su­si­rin­ku­sių žmo­nių gal pu­sė yra dir­ban­čių,bet jie įdar­bin­ti su „ža­liais kvi­tais“ (pa­slau­gų kvi­tai – aut. pa­st.), pa­gal ku­riuos Užim­tu­mo tar­ny­bo­je neišb­rau­kia­mi iš dar­bo ne­tu­rin­čių as­me­nų są­ra­šo. Kai ku­rie as­me­nys su mi­nė­tais kvi­tais dir­ba net pu­sę me­tų, nors pas vie­ną pa­slau­gos ga­vė­ją truk­mė tu­rė­tų bū­ti ne il­giau kaip du mė­ne­sius.

Pen­ki darb­da­viai siū­lė dar­bą

Kai at­vy­kę sve­čiai vie­šai pa­klau­sė su­si­rin­ku­sių­jų sa­lė­je, kas žmo­nėms truk­do įsi­dar­bin­ti, at­skli­do pa­vie­niai paaiš­ki­ni­mai, kad il­gos dar­bo va­lan­dos, o mo­ka­ma ver­giš­ka al­ga, nė­ra ga­li­my­bės nu­vyk­ti iki dar­bo ir pa­na­šiai.

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius pa­ste­bė­jo, kad ne­ga­li bū­ti ra­jo­ne tiek be­dar­bių, kiek yra dar­bo vie­tų, ir vis tiek žmo­nės neį­si­dar­bi­na. Jis ža­dė­jo, kad ra­jo­no val­džia ieš­kos bū­tų iš­spręs­ti žmo­nių ju­du­mo pro­ble­mą: jei­gu bus po­rei­kis, or­ga­ni­zuos už­sa­ko­muo­sius au­to­bu­sų par­ko rei­sus.

Su­si­ti­ki­me sa­vo pa­siū­ly­mus pa­tei­kė pen­ki da­ly­va­vę darb­da­viai: Vals­ty­bi­nė miš­kų urė­di­ja tu­rė­jo tris lais­vas dar­bo vie­tas me­de­ly­ne, UAB „Ato­kai­ta“, už­sii­man­ti pa­mink­lų ga­my­ba, taip pat trūks­ta dar­buo­to­jų, nes jų ne­ren­gia jo­kios pro­fe­si­nės ar ki­tos mo­kyk­los.

Že­mės ūkio bend­ro­vė­je „Ke­pa­liai“ šiuo me­tu bū­tų 2–3 dar­bo vie­tos fer­mo­je va­ly­to­jui, šė­ri­kui, mel­žė­jai. Gas­čiū­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė As­ta Ži­lins­kie­nė siū­lė dar­bi­nin­ko vie­tą nuo nau­jų me­tų.

Dau­giau­sia dar­bo ga­lė­jo pa­siū­ly­ti UAB „Bal­tic Champs“, di­džiau­sio pie­vag­ry­bių au­gin­to­jo Lie­tu­vo­je ir Bal­ti­jos ša­ly­se per­so­na­lo specialistė–apskaitininkė Jus­ti­na Narmontaitė–Bartaševičė. Sta­ne­lių kai­me įsi­kū­ru­sio­je įmo­nė­je dir­ba 161 žmo­gus. Gry­bų sky­nė­jai gau­na nuo 600 iki 1000 eu­rų at­ly­gi­ni­mą, bet yra de­šimt­me­tį dir­ban­čių mo­te­rų, ku­rios pui­kiai įgu­du­sios, gry­bus ski­na la­bai grei­tai, tad jų at­ly­gi­ni­mas ga­li siek­ti ir 1300 eu­rų. Šiuo me­tu įmo­nė įdar­bin­tų apie de­šim­tį žmo­nių. Su­si­da­rius di­des­nei žmo­nių gru­pei, jie į dar­bą at­ve­ža­mi.Bai­gian­tis ren­gi­niui prie J. Narmontaitės–Bartaševičės jau ri­kia­vo­si ke­lios mo­te­rys. Taip pat dė­me­sio su­lau­kė Urė­di­jos me­de­ly­no at­sto­vo, ŽŪB „Ke­pa­liai“ pa­siū­ly­mai.