Laimėjo Lazdynų Pelėdos literatūriniame konkurse

Laz­dy­nų Pe­lė­dos me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus ar­chy­vo nuo­tr.
Laz­dy­nų Pe­lė­dos li­te­ra­tū­ri­nio kon­kur­so lai­mė­to­jus ir da­ly­vius Pa­ra­giuo­se pa­svei­ki­no čia gy­ve­nu­sios ra­šy­to­jos Ma­ri­jos Las­taus­kie­nės anū­kas Ri­man­tas Ma­tu­lis (de­ši­nė­je prie­ky­je), at­vy­kęs iš Vil­niaus.
Laz­dy­nų Pe­lė­dos me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je Pa­ra­giuo­se (Akmenės r.) ap­do­va­no­ti pro­zos kū­ri­nių au­to­riai, lai­mė­ję čia gy­ve­nu­sių ra­šy­to­jų se­se­rų So­fi­jos Pši­bi­liaus­kie­nės ir Ma­ri­jos Las­taus­kie­nės, o kū­ri­nius spaus­di­nu­sių Laz­dy­nų Pe­lė­dos pseu­do­ni­mu, li­te­ra­tū­ri­nį kon­kur­są.
Ja­me var­žė­si 24 au­to­riai iš vi­sos Lie­tu­vos.

Tarp jų 18 bu­vo vy­res­ni ne­gu 29 me­tų, ir to­kio am­žiaus kū­rė­jų gru­pė­je pir­mą­ją pre­mi­ją pel­nė Ma­žei­kių ra­jo­ne gy­ve­nan­ti Bi­ru­tė Mar­čiaus­kie­nė už ra­ši­nį "Li­ki­mas su­ve­dė". Jo­niš­kio at­sto­vės Ali­nos Jo­nai­tie­nės no­ve­lė "Tū­bi­niai" įver­tin­ta ant­rą­ja pre­mi­ja. Dar pri­zi­nin­ku ta­po Au­ge­ni­jus Za­bi­tis iš Skuo­do, pa­ra­šęs "Kur ne­beū­kia pe­lė­dos".

Jau­nes­nių­jų au­to­rių gru­pė­je nu­ga­lė­to­ja ta­po Dia­na Žme­jaus­kai­tė iš Rad­vi­liš­kio, su­kū­ru­si no­ve­lę "Tar­si skry­dis". Vil­niaus kraš­to at­sto­vių Li­nos Si­mu­ty­tės ap­sa­ky­mas "San­tuo­kų rū­mai" ir Svet­la­nos Va­si­lio­nok ra­ši­nys "Žie­mą mie­go­ti šal­ta" įver­tin­ti ki­to­mis pri­zi­nė­mis pre­mi­jo­mis.

Pa­sak Laz­dy­nų Pe­lė­dos me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus va­do­vės Sand­ros Sa­ka­laus­kie­nės, li­te­ra­tū­ri­niu kon­kur­su siek­ta pri­kel­ti iš už­marš­ties iš Pa­ra­gių ki­lu­sių ra­šy­to­jų kū­ri­nius, ska­tin­ti do­mė­ji­mą­si kū­ry­ba kai­mo te­ma­ti­ka, ug­dy­ti pa­gar­bą kal­bai bei me­ni­niam žo­džiui.

Ren­gi­ny­je eks­po­nuo­tos Ak­me­nės ra­jo­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos su­rink­tos kny­gos ir ki­ti lei­di­niai, ku­riuo­se ra­šy­to­jų So­fi­jos Pši­bi­liaus­kie­nės ir Ma­ri­jos Las­taus­kie­nės kū­ri­niai bei ra­ši­niai apie jas ir Pa­ra­gius.

Iš Vil­niaus at­vy­kęs dai­nuo­ja­mo­sios poe­zi­jos at­li­kė­jas Po­vi­las Gir­de­nis dai­na­vo že­mai­tiš­kai.