Li­go­niu­kų pa­sau­lį spal­vi­na šil­to­mis do­va­no­mis

Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio bibl. nuo­tr.
Štai to­kį ke­pu­rė­lių "der­lių" pa­kruo­jie­čiai do­va­no­jo ­li­go­niu­kams. Ti­ki­ma­si, kad gra­žių bei la­bai rei­ka­lin­gų rank­dar­bių pa­vyks su­rink­ti ir šie­met.
Pak­ruo­jo Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir vėl įsi­lie­jo į kas­me­ti­nę ge­ru­mo ak­ci­ją "Spal­vo­tas pa­sau­lis". Prieš ke­le­rius me­tus ini­cia­ty­vios kau­nie­tės As­tos Ba­liuc­kie­nės pa­kvies­ti do­va­no­ti ner­tas, siū­tas, megz­tas ke­pu­rė­les, rie­ši­nes, ko­ji­nes on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams, šie­met Pak­ruo­jo kraš­to gy­ven­to­jai vėl no­riai tie­sia pa­gal­bos ran­ką.

Šiais me­tais jau­kios do­va­nos bus ski­ria­mos ne tik ma­žie­siems li­go­niu­kams, net ir suau­gu­sie­siems.

Pak­ruo­jo Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės Ro­mual­dos Kul­šy­tės žo­džiais, bib­lio­te­kos lan­ky­to­jai, per­nai pa­kvies­ti su­da­ly­vau­ti ge­ru­mo ak­ci­jo­je, tai da­rė iš vi­sos šir­dies, to­dėl ša­lies on­ko­lo­gi­niams li­go­niams bu­vo per­duo­ta de­šim­tys ke­pu­ry­čių, ko­ji­nių, ki­tų mie­lų ir šil­dan­čių do­va­nė­lių. Gy­ven­to­jai ak­ci­jo­je da­ly­va­vo ir šei­mo­mis: mez­gė, nė­rė, pie­šė at­vi­ru­kus su pa­lin­kė­ji­mais vai­kams.

Vie­na šei­ma ša­lies li­go­ni­nių on­ko­lo­gi­jos sky­riuo­se be­si­gy­dan­tiems vai­kams pa­do­va­no­jo kny­gų. Vi­sos do­va­nos iš­ke­lia­vo į Kau­no on­ko­lo­gi­jos kli­ni­kas.

Šie­met iki ge­gu­žės 15 die­nos vyks­tan­ti vi­suo­me­ni­nė ak­ci­ja ir vėl su­vie­ni­jo Pak­ruo­jo žmo­nes: jie do­mi­si, kuo ga­lė­tų pri­si­dė­ti, kad pra­džiu­gin­tų li­go­nius. Pir­mie­ji siun­ti­nu­kai – jau pa­ke­liui.

Bib­lio­te­kos va­do­vė R. Kul­šy­tė ra­gi­na ge­ros va­lios žmo­nes, ra­jo­no kai­mų bend­ruo­me­nes, ko­lek­ty­vus ak­ty­viai da­ly­vau­ti: juk be­si­gy­dan­tiems che­mo­te­ra­pi­jų me­tu smar­kiai šą­la ran­kos ir ko­jos, to­dėl la­bai svar­bu tu­rė­ti ko­ji­nes ar rie­ši­nes.