Ugniagesių Kalėdos gali būti alkanos

LUGPSS nuo­tr.
Šiau­lių ap­skri­ties pro­fsą­jun­gos nariai.
Va­kar prie Vy­riau­sy­bės mi­tin­ga­vo ša­lies Sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­siai. Pir­mi į ne­lai­mių vie­tas ša­lies kai­muo­se ir ato­kiose so­dy­bo­se at­sku­ban­tys gel­bė­to­jai šį­kart pa­ban­dė gar­siai pra­bil­ti apie sa­vo ne­pri­tek­lius. Pag­rin­di­nė ži­nia ta, kad, trūks­tant lė­šų, 2019-uo­sius me­tus ne­sta­tu­ti­niai ug­nia­ge­siai ga­li už­baig­ti be al­gų.

Pla­ka­tuo­se – apie skur­dą

Pla­ka­tais su iš­dės­ty­tais rei­ka­la­vi­mais, se­nais au­to­mo­bi­liais ir ko­vi­nė­mis uni­for­mo­mis "gink­luo­ti" Sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­siai šį­kart ti­kė­jo­si bū­ti iš­girs­ti gar­siai kal­bė­da­mi apie sa­vo pro­ble­mas: men­kus at­ly­gi­ni­mus, skur­džią Sa­vi­val­dy­bių ko­man­dų bui­tį, dau­ge­ly­je ra­jo­nų tik nu­grio­vi­mui tin­ka­mus ko­man­dų pa­sta­tus, se­ną tech­ni­kos par­ką, taip pat apie ne­pa­kan­ka­mą tar­ny­bų fi­nan­sa­vi­mą, dir­ba­mus virš­va­lan­džius ir ne­su­for­muo­tas ko­man­das.

Vis dėl­to dau­giau­siai ne­ri­mo gel­bė­to­jams ki­lę dėl de­fi­ci­ti­nio biu­dže­to: gruo­džio mė­ne­siui vien at­ly­gi­ni­mams stin­ga apie 1,5 mi­li­jo­no eu­rų, o pri­skai­čiuo­jant iš­lai­das ku­rui, tech­ni­kos prie­žiū­rai ir kt. – apie 2,6 mi­li­jo­no eu­rų.

"Jei val­džia ne­su­si­mąs­tys, šių­me­tės Ka­lė­dos sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­siams bus al­ka­nos", – "Šiau­lių kraš­tui" va­kar, tuo­jau po mi­tin­go sa­kė Šiau­lių ap­skri­ties ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kas Juo­zas Po­cius.

Lie­tu­vos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mas neat­me­ta, kad, stin­gant pi­ni­gų bū­ti­niau­sioms iš­lai­doms, jau šių­me­tį gruo­dį teks ap­ri­bo­ti ug­nia­ge­sių tei­kia­mų pa­slau­gų spekt­rą, at­lie­kant tik tuos gel­bė­ji­mo dar­bus, ku­riuo­se iš­ki­lęs pa­vo­jus žmo­nių gy­vy­bei ir tur­tui. O ki­tų – me­džių pa­trau­ki­mo nuo ke­lio, ava­ri­jų vie­tų su­tvar­ky­mo ir pan. – at­si­sa­ky­ti.

Šiau­lie­čių de­le­ga­ci­ja va­ka­rykš­čia­me mi­tin­ge bu­vo be­ne gau­siau­sia: at­vy­ko apie ke­tu­rios de­šim­tys gel­bė­to­jų iš Šiau­lių, Jo­niš­kio, Kel­mės, Ak­me­nės ra­jo­nų.

Li­ko nu­vil­ti

De­ja, dė­me­sį į sa­vo pro­ble­mas pa­ban­džiu­siems at­kreip­ti ug­nia­ge­siams šį­syk vėl te­ko nu­si­vil­ti: val­džios at­sto­vų pa­si­ro­dy­mo mi­tin­ge ne­su­lauk­ta. At­vy­ko vie­nin­te­lis Sei­mo Biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­lius Ąžuo­las. Jis pa­ti­ki­no, kad dėl lė­šų Sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­siams esą ta­ria­ma­si.

"Esa­me nu­si­vy­lę. Nei­šei­da­ma pa­si­kal­bė­ti su ei­li­niais ug­nia­ge­siais val­džia pa­ro­dė po­žiū­rį į juos. 2016 me­tais, kai vy­ko rin­ki­mai, pa­ti­kė­jo­me pa­ža­dais, kad nau­ji iš­rink­tie­ji pa­ga­liau pa­suks žvilgs­nį į kai­mą ir jį sau­gan­tį ug­nia­ge­sį. Kly­do­me. Da­bar, kai jau yra iš­rink­ti, mū­sų net ma­ty­ti ne­no­ri", – ap­mau­do ne­slė­pė J. Po­cius.

Jis ti­kė­jo­si, jog pa­si­kal­bė­ti su ei­li­niais gel­bė­to­jais at­vyks fi­nan­sų mi­nist­ras Vi­lius Ša­po­ka.

Lie­tu­vos ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kas Al­gis Li­saus­kas sa­kė, kad Sa­vi­val­dy­bių ug­nia­ge­sių kant­ry­bė sen­ka, o si­tua­ci­ja, kai vi­siš­kai ne­krei­pia­ma dė­me­sio į juos, per­ne­lyg už­si­tę­su­si. Ap­mau­du, jo žo­džiais, kad dė­me­sio ne­krei­pia­ma net ir po įvy­kių Aly­tu­je.

Apie Sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čių gel­bė­to­jų liūd­ną pa­dė­tį "Šiau­lių kraš­tas" ra­šė spa­lio 26 die­ną "Gais­ras Aly­tu­je at­vė­rė ug­nia­ge­sių skau­du­lius". Vy­rai kal­bė­jo apie pro­ble­mas bei grės­mes, ke­lian­čias pa­vo­jų ne tik jų pa­čių svei­ka­tai, bet ir vi­suo­me­nės sau­gu­mui. Ar po to kaž­kas iš val­džios su­rea­ga­vo? Pa­na­šu, kad – ty­la.

Šiuo me­tu ša­ly­je dir­ba 51 Sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų ko­man­da. Vie­nai ko­man­dai per me­tus, įskai­čiuo­jant ug­nia­ge­sių at­ly­gi­ni­mą, iš­lai­das ku­rui ir kt., rei­kia apie 600 tūks­tan­čių eu­rų.

Esa­me nu­si­vy­lę. Nei­šei­da­ma pa­si­kal­bė­ti su ei­li­niais ug­nia­ge­siais val­džia pa­ro­dė po­žiū­rį į juos.

LUGPSS nuo­tr.
Ug­nia­ge­siai ei­li­nį kar­tą nu­vil­ti: no­rin­čių­jų pa­si­kal­bė­ti su jais taip ir neat­si­ra­do.