Į per­tvar­ky­to sky­riaus ve­dė­jo po­stą – be kon­kur­so

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riu­je nau­jo­kė Rū­ta Žie­die­nė vos po vie­nos die­nos dar­bo pa­skir­ta lai­ki­ną­ja ve­dė­ja.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jos pa­rei­gų Rū­ta Žie­die­nė ėmė­si be iki šiol įpras­to kon­kur­so.

Nau­jo­ji val­di­nin­kė į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją per­kel­ta iš Šiau­lių ap­skri­ties vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus. Čia R. Žie­die­nė va­do­va­vo Ak­me­nės ra­jo­no sky­riui.

R. Žie­die­nė nuo va­sa­rio 14 die­nos ta­po So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus Pas­lau­gų po­sky­rio ve­dė­ja, o po vie­nin­te­lės dar­bo die­nos – lai­ki­nai ėmė­si vi­so sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gų.

"Ne­ži­nau, kiek tę­sis lai­ki­nu­mas esant tar­ny­bi­niam bū­ti­nu­mui", – R. Žie­die­nė sa­kė "Šiau­lių kraš­tui".

Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­jo po­stas li­ko lais­vas per­nai, kai Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė at­lik­ti struk­tū­ri­nę per­tvar­ką.

Sky­riu­je įkur­ti du nau­ji pa­da­li­niai. Pi­ni­gi­nės pa­ra­mos po­sky­riui pra­dė­jo va­do­vau­ti sky­riaus ve­dė­ja dirbusi`Alva Ba­cie­nė. Pas­lau­gų po­sky­rio ve­dė­jos pa­rei­gų, ku­rias vie­ną die­ną at­li­ko R. Žie­die­nė, ėmė­si il­ga­me­tė sky­riaus dar­buo­to­ja Vi­da Vai­čiū­nie­nė.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Aro­me­dos Lau­cie­nės, sky­riaus ve­dė­ju be kon­kur­so ga­lė­jo tap­ti bet ku­ris, tar­kim, Sa­vi­val­dy­bės ar ki­tos įstai­gos dar­buo­to­jas, ku­ris ati­tin­ka kva­li­fi­ka­ci­nius rei­ka­la­vi­mus, nu­sta­ty­tus tai pa­rei­gy­bei.

"Pa­si­rin­ko­me kan­di­da­te R. Žie­die­nę, nes ge­rai pa­ži­no­jo­me kaip anks­čiau sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­niu bu­vu­sio vai­kų tei­sių ap­sau­gos sky­riaus va­do­vę, – tei­gė A. Lau­cie­nė. – Da­bar vyks­ta jos dar­bo ver­ti­ni­mas."

Pa­sak A. Lau­cie­nės, val­di­nin­ko pa­si­rin­ki­mas be kon­kur­so ne­tu­rė­tų ste­bin­ti.

"Ge­ri spe­cia­lis­tai ne­si­svai­do, jų rei­kia paieš­ko­ti, pri­trauk­ti, nes pa­tys ne vi­sa­da į kon­kur­sus ver­žia­si, ne­sto­ja po ke­lis į ei­lę vie­nin­te­lei vie­tai užim­ti, – sa­kė A. Lau­cie­nė. – Tad fak­tiš­kai ten­ka va­do­vus gau­dy­ti ar už­siau­gin­ti".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.