Sunkiausias metas Pakruojo bedarbiams – žiema

Si­mo­nos LIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Ilo­nos Ge­laž­ni­kie­nės (kai­rė­je) ir Užim­tu­mo tar­ny­bos Pak­ruo­jo sky­riaus ve­dė­jos Sai­da­nos Arei­mie­nės pa­si­ra­šy­to­je bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­ty­je – ke­ti­ni­mai ne­dar­bo pro­ble­mas spręs­ti kar­tu.
Sun­kiau­sias lai­ko­tar­pis dar­bo ieš­kan­tiems pa­kruo­jie­čiams – žie­ma. Pa­va­sa­rį, pra­si­dė­jus se­zo­ni­niams dar­bams, be­dar­bių gre­tos su­ma­žė­ja, ta­čiau pa­lik­ti šias gre­tas ir įsi­dar­bin­ti sva­jo­ja ne vi­si.

Jau­čia­mas se­zo­niš­ku­mas

Užim­tu­mo tar­ny­bos Pak­ruo­jo sky­riaus ve­dė­ja Sai­da­na Arei­mie­nė sa­ko, jog da­bar, žie­mą, su­si­ras­ti dar­bo ra­jo­ne yra sun­kiau­sia. Ir ne snie­gas bei šal­čiai au­gi­na ne­dar­bo ly­gį šiuo lai­ko­tar­piu, o se­zo­niš­ku­mas, ka­dan­gi že­mės ūkio dar­bai pra­si­de­da pa­va­sa­rį ir bai­gia­si ru­de­nį, o Pak­ruo­jo ra­jo­ne že­mės ūkio veik­la yra po­pu­lia­riau­sia.

Šia veik­la ver­čia­si 209 Pak­ruo­jo sky­riaus ap­tar­nau­ja­mos ra­jo­no įmo­nės, 178 iš jų – ūki­nin­kai. Ap­tar­nau­ja­mos ir 127 pa­slau­gų įmo­nės.

"La­bai jau­čia­me tą se­zo­niš­ku­mą. Kai tik žem­dir­bys­tė­je pra­si­de­da dar­by­me­tis, iš­kart išau­ga po­rei­kis šiems dar­bams – pri­rei­kia ir kva­li­fi­kuo­tų, ir ne­kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų: trak­to­ri­nin­kų, pa­gal­bi­nių dar­bi­nin­kų. Nuo­lat jų rei­kia gy­vu­li­nin­kys­tės sek­to­riui.

Įsi­lin­ga­vus pa­va­sa­riui, pra­de­da­ma ieš­ko­ti par­da­vė­jų, kva­li­fi­kuo­tų vi­rė­jų. Tuo­met ir ne­dar­bo ly­gis su­ma­žė­ja", – sa­ko ve­dė­ja.

Sky­riaus pa­teik­tais duo­me­ni­mis, sau­sio pra­džio­je ne­dar­bo ly­gis Pak­ruo­jo ra­jo­ne su­da­rė 8,5 pro­cen­to ir jis pra­dė­jo aug­ti pra­si­dė­jus lapk­ri­čiui.

Ki­ta ver­tus, jei ap­žvelg­ti ke­le­rių pa­sta­rų­jų me­tų si­tua­ci­ją, ne­dar­bas ra­jo­ne po tru­pu­tį ma­žė­ja.

Šie me­tai, anot S. Arei­mie­nės, yra ge­riau­si pa­gal ne­dar­bo ly­gį, o pra­sčiau­si bu­vo 2013-ie­ji. Tuo­met ne­dar­bo ly­gis ra­jo­ne sie­kė 13,5 pro­cen­to.

"Bet pas mus tik­rai nė­ra di­džiau­sias ne­dar­bas ly­gi­nant su ki­tais Šiau­lių ap­skri­ties ir kai­my­ni­niais ra­jo­nais. Ne­dar­bo ly­gis di­des­nis Jo­niš­kio, Kel­mės, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ma­žei­kių ra­jo­nuo­se, o mes ei­na­me po Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių", – sa­ko S. Arei­mie­nė.

Mo­ty­va­ci­ją dirb­ti ma­ži­na pa­šal­pos

"Žmo­nės pra­ran­da mo­ty­va­ci­ją dirb­ti. Ir čia ki­ša ko­ją so­cia­li­nių pa­šal­pų sis­te­ma. Kai pa­šal­pos ne­daug ski­ria­si nuo mi­ni­ma­lios al­gos, no­rin­čių dirb­ti ir ieš­ko­tis dar­bo lie­ka vis ma­žiau. Ir ne vie­nas me­ta fra­zę: "O kam dirb­ti, jei ir ne­dirb­da­mas gau­siu tiek pat.

Sun­ku įsiū­ly­ti dar­bą ir ža­lin­gų įpro­čių tu­rin­tiems žmo­nėms. Jiems da­bar­ti­nė pa­šal­pų sis­te­ma ir­gi yra itin pa­to­gi", – ne­no­ro dirb­ti prie­žas­tis var­di­ja S. Arei­mie­nė.

Pa­sak jos, su­dė­tin­giau­sia pra­dė­ti dirb­ti tiems, ku­rie gy­ve­na ato­kes­niuo­se kai­muo­se – jiems ir Užim­tu­mo tar­ny­bą pa­siek­ti bū­na ga­na keb­lu, kai au­to­bu­sai va­žiuo­ja, ge­riau­siu at­ve­ju, po­rą kar­tų per sa­vai­tę.

"Ta­čiau tie, ku­riems va­ži­nė­ji­mas ir at­stu­mas nė­ra pa­grin­di­nė kliū­tis įsi­dar­bin­ti, dai­ro­si ir į Šiau­lius, Rad­vi­liš­kį ar Pa­ne­vė­žį", – sa­ko S. Arei­mie­nė.

Užim­tu­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai pa­ste­bi ir dar vie­ną pro­ble­mą – vy­res­nius nei 55 me­tų gy­ven­to­jus vis la­biau ka­muo­jan­čias svei­ka­tos bė­das. Tai ne vie­nam ir­gi tam­pa truk­džiu su­si­ras­ti dar­bą.

Di­džiau­sia pa­ska­ta trūks­ta­mų spe­cia­ly­bių dar­buo­to­jams – ža­da­mas di­des­nis nei įpras­tai at­ly­gi­ni­mas. Ta­čiau ir tai ne vi­sa­da pa­de­da ras­ti la­biau­siai pa­klau­sių pro­fe­si­jų spe­cia­lis­tų.

To­kio­mis S. Arei­mie­nė įvar­di­ja me­di­kus – Pak­ruo­jo me­di­ci­nos įstai­goms nuo­lat trūks­ta aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tų, tad juos įstai­goms ten­ka vi­lio­ti įvai­riau­siais bū­dais.

Nau­jo­vė – bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis

Ma­žin­ti ne­dar­bą pa­de­da ir įsi­ku­rian­čios nau­jos įmo­nės. Per­nai jų už­re­gist­ruo­ta 18. Dau­giau­sia tai bu­vo – pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės.

Pa­sak S. Arei­mie­nės, įmo­nių skai­čius ra­jo­ne daug­maž yra sta­bi­lus, o as­me­nys, vyk­dan­tys veik­lą su vers­lo liu­di­ji­mu, su­da­ro 7 pro­cen­tus nuo vi­sų ieš­kan­čių dar­bo as­me­nų.

Dau­giau­sia dar­buo­to­jų, tar­pi­nin­kau­jant Užim­tu­mo tar­ny­bai, per­nai įdar­bi­no Ly­gu­mų že­mės ūkio bend­ro­vė, A. Va­lan­ti­no ir A. Kve­da­ro in­di­vi­dua­lios įmo­nės, UAB "Kan­ru­gė" ir "Kan­ru­gė­lė", Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ras, Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­mai, ak­ci­nės bend­ro­vės "Pak­ruo­jo ar­ka" ir "Klo­vai­nių skal­da", UAB "Kal­po­kų ūkis".

Užim­tu­mo tar­ny­bos Pak­ruo­jo sky­riaus spe­cia­lis­tai ti­ki­si, jog kai ku­riuos su dar­bo rin­ka su­si­ju­sius klau­si­mus pa­dės spręs­ti pir­mą­kart su Pak­ruo­jo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­be pa­si­ra­šy­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis, ku­rio­je abi ša­lys įsi­pa­rei­go­jo kar­tu siek­ti ma­žes­nio ne­dar­bo bei di­din­ti gy­ven­to­jų užim­tu­mą.

Bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ilo­na Ge­laž­ni­kie­nė ir Užim­tu­mo tar­ny­bos Pak­ruo­jo sky­riaus ve­dė­ja S. Arei­mie­nė.

Su­tar­ty­je įsi­pa­rei­go­ta bend­ra­dar­biau­ti ska­ti­nant gy­ven­to­jų užim­tu­mo di­di­ni­mą, ne­dar­bo ma­ži­ni­mą, sie­kiant dar­bo rin­kos su­ba­lan­sa­vi­mo.

Užim­tu­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tų ma­ny­mu, ir Sa­vi­val­dy­bės in­dė­lis di­di­nant gy­ven­to­jų užim­tu­mą, ga­li bū­ti ga­na sva­rus. Ji ga­li pri­si­dė­ti dar­bo ieš­kan­čius as­me­nis įdar­bi­nant į užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą. Sa­vi­val­dy­bė pa­de­da spręs­ti mo­bi­lu­mo, vai­kų, se­ny­vo am­žiau žmo­nių prie­žiū­ros ir ki­tas pro­ble­mas.