Šiauliuose pagerbti metų mokytojai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to me­tų mo­ky­to­jo ap­do­va­no­ji­mai ir pre­mi­jos skir­tos de­šim­čiai kū­ry­biš­kiau­sių, ak­ty­viau­sių mo­ky­to­jų. Juos svei­ki­no Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas (ket­vir­tas iš kai­rės).
Va­kar Šiau­lių are­no­je, Kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je, Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos pro­ga su­reng­to­je šven­tė­je pa­skelb­ti Šiau­lių mies­to me­tų mo­ky­to­jai. Jų – de­šimt.

Šie­met Me­tų mo­ky­to­jo var­das su­teik­tas Lau­rai Ba­jo­riū­nei, lop­še­lio-dar­že­lio "Pa­sa­ka" so­cia­li­nei pe­da­go­gei, Ir­mai Bart­ke­vi­čie­nei, Gy­ta­rių pro­gim­na­zi­jos gam­tos moks­lų mo­ky­to­jai, Kris­ti­nai Bliū­džiu­vie­nei, Dai­nų pro­gim­na­zi­jos ang­lų kal­bos mo­ky­to­jai, Da­lei Dar­gie­nei, Me­nų mo­kyk­los teat­ro mo­ky­to­jai, Do­vi­lei Gul­bins­kie­nei, Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos eti­kos mo­ky­to­jai, Eli­dai Ig­na­ta­vi­čie­nei, Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos dai­lės mo­ky­to­jai, Re­mi­gi­jui Poz­nia­ko­vui, Lie­po­rių gim­na­zi­jos fi­zi­kos ir in­ži­ne­ri­jos mo­ky­to­jui, Dai­vai Riu­kie­nei, Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jai, As­tai Ur­bo­nei, Ro­mu­vos pro­gim­na­zi­jos prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jai, ir Ro­mual­dui Žu­kaus­kui, Ro­mu­vos gim­na­zi­jos ne­for­ma­laus ug­dy­mo mo­ky­to­jui.

Mo­ky­to­jai ap­do­va­no­ti me­ro pa­dė­ko­mis, at­mi­ni­mo do­va­no­mis ir 2 000 eu­rų pre­mi­jo­mis. To­kio pat dy­džio pre­mi­jas kiek­vie­nas Me­tų mo­ky­to­jas ga­vo ir per­nai.

Me­tų mo­ky­to­jo ap­do­va­no­ji­mas ski­ria­mas už ly­de­rys­tę, ak­ty­vu­mą, kū­ry­biš­ku­mą, reikš­min­gą veik­lą mies­to bend­ruo­me­nei, mo­ky­to­jo pro­fe­si­jos pres­ti­žo kė­li­mą. Kan­di­da­tus ap­do­va­no­ji­mams tei­kia ug­dy­mo įstai­gos.

Po ap­do­va­no­ji­mų vi­si su­si­rin­ku­sie­ji klau­sė­si pra­mo­gi­nės ret­ro mu­zi­kos kon­cer­to "O bu­vo taip..." So­lis­tai: Gin­ta­rė Ske­ry­tė (sop­ra­nas), Kęs­tu­tis Al­čaus­kis (te­no­ras), Dai­nius Pui­šys (ba­ri­to­nas). Inst­ru­men­ti­nis trio: Po­vi­las Ja­ra­mi­nas (for­te­pi­jo­nas), Ja­ros­la­vas Ce­cha­no­vi­čius (gi­ta­ra), Eu­ge­ni­jus Ka­ne­vi­čius (kont­ra­bo­sas).

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šie­met Šiau­lių me­tų mo­ky­to­ju ta­pęs Re­mi­gi­jus Poz­nia­ko­vas, Lie­po­rių gim­na­zi­jos fi­zi­kos ir in­ži­ne­ri­jos mo­ky­to­jas, per­nai bu­vo pri­pa­žin­tas ino­va­ty­viau­siu fi­zi­kos mo­ky­to­ju Lie­tu­vo­je.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Tarp me­tų mo­ky­to­jų – ir Da­lė Dar­gie­nė, re­ži­sie­rė, Me­nų mo­kyk­los teat­ro mo­ky­to­ja.