Kęstutis Krencius laimėjo literatūros premiją

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Sta­sės Niū­nia­vai­tės li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­tas Kęs­tu­tis Kren­cius pa­gal sa­vo ei­les ku­ria ir at­lie­ka dai­nas, akom­pa­nuo­da­mas gi­ta­ra.
Ak­me­nės ra­jo­no vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je su­reng­to­je „Poe­zi­jos ru­dens“ šven­tė­je Kęs­tu­čiui Kren­ciui įteik­ta Sta­sės Niū­nia­vai­tės dvy­lik­to­ji li­te­ra­tū­ros pre­mi­ja.

Pre­mi­jos lau­rea­tas pir­mą­ją poe­zi­jos kny­gą "Ateik tu lie­tui ly­jant" iš­lei­do 2012 me­tais. Vė­liau iš­spaus­din­tos ki­tos ei­lių kny­gos "Pri­sė­siu aš prie bal­to la­po", "Ne­ža­din­ki ty­los".

Iš­kil­mė­se K. Kren­cių pa­dė­kos raš­tu ap­do­va­no­jęs ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas To­mas Mar­ti­nai­tis sa­kė, kad įver­ti­ni­mas – ne vien dėl kny­gų, bet ir už dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos sklai­dą.

Į Sta­sės Niū­nia­vai­tės li­te­ra­tū­ros pre­mi­ją dar pre­ten­da­vo Gra­ži­na Blin­ki­nie­nė iš Kruo­pių ir And­rius Al­ma­nis iš Ak­me­nės.

Sep­tin­tą de­šim­tį me­tų am­žiaus skai­čiuo­jan­tis pre­mi­jos lai­mė­to­jas iki lei­dy­bos reiš­kė­si kaip dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos at­li­kė­jas pa­gal sa­vo su­kur­tus teks­tus. Iki šiol daž­nai gro­ja gi­ta­ra ir dai­nuo­ja Vie­šo­sios bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­ja­muo­se li­te­ra­tū­ri­niuo­se ren­gi­niuo­se.

K. Kren­cius, ki­lęs iš Rad­vi­liš­kio kraš­to, 1980 me­tais bai­gė Lie­tu­vos vals­ty­bi­nį kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­tą Kau­ne ir įsi­kū­rė Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je. Pen­ke­rius me­tus dir­bo Ak­me­nės ra­jo­no spor­to mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, pa­skui 25 me­tus – Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2004 me­tais įstei­gė pre­mi­ją į Ana­pi­lį išė­ju­siai Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­mų liau­dies teat­ro re­ži­sie­rei S. Niū­nia­vai­tei at­mi­nti. Iš pra­džių pre­mi­ja bu­vo įtei­kia­ma Ak­me­nės kraš­te be­si­reiš­kian­tiems čia gy­ve­nan­tiems kū­rė­jams. Prieš dve­jus metus pir­mą kar­tą ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rys Vi­das Mor­kū­nas, per­nai ki­tas na­rys – Ai­das Ju­ra­šius. Jie abu ki­lę iš Nau­jo­sios Ak­me­nės..