Bulvaras atjaunėjo – mažiausi šiauliečiai šventė savo vaikystę

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ar­ti pen­kių šim­tų vai­kų šeš­ta­die­nį ga­vo "Ma­žo­jo šiau­lie­čio" pa­žy­mė­ji­mus.
Sau­lė­tą bir­že­lio 1-osios šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se vy­ko tra­di­ci­niu ta­pęs ren­gi­nys "Aš – ma­ža­sis šiau­lie­tis". Pen­kio­lik­tus me­tus tra­di­ciš­kai ji vy­ko po Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re esan­čia ar­ka. Ma­žiau­sių mies­to gy­ven­to­jų pa­ger­bi­mo šven­tė šio­je vie­to­je su­reng­ta pa­sku­ti­nį­syk – ne­tru­kus pra­si­dės bul­va­ro re­mon­tas ir is­to­ri­nių ar­kų ne­be­liks.

Šeš­ta­die­nį se­na­sis bul­va­ras tie­siog at­jau­nė­jo nuo vai­kų krykš­ta­vi­mo. Vai­kų gy­ni­mo die­ną veik­los čia ra­do vi­si šven­tės da­ly­viai. Vie­ni da­ly­va­vo žai­di­muo­se, ki­ti pū­tė mui­lo bur­bu­lus, pie­šė, ste­bė­jo, kaip iš su­lanks­ty­tų ba­lio­nų laz­de­lių gims­ta įvai­rūs gy­vū­nė­liai. Pa­tys ne­drą­siau­si, pa­to­giai įsi­tai­sę ant tė­vų ran­kų ar­ba ve­ži­mė­liuo­se, ste­bė­jo vai­kų šo­kių ir dai­nų ko­lek­ty­vų kon­cer­tą.

Pag­rin­di­nis ren­gi­nio ak­cen­tas – ma­žiau­sių šiau­lie­čių, ku­rie gi­mę nuo 2018 me­tų ge­gu­žės 1 die­nos iki šių me­tų ge­gu­žės 1-osios, pa­ger­bi­mas. "Ma­žo­jo šiau­lie­čio" pa­žy­mė­ji­mai bu­vo įteik­ti kiek dau­giau ne­gu 470-čiai iš 1 291 per mi­nė­tą lai­ką Šiau­liuo­se gi­mu­sių vai­ku­čių. Be­je, pa­žy­mė­ji­mai šie­met kiek ki­to­kie ne­gu anks­tes­niais me­tais – juo­se ne­bė­ra vai­ku­čio nuo­trau­kos, ta­čiau su įra­šy­tu vai­ku­čio var­du ir pa­var­de, gre­ta įspaus­tas Šiau­lių mies­to ženk­las bei mies­to me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko pa­ra­šas.

Džiu­gi­na vis­kas: ir gau­ti pa­žy­mė­ji­mai, ir do­va­nė­lės, ir vai­kų dai­ne­lės, ir sau­lė­ta die­na.

"Ma­žo­jo šiau­lie­čio" pa­žy­mė­ji­mą ir sim­bo­li­nį puo­de­lį tei­kė pa­ts Šiau­lių mies­to me­ras, jam tal­ki­no pa­va­duo­to­jai Egi­di­jus Eli­jo­šius ir Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Nors tė­ve­liai sa­vo at­ža­las tu­rė­jo už­re­gist­ruo­ti pa­svei­ki­ni­mui, kai ku­rie to pa­da­ry­ti ne­sus­pė­jo ir at­vy­ko neuž­si­re­gist­ra­vę – šiems vai­ku­čiams "Ma­žo­jo šiau­lie­čio" pa­žy­mė­ji­mai ir su­ve­ny­ras bus pa­ruoš­ti ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis.

Dvi ma­mos, ge­ros drau­gės ir bend­ra­moks­lės Šiau­lių vals­ty­bi­nė­je ko­le­gi­jo­je Da­nu­tė ir Dai­na į "Ma­žo­jo šiau­lie­čio" šven­tę at­vy­ko su sa­vo pir­ma­gi­miais – per­nai bir­že­lį gi­mu­siu Liu­tau­ru ir lie­pą gi­mu­siu Jo­riu. Ma­mų žo­džiais, la­bai gra­žus ges­tas at­kreip­ti dė­me­sį į ma­žuo­sius gy­ven­to­jus.

"Džiu­gi­na vis­kas: ir gau­ti pa­žy­mė­ji­mai, ir do­va­nė­lės, ir vai­kų dai­ne­lės, ir sau­lė­ta die­na", – pa­si­keis­da­mos kal­bė­jo drau­gės.

O šiau­lie­čių Evos ir Vai­do­to Kaz­laus­kų šei­ma net su­pla­nuo­tą ke­lio­nę ati­dė­jo no­rė­da­mi su­da­ly­vau­ti ma­žiau­sios šei­mos na­rės – sep­ty­nių mė­ne­sių duk­ry­tės Že­my­nos – pa­svei­ki­ni­mo ce­re­mo­ni­jo­je.

"Sū­nus Maž­vy­das šie­met bai­gė dar­že­lį ir eis į pir­mą kla­sę, ta pro­ga ke­ti­no­me pa­ke­liau­ti. Ta­čiau dėl "Ma­žo­jo šiau­lie­čio" pa­kei­tė­me pla­nus", – šyp­so­si E. Kaz­laus­kie­nė.

Abu vy­res­nie­ji Kaz­laus­kų vai­kai Maž­vy­das ir ke­tur­me­tė Žy­gin­ta taip pat tu­ri "Ma­žo­jo šiau­lie­čio" pa­žy­mė­ji­mus.

E. Kaz­laus­kie­nė sa­kė, kad Šiau­lių vai­kams skir­ta šven­tė kiek­vie­nais me­tais pa­to­bu­lė­ja – gra­žė­ja ir di­dė­ja, to­dėl ne­ma­žai šei­mų jos lau­kia.

O Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jai Sil­vi­ja ir Gied­rius Ru­ge­niai su at­ža­lo­mis – ma­žai­siais dvy­niais me­tu­kų Man­te ir Kip­ru bei vy­res­nė­mis duk­ro­mis į vai­kams skir­tą šven­tę at­vy­ko tik kaip sve­čiai – "Ma­žo­jo šiau­lie­čio" pa­žy­mė­ji­mai tra­di­ciš­kai tei­kia­mi tik Šiau­lių mies­te gy­ve­nan­tiems vai­kams. Ta­čiau šei­mai dėl to ne­liūd­na, juo­lab kad ma­žo­sios Ru­ge­nių duk­ros šio­je šven­tė­je šo­ko.

"Bū­tų sma­gu, kad kaž­kas pa­na­šaus bir­že­lio 1-ąją vyk­tų ir Šiau­lių ra­jo­ne", – sa­ko po­nia Sil­vi­ja.