Į Pakruojo dvarą grįžta festivalis „Didieji Kinijos žibintai 2019“

La­sio nuo­tr.
Pir­ma­ja­me fes­ti­va­ly­je ste­bi­no re­kor­di­nio il­gio dra­ko­nas.
Šią žie­mą vėl vyks be­ne di­džiau­sias 2018 me­tų fes­ti­va­lis Lie­tu­vo­je – am­žių tra­di­ci­jo­mis al­suo­jan­tis švie­sos fes­ti­va­lis „Di­die­ji Ki­ni­jos ži­bin­tai“.

Praei­tais me­tais jis su­lau­kė dau­giau nei 120 tūks­tan­čių lan­ky­to­jų ir šie­met vėl kvie­čia nuo lapk­ri­čio 23 die­nos iki sau­sio 5 die­nos į Pak­ruo­jo dva­rą su dar dau­giau švie­sos, dar dau­giau įspū­din­ges­nių švie­čian­čių šil­ko ži­bin­tų-skulp­tū­rų, ki­nų ak­ro­ba­tų pa­si­ro­dy­mų, spek­tak­lių, taip pat ama­ti­nin­kų dar­bų ir veik­lų vi­sai šei­mai.

Pir­ma­ja­me fes­ti­va­ly­je ste­bi­nu­sį re­kor­di­nio il­gio dra­ko­ną šia­me fes­ti­va­ly­je pa­keis ir švie­sos ga­lią pri­mins le­gen­do­mis api­pin­tas Nau­juo­sius me­tus sim­bo­li­zuo­jan­tis monst­ras Nian, o dau­giau nei 30 te­mi­nių švie­sos ins­ta­lia­ci­jų iš­kils di­džiu­lė­je net 10 hek­ta­rų fes­ti­va­lio te­ri­to­ri­jo­je. Čia nu­švis ju­dan­tis Af­ri­kos gy­vū­ni­jos pa­sau­lis, po­lia­ri­nių meš­kų le­dy­nas, ger­vių sa­la, per­si­kų me­džiuo­se žai­džian­čios be­ždžio­nės, Sprag­tu­ko is­to­ri­ją me­nan­ti Ka­lė­dų eg­lė. Skulp­tū­ros ste­bins ne tik ma­sy­vu­mu, ryš­ku­mu, bet ir aukš­čiu – įspū­din­giau­sia Dan­gaus ar­ba Ro­jaus šven­tyk­la sieks be­veik 10 met­rų aukš­tį.

„Su džiaugs­mu lau­kia­me į dva­rą su­grįž­tan­čio tam­su­mas iš­sklai­dan­čio fes­ti­va­lio, ku­ris šie­met at­neš dar dau­giau veik­lų ir pra­mo­gų vi­sai šei­mai. Čia ma­žų­jų lauks ak­ro­ba­tai ir ak­to­riai iš Ki­ni­jos, Ka­lė­dų Se­ne­lis, spek­tak­lis „Sprag­tu­kas“, švie­čian­čios sū­py­nės, pra­mo­gos su ne­ti­kė­tais per­so­na­žais. Akių ati­trauk­ti ne­leis Ki­ni­jos še­šė­lių teat­ras, bus ga­li­ma pa­ra­gau­ti įvai­rių Ry­tų vir­tu­vės sko­nių, o šven­ti­nę nuo­tai­ką dar pa­kels ir ka­lė­di­nė mu­gė – tiek vis­ko dva­re dar ne­bu­vo re­gė­ta“, – at­sklei­džia Pak­ruo­jo dva­ro Ba­ro­nas.

Fes­ti­va­lį „Di­die­ji Ki­ni­jos ži­bin­tai“ Pak­ruo­jo dva­ro ko­man­da ren­gia drau­ge su Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Hai­tian Cul­tu­re“. Ši tarp­tau­ti­nė kom­pa­ni­ja per dvi­de­šimt gy­va­vi­mo me­tų Ki­ni­jos ži­bin­tų šven­tes su­ren­gė dau­giau nei 40-yje ša­lių.

Pak­ruo­jo dva­ras - di­džiau­sia Lie­tu­vo­je iš­li­ku­si dva­ro so­dy­ba su 26 pa­sta­tų an­samb­liu, ku­rio­je rea­liu lai­ku yra at­ku­ria­mas XIX a. pab. – XX a. pr. dva­ro gy­ve­ni­mas. 2018 me­tais dva­ras bu­vo pri­pa­žin­tas kaip sėk­min­giau­sias tu­riz­mo pro­duk­tas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.