Per šv. Roko atlaidus įteikta ir A. Griciaus premija

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
A. Gri­ciaus pre­mi­ją ra­šy­to­jai Mo­ni­kai Balt­ru­šai­ty­tei įtei­kė Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras ir Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus.
Sa­vait­ga­lį Gruz­džiuo­se vy­ko tra­di­ci­niai šven­to Ro­ko at­lai­dai, į mies­te­lį su­kvie­tę gau­sy­bę žmo­nių. At­lai­dų me­tu įteik­ta ir tra­di­ci­nė aš­tun­to­ji Au­gus­ti­no Gri­ciaus pre­mi­ja.

Už pir­mą­ją pro­zos kny­gą "Išė­ję prie upės" pre­mi­ja įver­tin­ta jau­na ra­šy­to­ja iš Vil­niaus Mo­ni­ka Balt­ru­šai­ty­tė.

Nuo Gruz­džių kul­tū­ros na­mų pa­ju­dė­ju­si iš­kil­min­ga ei­se­na su 100 met­rų tris­pal­ve ap­juo­sė Šven­čiau­sio­sios Tre­jy­bės baž­ny­čią. Nep­rik­lau­so­my­bės aikš­tė­je vy­ko kon­cer­ti­nė pro­gra­ma. Žiū­ro­vai itin su­si­do­mė­jo Šiau­lių ra­jo­ne žir­gy­ną tu­rin­čio is­pa­no An­to­nio Mar­que­zas Lu­que šo­kiu su žir­gu aikš­tė­je. Po po­pu­lia­rių ša­lies at­li­kė­jų pa­si­ro­dy­mo šven­tę už­bai­gė fe­jer­ver­kai.

Komentarai

Blyn    Tre, 2019-08-21 / 11:18
ką čia vaizduoji Bezarai, ale tau rūpi Šiaulių rajono žmonės, o kodėl naikini slaugą Meškuičiuose ??? Dabar meškuitiečiai, naisiškiai, ginkūniečiai ir kt., teks tenktis į Kuršėnus, ar dar kur. Kodėl te atstovaujate vienai rajono pusei ??? Nebebalsuosim niekada už jūsų partiją ;(

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.