Daugiau užfiksuota nepilnamečių nusikaltimų ir girtų vairuotojų

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius pa­dė­kos raš­tu ap­do­va­no­jo pa­rei­gū­ną Ai­va­rą Mi­sių. Gre­ta – vi­ce­me­rė Vai­da Alek­na­vi­čie­nė.
2019-ai­siais me­tais Jo­niš­kio ra­jo­ne re­gist­ruo­ta apie 4000 įvy­kių, į ku­riuos bu­vo kvie­čia­mi po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Nu­si­kals­ta­mų vei­kų ir va­gys­čių per me­tus su­ma­žė­jo, ta­čiau už­fik­suo­ta ge­ro­kai dau­giau nu­si­kal­ti­mų, ku­riuos pa­da­rė ne­pil­na­me­čiai ra­jo­no gy­ven­to­jai ir dvi­gu­bai dau­giau nei 2018-ai­siais su­lai­ky­ta as­me­nų, dis­po­na­vu­sių nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis.

Nu­si­kals­ta­mų vei­kų su­ma­žė­jo

Jo­niš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (PK) vir­ši­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ta­ku­šev­čius, vi­suo­me­nei pri­sta­ty­da­mas veik­los ata­skai­tą už praė­ju­sius 2019-uo­sius me­tus, sa­kė, kad per juos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai į įvy­kius rea­guo­ti tu­rė­jo be­veik ke­tu­ris tūks­tan­čius kar­tų, iš ku­rių apie trys tūks­tan­čiai fik­suo­ti ra­jo­ne, o apie 1100 – Jo­niš­kio mies­te.

„Daug tai ar ma­žai? Pak­ruo­jo ra­jo­ne per me­tus re­gist­ruo­ta apie 3800, Ak­me­nės ra­jo­ne – 3300, di­des­nia­me Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne – apie 8000, Šiau­lių mies­te ir ra­jo­ne – apie 34 tūks­tan­čius įvy­kių“, – pa­ly­gi­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas.

Nu­si­kals­ta­mų vei­kų ra­jo­ne praė­ju­siais me­tais su­ma­žė­jo: jų fik­suo­ta 312, kai 2018-ai­siais re­gist­ruo­ta 375. Ta­čiau E. Ta­ku­še­vi­čius bu­vo at­vi­ras: tam tu­rė­jo įta­kos ir pa­di­din­ta pa­tir­tos ža­los ver­tė iki 150 eu­rų, nuo ku­rios fik­suo­ja­ma nu­si­kals­ta­ma vei­ka ir pra­de­da­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, o iki šios su­mos tai­ko­ma tik ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. Nu­si­kal­ti­mų išaiš­ki­na­mu­mas išau­go iki 75,6 pro­cen­tų (2018-ai­siais me­tais bu­vo 74,6 pro­cen­tai). PK vir­ši­nin­kas pa­tei­kė ir nu­si­kals­ta­mų vei­kų „TOP 8“, tarp ku­rių nea­be­jo­ti­nai pir­mau­ja smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je (48 pro­cen­tai), ant­ro­je vie­to­je va­gys­tės (16 pro­cen­tų), tre­čio­je – gir­ti vai­ruo­to­jai (14 pro­cen­tų).

Dau­gė­jo nark­to­nių me­džia­gų pla­tin­to­jų

Spar­čiai išau­go ne­pil­na­me­čių nu­si­kal­ti­mų ir nar­ko­ti­nių me­džia­gų dis­po­na­vi­mo at­ve­jų skai­čius. Su nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis per praė­ju­sius me­tus bu­vo su­lai­ky­ta net 14 as­me­nų, iš ku­rių sep­ty­ni – Ža­ga­rė­je vy­ku­sia­me Vyš­nių fes­ti­va­ly­je. Tuo tar­pu 2018-ai­siais me­tais pa­rei­gū­nai nu­sta­tė pen­kis nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis dis­po­na­vu­sius as­me­nis.

Ne­pil­na­me­čiai nu­si­kal­ti­mų 2019 me­tais pa­da­rė dvi­gu­bai dau­giau nei prieš dve­jus me­tus (18 at­ve­jų). Be­veik vi­si jie – 17-me­čiai iš anks­čiau bu­vu­sių va­di­na­mų­jų so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. Tarp nu­si­kal­ti­mų vy­ra­vo va­gys­tės ir chu­li­ga­niz­mo at­ve­jai.

„Ra­jo­ne tu­ri­me nu­sta­ty­tas še­šias kri­mi­no­ge­ni­nes vie­tas, ku­rios daž­niau lan­ko­mos, ste­bi­mos. To­kių zo­nų są­ra­še bu­vo Me­kių kai­mas, iš ku­rio pra­ne­ši­mų apie gir­ta­vi­mus, pro­ble­mas su vai­kais, muš­ty­nes ir ki­tus at­ve­jus 2018-ai­siais su­lauk­ta dau­giau kaip 60 pra­ne­ši­mų, o 2019-ai­siais jų bu­vo jau 45–50 pro­cen­tais ma­žiau. Pa­dė­jo pre­ven­ci­nės prie­mo­nės, su­si­ti­ki­mai su lin­ku­siais nu­si­kals­ti ir nu­si­kal­ti­mus pa­da­riu­siais as­me­ni­mis, do­mė­ta­si, kuo jie gy­ve­na, kaip lei­džia lais­va­lai­kį“, – aiš­ki­no Jo­niš­kio PK vir­ši­nin­kas E. Ta­ku­še­vi­čius.

Vis ne­ma­žė­ja ne­blai­vių vai­ruo­to­jų

Ke­lių eis­mo tai­syk­lių vai­ruo­to­jai ra­jo­ne per praė­ju­sius me­tus ne­pai­sė 2698 kar­tus, tarp jų – grei­čio ma­tuok­liais už­fik­suo­ti 942 pa­žei­di­mai, o 85 as­me­nys nu­sta­ty­ti sė­dę prie vai­ro ne­blai­vūs. Eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo vie­nas žmo­gus – dvi­ra­ti­nin­kas, ku­rį, vyks­tan­tį į dar­bą, ke­ly­je kliu­dė šiukš­les ve­žęs au­to­mo­bi­lis. Per me­tus ava­ri­jo­se su­ža­lo­ta 15 as­me­nų, vie­no įvy­kio vaiz­do įra­šą, už­fik­suo­tą pe­rė­jo­je prie sa­vi­val­dy­bės, PK va­do­vas pa­ro­dė ir su­si­rin­ku­siems į ata­skai­ti­nį su­si­rin­ki­mą. Šio­je ava­ri­jo­je au­to­mo­bi­lis par­bloš­kė mo­te­rį. Pa­sak E. Ta­ku­še­vi­čiaus, vai­ruo­to­jas paaiš­ki­no, kad jį už­kal­bi­no ga­le sė­dė­je vai­kai ir vy­ras ne­bes­pė­jo su­rea­guo­ti į per gat­vę ei­nan­tį žmo­gų.

PK va­do­vas pri­sta­tė ir tam tik­rą įdo­mes­nių me­tų įvy­kių ka­lei­dos­ko­pą. Tarp jų bū­ta ir 50 ki­log­ra­mų viš­tie­nos va­gys­tės iš šal­dik­lio ne­sau­go­ma­me ūkio pa­sta­te, ir sėk­min­go at­ve­jo, kai ap­ga­vi­kams ne­pa­vy­ko iš­vi­lio­ti pi­ni­gų iš as­mens, pa­dik­ta­vu­sio pri­si­jun­gi­mo ko­dus, ir išaiš­kin­tos sei­fo va­gys­tės iš Ga­tau­čiuo­se vei­kian­čios de­ga­li­nės, ir Mal­de­nių kai­mo tven­ki­ny­je žve­jo ras­to sei­fo su ban­ko kor­te­lė­mis bei do­ku­men­tais. Tik­ri­nant duo­me­nis paaiš­kė­jo, kad dėl šio sei­fo, pa­grob­to Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, dar 2008 me­tais bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Kau­ko­lė po sky­di­ne ir ne­tik­ras šo­vi­nys pliaus­ko­je

Ne­ti­kė­tas at­ra­di­mas bu­vo 2019 me­tų sau­sio mė­ne­sį, kai elekt­ri­kai, tvar­ky­da­mi sky­di­nę, ra­do po pa­ma­tais žmo­gaus kau­ko­lę. At­li­kus ty­ri­mą paaiš­kė­jo, kad ji – dau­giau kaip prieš 50 me­tų mi­ru­sios mo­ters. Gal­būt sky­di­nė bu­vo pa­sta­ty­ta ant se­nos ka­pa­vie­tės ar­ba ne­tgi ne­ži­no­mo ka­po, su­pil­to ka­ro me­tais.

O štai bir­že­lio mė­ne­sį pa­rei­gū­nai, aiš­kin­da­mie­si mal­kų va­gys­tę, ra­do pliaus­ką su sky­le, ku­rio­je bu­vo įdė­tas imi­ta­ci­nis šo­vi­nys. Taip sa­vi­nin­kas su­gal­vo­jo pa­gąs­din­ti po­ten­cia­lų va­gį.

Jo­niš­kio ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius sa­kė, kad po­li­ci­jos sta­tis­ti­ko­je ne­bu­vo pa­mi­nė­ta, kiek po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai at­li­ko dar­bų pa­gal šū­kį „Gin­ti.Sau­go­ti.Pa­dė­ti“ ir pa­dė­kos raš­tu už pa­vyz­din­gai at­lie­ka­mas tar­ny­bi­nes pa­rei­gas, nuo­pel­nus sa­vi­val­dai, už­tik­ri­nant ra­jo­no gy­ven­to­jų sau­gu­mą ap­do­va­no­jo pa­rei­gū­ną Ai­va­rą Mi­sių. Sa­vi­val­dy­bės do­va­nos bu­vo įteik­tos ir vy­res­nia­jam ty­rė­jui Arū­nuis Ku­bul­kiui bei vy­riau­sia­jam pa­tru­liui Lau­ry­nui Nar­kui.

O Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ma­rius Jab­lons­kas II laips­nio ženk­lu „Tė­vy­nės la­bui“ ap­do­va­no­jo Jo­niš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ką Eu­ge­ni­jų Ta­ku­še­vi­čių.Pa­rei­gū­nams dė­ko­jo Šiau­lių pro­ku­ra­tū­ros, Jo­niš­kio ra­jo­no se­niū­nų at­sto­vai.

Komentarai

DDT ♠    Ket, 2020-01-30 / 12:40
o GALIMAI girtas savo džipą apvožęs A. Sakalauskas vis dar tebedirba, ar jau gauna "užtarnautą" pereigūno pensiją, a ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.