Pagerbti Akmenės rajono pedagogai

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Me­tų mo­ky­to­jo no­mi­na­ci­jo­mis ir pa­dė­kos raš­tais Ak­me­nės ra­jo­no ge­riau­si pe­da­go­gai ap­do­va­no­ti Ak­me­nės kul­tū­ros na­mų sce­no­je.
Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos pro­ga iš­lai­ky­ta tra­di­ci­ja no­mi­nuo­ti ge­riau­sius Ak­me­nės ra­jo­no pe­da­go­gus, jie pa­svei­kin­ti Ak­me­nės kul­tū­ros na­muo­se su­reng­to­je šios pro­fe­si­jos dar­buo­to­jų šven­tė­je.

Anks­tes­niais me­tais bu­vo įtei­kia­mos ke­lios "Me­tų mo­ky­to­jo" no­mi­na­ci­jos ir įvai­rių ki­tų, pa­vyz­džiui, "Gar­bin­gas pa­šau­ki­mas", "Tik­ra­sis ge­ru­mas", "Pa­gal­bos ver­ty­bė". Taip pat bu­vo skel­bia­ma "Me­tų mo­kyk­la".

Šie­met pir­mą kar­tą svei­kin­ti vien pe­da­go­gai, nu­ro­dant jų veik­los sri­tį.

No­mi­nan­tų kan­di­da­tū­ras pa­siū­lė ug­dy­mo įstai­gos, o Švie­ti­mo ta­ry­ba bal­sa­vi­mu iš­rin­ko lau­rea­tus.

"Pra­di­nio ug­dy­mo me­tų mo­ky­to­jos" no­mi­na­ci­ją pel­nė Rū­ta Za­vec­kie­nė iš Nau­jo­sios Ak­me­nės "Sau­lė­te­kio" pro­gim­na­zi­jos.

Tos pa­čios įstai­gos bio­lo­gė An­ge­lė Kaz­laus­kie­nė pa­skelb­ta pa­grin­di­nio ug­dy­mo me­tų mo­ky­to­ja.

Vi­du­ri­nio ug­dy­mo me­tų mo­ky­to­ja ta­po is­to­ri­kė Ja­ni­na La­ka­čiaus­kie­nė iš Ven­tos gim­na­zi­jos.

Nau­jo­sios Ak­me­nės vai­kų lop­še­lio – dar­že­lio "Bu­ra­ti­nas" šo­kių mo­ky­to­ja Dai­va Liu­bers­ky­tė – Šu­kie­nė pri­pa­žin­ta iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo me­tų mo­ky­to­ja.

Ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo me­tų mo­ky­to­ja – Lo­re­ta Rim­ku­vie­nė, dir­ban­ti Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­lo­je.

No­mi­na­ci­ja "Švie­ti­mo pa­gal­bos me­tų mo­ky­to­jas" ap­do­va­no­ta Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos so­cia­li­nė pe­da­go­gė Kris­ti­na Pi­gu­le­vi­čie­nė.

Ra­jo­no me­ro pa­dė­kos raš­tais pa­gerb­ta Gi­ta­na Gri­cie­nė, Eg­lė Ra­dio­no­va, Le­ta Num­sė­die­nė, Svet­la­na Stri­pei­kie­nė, Ju­di­ta Ber­no­tai­tė, Ste­po­nas Rin­kū­nas, Ge­no­vai­tė Bu­čiu­vie­nė.