Iškilmingai padėkota ugniagesiams

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.
Mi­nint šv. Flo­ri­jo­no, ug­nia­ge­sių glo­bė­jo die­ną pa­dė­kos raš­tais ir ki­tais ap­do­va­no­ji­mais pa­gerb­ti nuo gais­rų Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jus sau­gan­tys ir gelbs­tin­tys vy­rai.

Penk­ta­die­nį aikš­tė­je prie Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės žmo­nių dė­me­sį pa­trau­kė uni­for­muo­ti vy­rai. šv. Flo­ri­jo­no, ug­nia­ge­sių glo­bė­jo die­nos iš­va­ka­rė­se, po nu­skam­bė­ju­sio Lie­tu­vos him­no svei­ki­ni­mais, pa­dė­kos raš­tais ir ki­tais ap­do­va­no­ji­mais pa­gerb­ti nuo gais­rų gy­ven­to­jus sau­gan­tys ir jiems ki­lus gelbs­tin­tys vy­rai.

Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Baut­ro­nis Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­le­lius įtei­kė ug­nia­ge­siams To­mui Ci­buls­kiui ir Eli­gi­jui Zig­man­tui, pa­dė­kos raš­tus – Klau­di­jui Skir­vai­niui, Vi­ta­li­jui Bu­zui, Si­gi­tui And­ru­lai­čiui, Vol­de­ma­rui Trei­go­tui. Pas­ta­rą­jį ap­do­va­no­jo ir Sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos va­do­vas Vir­gi­ni­jus Va­si­liū­nas. Taip pat jis pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­jo sa­va­no­rius gel­bė­to­jus: Gied­rių Ži­lins­ką, Vol­de­ma­rą Skir­vai­nį, Ma­rių Ar­mo­na­vi­čių, Min­dau­gą Barz­dą, Bar­tą Jur­ke­vi­čių, Sau­lių No­ru­šai­tį, Zig­mą Gad­liaus­ką, Sau­lių Munt­ri­mą, Kon­ra­dą Ka­na­pic­ką, Ri­čar­dą Kal­ta­ną, Min­dau­gą Ra­kic­ką. Sa­va­no­rių gel­bė­to­jų at­pa­ži­ni­mo ženk­le­liai įteik­ti Aud­riui Da­giui ir Min­dau­gui Kra­saus­kiui.

K. Baut­ro­nio pa­dė­kos raš­tai ati­te­ko Ri­man­tui Če­pu­liui, Si­gi­tui Pet­ke­vi­čiui, Arū­nui Sta­siu­liui, Min­dau­gui Barz­dai, Lai­miui Bu­be­liui, Kęs­tu­čiui Ma­ri­jaus­kui. Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas ko­le­goms ug­nia­ge­siams lin­kė­jo nau­jes­nių ma­ši­nų, pa­ste­bė­da­mas, kad šiuo me­tu po­li­ci­nin­kų ne­pa­ma­ty­si va­ži­nė­jan­čių su so­vie­ti­niais ži­gu­liais, tuo tar­pu, ug­nia­ge­sių tar­ny­bos kai ku­rie au­to­mo­bi­liai "zi­lai" yra bū­tent to laik­me­čio.

Ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius pa­dė­kos žo­dį ug­nia­ge­siams ta­rė kar­tu su "Sau­lės" pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niais, ku­rie tris kar­tu gar­siai iš­ta­rė: "Ačiū!" Me­ras pa­dė­kos raš­tus įtei­kė Da­riui Ado­mai­čiui ir Da­riui Lau­ku­čiui.

Ug­nia­ge­sius svei­ki­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, žmo­nės, ku­riems bu­vo pa­gel­bė­ta.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.