Kūrybiškos atostogos etnokultūrinėje stovykloje

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Kul­tū­ros cent­ro cir­ko gru­pės va­do­vės Ni­nos Kund­ro­tie­nės su­reng­tą cir­ko už­siė­mi­mą su pu­de­le Be­la ir kal­ban­čia pa­pū­ga Džo­šu su­si­do­mė­ję ste­bė­jo ne tik sto­vyk­lau­to­jai, bet ir juos lan­kę Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mo­je et­no­kul­tū­ri­nė­je va­sa­ros edu­ka­ci­jų sto­vyk­lo­je Pae­že­rių dva­re „Koks kraš­tas – toks ir raš­tas“ vi­są sa­vai­tę sto­vyk­lau­ja 52 vai­kai ir jau­nuo­liai. Di­džio­ji jų da­lis – kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vus lan­kan­tys, no­riai ren­gi­niuo­se da­ly­vau­jan­tys vai­kai. Šie­met jiems kom­pa­ni­ją pa­lai­ko Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos šo­kių stu­di­jos da­ly­viai, taip pat yra ke­le­tas da­ly­vių iš ki­tų mies­tų.

Tra­di­ci­nę va­sa­ros sto­vyk­lą su sal­džio­mis do­va­no­mis ap­lan­kė Šiau­lių ra­jo­no me­ro pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Grei­čius, ki­ti Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.

Sto­vyk­los Pae­že­rių dva­re pra­dė­tos reng­ti 2001 me­tais. Per šį lai­ką išau­go jau ke­lios sto­vyk­lau­to­jų kar­tos. Sto­vyk­los va­do­vė Lo­re­ta Li­dei­kie­nė džiau­gia­si, kad vos pa­skel­bus re­gist­ra­ci­ją, į sto­vyk­lą vie­tų ne­be­lie­ka per po­rą die­nų. Vai­kai apie šią sto­vyk­lą pra­de­da tei­rau­tis tuoj po Nau­jų­jų. Sto­vyk­lai pa­tal­pas Pae­že­rių dva­re su­tei­kia sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ras, o pra­gy­ve­ni­mo iš­lai­das šie­met pa­den­gė sto­vyk­lau­to­jų tė­vai. Šios sa­vai­tės truk­mės sto­vyk­los kai­na vie­nam da­ly­viui – 50 eu­rų.

Edu­ka­ci­jas ve­da Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės et­ni­nės kul­tū­ros ir tra­di­ci­nių ama­tų cent­ro, kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jai. Pa­sak sto­vyk­los va­do­vės, jau­ni­mas no­riai da­ly­vau­ja vi­so­se edu­ka­ci­jo­se. Da­lį už­siė­mi­mų pla­nuo­ja ir pa­tys sto­vyk­lau­to­jai. Jų pa­čių ini­cia­ty­va šie­met bu­vo su­re­mon­tuo­tas til­tas, nuo ku­rio vi­si šo­ka mau­dy­tis į eže­rą, o šiam dar­bui įpras­min­ti bu­vo su­reng­tas iš­kil­min­gas ati­da­ry­mas. Taip pat pa­tys sto­vyk­lau­to­jai kruopš­čiai su­pla­na­vo ir pa­slap­tin­gą nak­ti­nį žy­gį po apy­lin­kes. Sto­vyk­lau­to­jai edu­ka­ci­niuo­se už­siė­mi­muo­se no­riai mo­ko­si kur­ti dir­bi­nius iš mo­lio, vel­ti, de­ko­ruo­ti va­zo­nus, pin­ti juos­tas, dai­nuo­ti ro­man­sus, šok­ti liau­diš­kus šo­kius.

Kai sto­vyk­lą lan­kė sve­čiai iš Sa­vi­val­dy­bės, kul­tū­ros cent­ro cir­ko gru­pės va­do­vė Ni­na Kund­ro­tie­nė pri­kaus­tė sto­vyk­lau­to­jų dė­me­sį su­ren­gu­si cir­ko už­siė­mi­mus su pu­de­le Be­la ir kal­ban­čia pa­pū­ga Džo­šu. N. Vai­kai įdė­miai klau­sė­si apie kal­ban­čios pa­pū­gos gy­ve­ni­mą ir įpro­čius.

Penk­ta­die­nį sto­vyk­lau­to­jai vy­ko į Tel­šius.

Tra­di­ci­nė et­no­kul­tū­ri­nė sto­vyk­la – tik da­lis Dir­vo­nė­nų kraš­to šven­tės ren­gi­nių, ku­rie jau dau­ge­lį me­tų vyks­ta šia­me kraš­te. Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą Pae­že­rių dva­re vy­ko tra­di­ci­nis ro­man­sų va­ka­ras „Ant mels­vo eže­ro ban­gų“, šeš­ta­die­nį kvie­čia žūk­lės ir spor­ti­nės var­žy­bos bei XIX Se­nų­jų ama­tų šven­tė.

O sek­ma­die­nį Dir­vo­nė­nų kraš­to va­sa­ros šven­tę vai­ni­kuos Juo­za­pa­vos Šv. Apaš­ta­lų Si­mo­no ir Ju­do Ta­do Baž­ny­čio­je vyk­sian­tys Kris­taus At­si­mai­ny­mo at­lai­dai ir 13 va­lan­dą ren­gia­mas Vals­ty­bi­nio Vil­niaus kvar­te­to ir so­lis­tės Do­vi­lės Ka­zo­nai­tės kon­cer­tas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.