Joniškyje vyko socializacijos stovykla nepilnamečiams

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Jau­nuo­liams bu­vo pa­siū­ly­ti įvai­rūs už­siė­mi­mai, žai­di­mai.
Jo­niš­ky­je vy­ko die­nos sto­vyk­la „Pa­žei­di­mas – nė­ra žai­di­mas“, skir­ta ne­pil­na­me­čių re­so­cia­li­za­ci­jai ir tei­sės pa­žei­di­mų pre­ven­ci­jai, ku­rio­je da­ly­va­vo Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos re­gist­re esan­tys ne­pil­na­me­čiai iš sep­ty­nių ra­jo­nų.

Į sto­vyk­lą Jo­niš­ky­je prie ba­sei­no be­veik dvi de­šim­tis ne­pil­na­me­čių iš Rad­vi­liš­kio, Tel­šių, Ma­žei­kių, Kel­mės, Jo­niš­kio, Pak­ruo­jo ir Šiau­lių mies­to bei ra­jo­nų pa­kvie­tė Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Šiau­lių re­gio­no sky­rius, vei­kian­tis Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je.

Pa­sak Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos Šiau­lių re­gio­no sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ok­sa­nos Vyš­niaus­kie­nės, ra­jo­nų spe­cia­lis­tai ra­šė pro­jek­tus to­kiai sto­vyk­lai or­ga­ni­zuo­ti ir šie­met lai­mė­jo jo­niš­kie­čiai. Ši prie­mo­nė skir­ta ne­pil­na­me­čių so­cia­li­niams bend­ra­vi­mo įgū­džiams, kom­pe­ten­ci­joms la­vin­ti, sie­kia­ma juos orien­tuo­ti, ska­tin­ti mo­ty­va­ci­ją už­siim­ti nau­din­ga ir tiks­lin­ga veik­la, di­din­ti sa­vi­ver­tę, mo­ko­ma po­zi­ty­vaus mąs­ty­mo, at­spa­ru­mo išo­ri­niam nei­gia­mam spau­di­mui, pa­gar­bos vie­nas ki­tam. Kad tie jau­nuo­liai pa­ma­ty­tų, jog yra ir ki­toks įdo­mus, nau­din­gas pa­sau­lis.

O. Vyš­niaus­kie­nės tei­gi­mu, pro­ba­ci­jos tar­ny­bos įskai­to­je Šiau­lių re­gio­ne ne­pil­na­me­čių skai­čius ne vie­ne­rius me­tus lai­ko­si sta­bi­lus. Ta­čiau su­griež­ti­nus įsta­ty­mu, dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų var­to­ji­mo ir lai­ky­mo, ne vie­no jau­nuo­lio biog­ra­fi­jo­je at­si­ran­da įra­šas apie teis­tu­mą, nes jie ne­pa­gal­vo­ja, kad bau­džia­mo­ji by­la ga­li bū­ti ke­lia­ma už su­trauk­tą žo­lės su­kti­nę.

Ren­gi­nio pra­džio­je pri­si­sta­čiu­sius sto­vyk­lau­to­jus pa­svei­ki­no Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Lie­tu­vos pro­ba­ci­jos tar­ny­bos at­sto­vai. Sa­vo veik­lą trum­pai pri­sta­tė Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus Jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė Vil­ma Bar­ta­šie­nė.

Sto­vyk­los da­ly­viams už­siė­mi­mus ve­dė Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los At­vi­ro jau­ni­mo cent­ro, pro­jek­to „Ju­dam“, ku­rio koor­di­na­to­rės dir­ba su nie­kur ne­si­mo­kan­čiu ir mo­ky­muo­se ne­da­ly­vau­jan­čiu, ne­dir­ban­čiu 15–29 me­tų jau­ni­mu, Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tės.

Jau­nuo­liams ves­ti įvai­rūs žai­di­mai, pa­sa­ko­ta apie or­ga­ni­za­ci­jų veik­las, sa­va­no­rys­tę. Taip pat ne­pil­na­me­čiai su­pa­žin­din­ti su po­li­ci­jos pa­rei­gū­no, ug­nia­ge­sio, ka­rio sa­va­no­rio ir ki­to­mis pro­fe­si­jo­mis, ku­rias pri­sta­tė Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Jo­niš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, Jo­niš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­riš­kų­jų pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos Šiau­lių 6-osios rink­ti­nės at­sto­vai.

Dis­ku­tuo­ta apie pre­ky­bą žmo­nė­mis, su­reng­ta mi­ni vik­to­ri­na, or­ga­ni­zuo­ta jud­rio­ji es­ta­fe­tė.

Vi­si da­ly­viai pa­va­šin­ti Al­gio Ma­tai­čio vir­tu uz­be­kiš­ku plo­vu.

Komentarai

Pensininkė (buv.mokytoja)    Šeš, 2019-09-21 / 13:01
Iš kur dabar Joniškyje atsirado valdžioje socialistai,kad pradėtos rengti socializacijos stovyklos? Kiek žinome,ten tik dešinieji.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.