Pastatytas paminklas žuvusiems Spirgių mūšyje

Jo­no LIPS­KIO nuo­tr.
Dau­kin­tiš­kės kai­me pa­gerb­ti prieš 70 me­tų Spir­gių mū­šy­je da­ly­vę ir žu­vę par­tiza­nai.
Sek­ma­die­nį Vai­gu­vo­je ir Dau­kin­tiš­kės kai­me (Kel­mės r.) bu­vo mi­ni­mas Spir­gių mū­šio 70-me­tis.

Vai­gu­vos Šv. Jo­no krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je už žu­vu­sius par­ti­za­nus au­ko­tos šv. mi­šios. Po jų ap­lan­ky­tas par­ti­za­nės Zo­fi­jos Bag­do­na­vi­čiū­tės ka­pas Vai­gu­vos ka­pi­nė­se.

Dau­kin­tiš­kės kai­me Vai­gu­vos pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vy­tau­tas Kur­ti­nai­tis pa­šven­ti­no Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mų cent­ro pa­sta­ty­tą ti­pi­nį pa­mink­lą žu­vu­siems par­ti­za­nams.

KASP Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6 rink­ti­nės 605 kuo­pos ka­riai sa­va­no­riai iš­šo­vė sal­vę už ko­vo­ju­sius ir žu­vu­sius par­ti­za­nus.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Dai­nius Paš­vens­kas, Pri­si­kė­li­mo apy­dar­dos 6-osios rink­ti­nės va­das ma­jo­ras Min­dau­gas Stat­kus, 605 kuo­pos va­das ka­pi­to­nas And­rė­jus Ra­lo­vė­cas, pri­si­mi­ni­mais apie par­ti­za­nus da­li­jo­si "Ait­va­ro" bū­rio ry­ši­nin­kė Ju­li­ja Ži­bu­tie­nė-Lieps­na, Pet­ras Ka­va­liaus­kas, Sa­lo­mė­ja Kle­vi­nie­nė ir ki­ti ren­gi­nio da­ly­viai.

1949 me­tų rug­sė­jo 20–21 die­no­mis Daukintiškės–Spirgių pel­kė­se ato­kvė­pio bu­vo įsi­kū­rę sep­ty­ni "Ait­va­ro" bū­rio par­ti­za­nai, va­do­vau­ja­mi bū­rio va­do Liu­do Bag­do­no-Ait­va­ro. Iš­duo­ti KGB agen­to Eg­lės, sep­ty­ni par­ti­za­nai su­si­ko­vė su prie­šu.

Žu­vo ke­tu­ri: Liu­das Bag­do­nas-Ait­va­ras, Vla­das Ky­bar­tas-Pi­kas, Juo­zas Jo­ku­baus­kas-Siau­bas ir Zo­fi­ja Bag­do­na­vi­čiū­tė-Vir­gi­ni­ja.

Su­žeis­tas Vy­tau­tas Kaz­laus­kas-Alks­niu­kas pa­te­ko į ne­lais­vę. Iš­si­gel­bė­ti pa­vy­ko Bro­nis­lo­vui Va­liuš­kai-Pa­pa­šai ir Kos­tui Nor­vi­lui-Ak­to­riui.