Konkurse "Akmenės ilgakasė" – palaidais plaukais

Redakcijos archyvo nuo­tr.
Ven­tos kul­tū­ros na­muo­se su­reng­to mer­gai­čių, mer­gi­nų, mo­te­rų kon­kur­so "Ak­me­nės il­ga­ka­sė 2019" da­ly­vės nu­si­fo­tog­ra­fa­vo su ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riais.

Ven­tos kul­tū­ros na­muo­se su­reng­tas mer­gai­čių, mer­gi­nų, mo­te­rų kon­kur­sas "Ak­me­nės il­ga­ka­sė 2019".

Pir­mo­je kon­kur­so da­ly­je kiek­vie­na iš 27 da­ly­vių sce­no­je pa­si­ro­dė pa­lai­dais plau­kais. Iš­ma­tuo­ta ir už­fik­suo­ta ko­kio il­gu­mo.

Ki­to­je da­ly­je ko­mi­si­ja ver­ti­no kaip at­ro­do ir el­gia­si da­ly­vės su­pin­to­mis ka­so­mis ir vil­kin­čios tau­ti­niais rū­bais.

4-6 me­tų mer­gai­čių gru­pė­je il­giau­si plau­kai Ga­bi­jos Šva­žai­tės iš Ven­tos – 78 cen­ti­met­rų.

Dau­giau­sia var­žo­vių su­si­da­rė 7-8 me­tų gru­pė­je – de­šimt. Nu­ga­lė­jo Ema Čiu­la­dy­tė, gy­ve­nan­ti Gum­ba­kių kai­me, ku­rios plau­kų il­gis 112 cen­ti­met­rų.

9-10metų mer­gai­čių gru­pė­je ne­pra­len­kia­ma bu­vo Ven­tos gy­ven­to­ja Da­ri­ja Go­de­ly­tė su 116 cen­ti­met­rų plau­kais.

118 cen­ti­met­rų plau­kus už­siau­gi­nu­si Ju­li­ja Kug­ry­tė iš Ak­me­nės ant­ro­jo kai­mo nu­ga­lė­jo tarp 11-16 me­tų mer­gai­čių ir ap­len­kė ab­so­liu­čiai vi­sas var­žo­ves.

Iš mo­te­rų kon­kur­sas su­do­mi­no vie­nin­te­lę Ne­rin­gą Šu­bie­nę, gy­ve­nan­čią Pur­vių kai­me, ne­šio­jan­čią 95 cen­ti­met­rų il­gu­mo plau­kus.

Nu­ga­lė­to­jos ap­do­va­no­tos tau­rė­mis.

Ko­mi­si­ja dar no­mi­na­vo Tė­ją Vei­ber­ger iš Nau­jo­sios Ak­me­nės kaip ža­vin­giau­sią il­ga­ka­sę bei pub­li­kos nu­my­lė­ti­nę, Pat­ri­ci­ją Krū­mai­tę iš Ak­me­nės – "Fo­to il­ga­ka­se", Ro­ber­tą Če­pu­ly­tę iš Ven­tos – "Il­ga­ka­se šyp­se­nė­le", Ai­vą Ado­mai­ty­tę iš Kruo­pių – iš­ra­din­giau­sia, So­fi­ją Kos­tiu­go­vai­tę iš Ven­tos – ele­gan­tiš­kiau­sia, Eri­ką Ka­ne­vą iš Nau­jo­sios Ak­me­nės – sti­lin­giau­sia, Ur­tę No­vog­rec­kai­tę iš Ak­me­nės – kū­ry­biš­kiau­sia, Sol­vei­gą Ka­vec­kai­tę – ori­gi­na­liau­sia. No­mi­nan­tės ap­do­va­no­tos siu­vi­nė­to­mis juos­to­mis.