Valdžios "drąsuoliai" bijo protestuotojų?

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Neseniai protestavę UAB Pabalių turgaus prekiautojai bandė atkreipti Savivaldybės dėmesį, kad neprivatizuotų pelningai dirbančio turgaus, nes jis maitina ne vieną šimtą šiauliečių šeimų. Savivaldybė protestuotojams nurodė vietą akcijai – ne prie Savivaldybės, o netoli Šiaulių universiteto. Miesto vadovas akcijoje nepasirodė.
Šiau­lie­čiai, ne­pa­ten­kin­ti mies­to val­džios spren­di­mais, pa­sku­ti­niu me­tu daž­no­kai ren­ka­si į pi­ke­tus ir pro­tes­to ak­ci­jas. Gin­ti sa­vo tei­ses žmo­nės iš­mo­ko dar Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo prie­šauš­ry­je. O 2009-ai­siais net bu­vo ban­dy­ta štur­muo­ti Sa­vi­val­dy­bę. Da­bar­ti­nis mies­to va­do­vas ven­gia išei­ti į aikš­tę pas pro­tes­tuo­to­jus. Bi­jo, o gal ne­bė­ra rei­ka­lo kal­bė­tis, kai spren­di­mams priim­ti tu­ri dau­gu­mą? To­kia de­mok­ra­ti­jos kai­na?
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
2009-aisiais per „juodojo penktadienio“ bandymą šturmuoti Savivaldybę pas mitinguotojus į balkoną išėjo tuometinė vicemerė Alma Javtokienė.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kelią į Savivaldybę užtvėrė riaušių malšinimui pasirengę policininkai. Centre – buvęs komisaras Vincas Urbonavičius dabar – vienas iš Šiaulių savivaldybės vadovų.

Dau­gia­tūks­tan­ti­niai mi­tin­gai vy­ko ne kar­tą

1995 me­tais šiau­lie­čiai net du kar­tus rin­ko­si į tūks­tan­ti­nius mi­tin­gus Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tė­je. Ge­gu­žės mė­ne­sį var­go pri­spaus­ti žmo­nės pik­ti­no­si tuo­me­ti­nio Prem­je­ro Adol­fo Šle­že­vi­čiaus Vy­riau­sy­bės ke­ti­ni­mu di­din­ti kai ku­riuos mo­kes­čius. Įpy­kę mi­tin­guo­to­jai ra­gi­no ne­mo­kė­ti mo­kes­čių, grieb­tis ša­kių. Pa­ma­tę į mi­tin­gą atė­ju­sį tuo­me­ti­nį Šiau­lių me­ro pa­va­duo­to­ją Al­gi­man­tą Sė­jū­ną, šiau­lie­čiai rei­ka­la­vo jo pa­si­sa­ky­mo. Po vi­ce­me­ro kal­bos vie­ni jam plo­jo, ki­ti skan­da­vo: "Gė­da!".

Rug­sė­jį to­je pa­čio­je aikš­tė­je apie 5 tūks­tan­čiai šiau­lie­čių pik­ti­no­si, kad val­džia "apie 80 pro­cen­tų tau­tos par­klup­dė ant ke­lių". Mi­tin­go me­tu bu­vo ren­ka­mi pro­tes­to pa­ra­šai prieš ener­ge­ti­nių iš­tek­lių kai­nų pa­di­di­ni­mą. Net pra­pliu­pu­si liū­tis neiš­gąs­di­no mi­tin­guo­to­jų, bu­vo priim­ta re­zo­liu­ci­ja, rei­ka­lau­jan­ti at­šauk­ti pa­di­din­tus ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų ta­ri­fus bei ener­gi­jos kai­nas. Dau­gia­tūks­tan­ti­nia­me žmo­nių su­si­bū­ri­me da­ly­va­vo ke­li Sei­mo na­riai, o Sa­vi­val­dy­bei at­sto­va­vo vi­ce­me­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas. Įdo­mi de­ta­lė – tuo laiku, kai vy­ko mi­tin­gas dar dar­bo me­tu di­de­lė da­lis Sa­vi­val­dy­bės val­džios ir dar­buo­to­jų iš­vy­ko į pir­te­lę Kel­mės ra­jo­ne, kur vy­ko jų "spar­ta­kia­da". Tuo­me­ti­nis me­ras Alf­re­das Lan­kaus­kas ta­da sir­go, ta­čiau pir­te­lė­je pa­si­ro­dė.

"Aš ne­ga­lė­jau va­žiuo­ti į pir­tį, tu­rė­jau bū­ti su mi­tin­guo­to­jais. Aš kal­bė­jau ta­me mi­tin­ge. Žmo­nės bu­vo pik­ti, ta­čiau klau­sė­si", – pri­si­me­na Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras Al­gi­man­tas Sė­jū­nas.

Jis sa­ko, kad tuo­met ne­bu­vo bai­mės prieš žmo­nes ir klau­sia, ko­dėl ji tu­rė­tų at­si­ras­ti? Jie juk tu­ri tei­sę pa­sa­ky­ti, ką gal­vo­ja, nors gal kar­tais ir ne­ma­lo­nia for­ma. A. Sė­jū­nas pri­pa­žįs­ta, kad mies­to val­džiai gal bu­vo pa­pras­čiau, nes mi­tin­guo­ta ne dėl Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mų.

"Šian­dien yra di­de­lė aro­gan­ci­ja: jūs mums nie­ko ne­ga­li­te pa­da­ry­ti, mes tu­ri­me dau­gu­mą. Kad ir su tur­gaus (Pa­ba­lių tur­gaus) pre­kei­viais, neį­si­vaiz­duo­ju, kad bū­tų ga­li­ma taip elg­tis. Jie vis tiek yra šiau­lie­čiai, su bet ku­ria gru­pe me­ras tu­ri išei­ti, pa­si­kal­bė­ti. Vyks­ta kaž­kas ne­ge­ro, ne ta kryp­ti­mi", – sa­ko bu­vęs po­li­ti­kas.

Jis pri­si­me­na, kad jo ka­bi­ne­tas bu­vo at­vi­ras žmo­nėms bet ku­riuo me­tu, jei tik ne­bū­da­vo užim­tas. Atei­da­vo pa­vie­niai žmo­nės, jų gru­pės su sa­vo pro­ble­mo­mis.

"Išk­lau­sai, pa­si­kvie­ti at­sa­kin­gus žmo­nes ir iš­spren­di jų rei­ka­lą. Juk žmo­nės be rei­ka­lo nea­teis. Čia de­mok­ra­ti­jos di­de­lis ne­to­bu­lu­mas – jei tu­ri dau­gu­mą, ga­li ne­be­sis­kai­ty­ti. Nu­bal­sa­vo ir vis­kas", – ste­bi­si A. Sė­jū­nas, pa­sku­ti­niu me­tu ak­ty­viai įsi­jun­gęs į pla­nuo­ja­mų mies­te kirs­ti me­džių iš­sau­go­ji­mo veik­lą.

Sig­na­ta­ras su bend­ra­min­čiais ne­se­niai pro­tes­ta­vo dėl Šiau­liuo­se ker­ta­mų me­džių prie Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės ir Pre­zi­den­tū­ros. Jis sa­ko, kad tų pro­tes­tų ga­lė­jo ir ne­bū­ti, jei mies­to val­džia bū­tų kal­bė­ju­si su pro­tes­tuo­to­jais Šiau­liuo­se.

Me­rė – ant dži­po

Apie 2000-uo­sius Šiau­liuo­se ne vie­ną mi­tin­gą or­ga­ni­za­vo na­cio­nal­so­cia­lis­tas Min­dau­gas Mur­za. Ta­da dar į jo mi­tin­gus su­si­rink­da­vo ne­ma­ža mi­nia šiau­lie­čių. Mies­to me­re bu­vu­si Vi­da Sta­siū­nai­tė (Skač­kaus­kai­tė) atė­ju­si į mi­tin­gą pa­da­rė žings­nį, ku­ris įė­jo į mies­to is­to­ri­ją.

"Ma­no ūgis ne­di­de­lis, atė­jau vil­kė­da­ma džin­sais, striu­ke­le, o Min­dau­gas Mur­za šau­kia: "Kur me­rė?" Vi­si rė­kia: "Gė­da, gė­da – me­rė nea­tė­jo". Ta­da ir už­šo­kau ant ša­lia sto­vė­ju­sio M. Mur­zos dži­po. Taip pa­da­riau, kad mi­tin­ge bū­čiau ma­to­ma", – "Šiau­lių kraš­tui" pa­sa­ko­jo V. Skač­kaus­kai­tė.

Vie­nin­te­lė mo­te­ris, va­do­va­vu­si Šiau­lių mies­tui, pri­si­me­na, kad tuo me­tu žmo­nės py­ko dėl dau­gy­bės da­ly­kų. Vy­ko su­dė­tin­gi pro­ce­sai, per per­tvar­kas vie­ni nu­skur­do, ki­ti pra­tur­tė­jo. V. Skač­kaus­kai­tė pri­si­me­na, kad į mi­tin­gus ėjo var­guo­me­nė: kas dar­bus pra­ra­do, kas že­mės neat­ga­vo.

Sa­vi­val­dy­bės štur­mą at­lai­kė vi­ce­me­rė

Vie­nas ar­šiau­sių mi­tin­gų prie Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­ko 2009 me­tų sau­sio 16 die­ną. Tą pa­tį "juo­dą­jį penk­ta­die­nį", kai mi­nia dau­žė Sei­mo lan­gus Vil­niu­je. Įpy­kę dėl nak­ti­nės mo­kes­čių re­for­mos žmo­nės ne­si­rin­ko, kas už to­kius spren­di­mus at­sa­kin­gi, ir prie Sa­vi­val­dy­bės skan­da­vo: "Va­gys!".

Net­ru­kus pa­si­ma­tė, kad mi­nio­je bu­vo apy­kak­lė­mis ir ša­li­kais už­si­den­gę vei­dus skus­ta­gal­viai, ku­rie kurs­tė su­si­rin­ku­sius žmo­nes elg­tis ag­re­sy­viai. Ke­lios de­šim­tys mi­tin­guo­to­jų ban­dė verž­tis į Šiau­lių sa­vi­val­dy­bę, ta­čiau įė­ji­mą už­tvė­rė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Mal­šin­ti ga­li­mų riau­šių prie Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės bu­vo at­vy­kę ir ka­riš­kiai, ta­čiau jų pa­gal­bos ne­pri­rei­kė.

Mi­tin­guo­to­jai lau­kė pa­si­ro­dant val­džios at­sto­vų. Tuo­me­ti­nio me­ro Ge­na­di­jaus Mik­šio Šiau­liuo­se ne­bu­vo.

Vi­ce­me­rės pa­rei­gas ėju­si Al­ma Jav­to­kie­nė pri­si­me­na, kad ji bu­vo su­si­ruo­šu­si pie­tau­ti, jau ėjo iš pa­sta­to, ta­čiau pa­ma­čiu­si mi­nią žmo­nių grį­žo at­gal. Rei­kė­jo kaž­kam išei­ti į Sa­vi­val­dy­bės bal­ko­ną ir at­si­sto­ti prieš mi­nią. Vi­ce­me­rė pri­si­me­na, kad val­džios vy­rai to­kiam žings­niui ne­si­ry­žo – nei Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vla­das Da­mu­le­vi­čius, nei jo pa­va­duo­to­jas De­nis Mi­cha­len­ko. Vi­ce­me­rė priė­mė spren­di­mą su­si­tik­ti su mi­tin­guo­to­jais pa­ti.

A. Jav­to­kie­nė šian­dien jau su šyp­se­na pri­si­me­na, kad į pa­sta­tą grį­žo ap­si­ren­gu­si puoš­niais kai­li­niais, ku­riuos bu­vo ga­vu­si do­va­nų iš sa­vo sū­nų – ži­no­mų krep­ši­ni­nin­kų. Ta­čiau mo­te­ris su­pra­to, kad išė­ju­si į bal­ko­ną prieš so­cia­li­nių pro­ble­mų pri­spaus­tus žmo­nes kai­li­niuo­ta po­nia ga­li su­kel­ti tik dar dau­giau pyk­čio. To­dėl fo­jė su­stab­dė Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ją ir pa­si­sko­li­no iš jos striu­kę.

Į Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą skrie­jo snie­go gniūž­tės. Vi­ce­me­rei jau bal­ko­ne pro ne­di­de­lį du­rų tar­pą Sa­vi­val­dy­bės vy­rai įbru­ko ru­po­rą. Ji ban­dė žmo­nėms aiš­kin­ti, kad ne Sa­vi­val­dy­bė spren­džia mo­kes­čių pa­kei­ti­mo klau­si­mus, o Sei­mas, ta­čiau su­si­rin­ku­sie­ji jos pa­si­sa­ky­mą pa­ly­dė­jo švil­pi­mu. Po va­lan­dos mi­tin­guo­to­jai iš­si­skirs­tė.

"Si­tua­ci­ja bu­vo to­kia, jog man at­ro­dė, kad rei­kia išei­ti pas žmo­nes. Sa­vi­val­dy­bė­je vi­si sto­vė­jo iš­pūs­to­mis aki­mis iš­si­gan­dę ir nie­kas nė­jo. Vie­ni ki­tus stum­dė, bi­jo­jo išei­ti į bal­ko­ną, kad neap­mė­ty­tų kiau­ši­niais. Aš ne­bi­jo­jau. Šian­dien aš jau ne­beat­si­me­nu, ką kal­bė­jau", – pa­sa­ko­ja se­niai iš po­li­ti­kos pa­si­trau­ku­si bu­vu­si vi­ce­me­rė.

Ji sa­ko, jog ne­rei­kė­tų gal­vo­ti, kad jai bu­vo la­bai sma­gu, bet ji ne­bi­jo­ju­si žmo­nių. Iš pra­džių kiek dre­bė­jo bal­sas, bet grei­tai įsi­drą­si­no.

"Nie­ka­da ne­jau­čiau, kad kaž­ką blo­ga bū­čiau da­riu­si. To­je sis­te­mo­je vie­nas, du žmo­nės nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti. Tu­ri bū­ti ko­man­da. Vis­kas pa­rei­na nuo gal­vos. Man tik gai­la, kad nei žmo­nių atė­ji­mas į tą mi­tin­gą, nei ma­no išė­ji­mas pas juos jų gy­ve­ni­mo ne­pa­ge­ri­no", – sa­ko A. Jav­to­kie­nė.

Bu­vu­si po­li­ti­kė įsi­ti­ki­nu­si: jei­gu val­džia tu­ri drą­sos priim­ti to­kius spren­di­mus, ku­rie ke­lia prieš­ta­ra­vi­mus, tai pri­va­lo tu­rė­ti drą­sos ap­gin­ti sa­vo spren­di­mus prieš žmo­nes.

Mi­nė­to mi­tin­go me­tu prie Sa­vi­val­dy­bės įė­ji­mo be­si­brau­nan­čius žmo­nes kal­bi­no ta­da po­li­ci­jos ko­mi­sa­ru bu­vęs Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius. Mi­tin­guo­to­jai jo ar­gu­men­tus ir bend­ra­vi­mą priė­mė. Šian­dien daug kas ver­ti­na, jog ko­mi­sa­ro in­dė­lis bu­vo ne­men­kas, kad mi­tin­guo­to­jai ne­si­ver­žė į pa­sta­tą.

Da­bar V. Ur­bo­na­vi­čius – ki­to­je ba­ri­ka­dų pu­sė­je. Jis ta­po po­li­ti­nės val­džios at­sto­vu – Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju. Jo pa­sta­ruo­ju me­tu vyks­tan­čio­se šiau­lie­čių pro­tes­to ak­ci­jo­se ne­si­ma­to. No­rė­jo­me pa­klaus­ti ko­dėl, ta­čiau pa­va­duo­to­jas te­le­fo­nu neat­si­lie­pė.


Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas per­nai su sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Bus­tu­ras“ dar­buo­to­jais su­si­ti­ko Sa­vi­val­dy­bė­je, sakė buvęs ir pikete. Tik piketo dalyviai mero nematė?

 

Pi­ke­tuo­to­jams – 10 se­kun­džių

Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus šiau­lie­čiai, su­si­bū­rę į pro­tes­to ak­ci­jas, sie­kė pa­sa­ky­ti mies­to val­džiai, kad jie ne­su­tin­ka su bea­to­dai­riš­ku bran­džių me­džių kir­ti­mu mies­to cent­re, su UAB Pa­ba­lių tur­gaus pri­va­ti­za­vi­mu, su "Bus­tu­ro" dar­buo­to­jų ma­žais at­ly­gi­ni­mais ir va­do­vy­bės ne­si­skai­ty­mu, su Nak­vy­nės na­mų per­kė­li­mu į bu­vu­sios pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą, su vai­kų glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" reor­ga­ni­za­vi­mu.

Ar val­džia iš­gir­do sa­vo rin­kė­jus? Vie­nin­te­lis pa­sie­ki­mas – kol kas iš­sau­go­ti se­nie­ji kaš­to­nai. Šio pa­sie­ki­mo kai­na – vis dar ne­pra­si­de­dan­ti Kaš­to­nų alė­jos rekonstrukcija.

2018 me­tais "Bus­tu­ro" dar­buo­to­jai į vie­ną iš dvie­jų sa­vo mi­tin­gų rin­ko­si su bal­to­mis kau­kė­mis, ku­rioms ant lū­pų bu­vo už­pieš­ti rau­do­ni kry­žiu­kai. Tai reiš­kė, kad žmo­nėms drau­džia­ma kal­bė­ti, jų ne­no­ri gir­dė­ti.

Šių me­tų lie­pą ša­lia Sa­vi­val­dy­bės prii­ma­mo­jo pro­fe­si­nės są­jun­gos at­sto­vės da­li­jo skra­ju­tes su už­ra­šu "Prieš ne­ga­lią tu­rin­čių vai­kų glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" su­nai­ki­ni­mą". Pro ša­lį ėjęs me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas skra­ju­tę paė­mė, ta­čiau sa­kė pi­ke­tuo­to­jams tu­rįs tik 10 se­kun­džių. Ne­dis­ku­ta­vo su pi­ke­tuo­to­jais ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis bei vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius – žings­niuo­da­mi pro ša­lį jie tik paė­mė skra­ju­tes.

Ar­tū­ras Vi­soc­kas – per be­veik 30 at­kur­tos ne­prik­lau­so­my­bės me­tų vie­nin­te­lis Šiau­lių me­ras, ku­rį tie­sio­giai rin­ko mies­to gy­ven­to­jai.

"Val­džia išei­na pas žmo­nes, ir pa­ts bu­vau išė­jęs, kai ga­lė­jau, kai tai ne­su­ta­po su Ta­ry­bos po­sė­džiu. Net ta­da, kai su­ta­po, išė­jau", – "Šiau­lių kraš­tui" tvir­ti­no me­ras ir aiš­ki­no, kad gal­būt mi­tin­gų or­ga­ni­za­to­riai spe­cia­liai pa­si­ren­ka lai­ką, kad val­džia ja­me ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti.

Me­ras tvir­ti­na, kad val­džios at­sto­vai vi­sa­da pi­ke­tuo­se da­ly­vau­ja. Daž­niau­siai ši pa­rei­ga ati­ten­ka vi­ce­me­rui Do­mui Griš­ke­vi­čiui. Ta­čiau žmo­nės su­pran­ta, kad iš es­mės spren­di­mai mies­te pri­klau­so nuo jų rink­to me­ro, o jo pro­tes­tuo­da­mi mies­to aikš­tė­se be­veik nie­ka­da ne­su­lau­kia.

"Jūs ne­kal­bė­ki­te apie ma­ne, gal aš tuo me­tu mies­te ne­bu­vau", – sa­kė me­ras, pa­reiš­kęs, kad ne­si­ruo­šia tei­sin­tis.

A. Vi­soc­kas svars­tė, gal me­džių gy­nė­jai, da­ry­da­mi mi­tin­gą, są­mo­nin­gai pa­rin­ko va­lan­dą, kad jis ne­ga­lė­tų išei­ti, nes tuo me­tu ve­dė sa­vo frak­ci­jos po­sė­dį, o po va­lan­dos po­sė­džia­vo Ta­ry­ba. Kaip ir Pa­ba­lių tur­gaus pre­kiau­to­jai, pra­šę Ta­ry­bos ne­priim­ti spren­di­mo par­duo­ti tur­gų. Me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius tvir­ti­no pra­šęs tur­gaus at­sto­vų pa­keis­ti pi­ke­to lai­ką, kad val­džiai bū­tų pa­to­gu ap­si­lan­ky­ti.

Ta­čiau opo­zi­ci­nių frak­ci­jų at­sto­vai su­spė­jo prieš Ta­ry­bą su­si­tik­ti bei pa­si­kal­bė­ti su pi­ke­tuo­to­jais.

Pap­ras­tai mies­tie­čiai į pro­tes­to ak­ci­jas ren­ka­si prieš Ta­ry­bos po­sė­dį, ti­kė­da­mie­si su­lauk­ti po­li­ti­kų dė­me­sio ir turėti įtakos spren­di­mų priė­mi­mui.

Me­ras pri­pa­ži­no, kad vie­ną Ta­ry­bos po­sė­dį trum­pi­no, kad ga­lė­tų su­si­tik­ti su gy­ven­to­jais.

A. Vi­soc­kas pa­reiš­kė, kad jis "Bus­tu­ro" pi­ke­tuo­se po Sa­vi­val­dy­bės lan­gais esan­čia­me skve­re da­ly­va­vo, ta­čiau nė vie­na­me iš dvie­jų jo ne­si­ma­tė.

"Jūs, ma­tyt, men­kai žiū­rė­jot. Ne tik bu­vau, bet ir pa­si­sa­kiau, kad nu­va­žiuo­siu į pa­čią įmo­nę, ir tik­rai nu­va­žiuo­siu. Va­kar tu­rė­jau su­si­ti­ki­mą su įmo­nės di­rek­to­riu­mi ir gal­būt pa­va­duo­to­ja ir pa­sa­kiau, kad 2–3 sa­vai­čių bė­gy­je ap­si­lan­ky­siu, kaip esu pa­ža­dė­jęs", – tvir­ti­no me­ras.

Vie­na iš pi­ke­tų or­ga­ni­za­to­rių įmo­nės pro­fe­si­nės są­jun­gos ly­de­rė Al­ma Ste­po­na­vi­čie­nė pa­tvir­ti­no, kad me­ro pi­ke­tuo­se ne­su­lau­kė, nors jį kvie­tė.

"Spren­di­mai yra prii­ma­mi Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je, kur yra val­džios at­sto­vai, įga­lio­ti žmo­nės. Jei mies­to Ta­ry­ba išei­tų į gat­vę, jie ne­ga­lė­tų priim­ti spren­di­mų", – sa­vo po­zi­ci­ją gy­nė me­ras.

Jam pa­na­šu, jog mies­te yra žmo­nių, ku­rie "pro­vo­kuo­ja mi­tin­gus".

"Prieš ke­lias die­nas sig­na­ta­ras su tais žmo­nė­mis (me­džių gy­nė­jais – aut. past.) lan­kė­si Vil­niu­je prie Pre­zi­den­tū­ros ar Vy­riau­sy­bės ir da­vė in­ter­viu. Jis pa­sa­kė, kad di­džiau­sia mies­to pro­ble­ma yra me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas. Va­di­na­si, pro­ce­sai dar ir po­li­ti­zuo­ti. Gal pro­ble­ma ne me­džiai, o me­ras?" – pik­ti­no­si mies­to gal­va, pri­dū­ręs, kad ke­tu­rias va­lan­das tru­ku­sia­me Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je ga­lė­jo pa­si­sa­ky­ti vi­si no­rė­ju­sie­ji gin­ti me­džius.

Me­ras klau­sė: kaip dar rei­kia kal­bė­tis?

Jei­gu val­džia tu­ri drą­sos priim­ti to­kius spren­di­mus, ku­rie ke­lia prieš­ta­ra­vi­mus, tai pri­va­lo tu­rė­ti drą­sos ap­gin­ti sa­vo spren­di­mus prieš žmo­nes.

As­me­ni­nė nuo­tr.
Ig­no­ruo­ti vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mą – pa­vo­jin­ga

Ko­dėl val­džios at­sto­vai vis daž­niau ne­si­kal­ba su sa­vo tei­ses gi­nan­čiais žmo­nė­mis, o pro­tes­to ak­ci­jos ne­su­lau­kia val­džios dė­me­sio, pa­ko­men­ta­vo vie­šų­jų ry­šių eks­per­tas Arū­nas Ar­ma­lis:

– To­kio­se si­tua­ci­jo­se ga­li bū­ti ke­li niuan­sai. Di­de­lį pa­lai­ky­mą tu­rin­tys po­li­ti­kai kar­tais at­sai­niau žiū­ri į opo­nuo­jan­čių žmo­nių sam­bū­rius ir su jais ne­bend­rau­ja, nes išė­ji­mas pas mi­tin­guo­jan­čius yra pro­ble­mos iš­kė­li­mas į ki­tą ly­gį, pro­ble­mos "le­gi­ti­mi­za­vi­mas". Jei­gu mies­to val­džia ei­na kal­bė­ti su žmo­nė­mis, jie pa­ro­do, kad klau­si­mas tik­rai ver­tas jų, po­pu­lia­rios val­džios, dė­me­sio.

Taip ga­li bū­ti ir Šiau­lių at­ve­ju – su la­bai ryš­kia per­sva­ra lai­mė­ti ant­ri me­ro rin­ki­mai bei gau­tas man­da­tų skai­čius Ta­ry­bo­je su­ku­ria di­de­lio pa­lai­ky­mo įspū­dį. Ir ga­li at­ro­dy­ti, kad ne­pa­ten­kin­tų yra la­bai ma­žai, o jų ke­lia­mos pro­ble­mos yra ne­reikš­min­gos. Juk rin­ki­muo­se žmo­nės pa­ro­dė, kad me­ro vyk­dy­ta po­li­ti­ka vi­siš­kai ten­ki­na di­džią­ją rin­kė­jų da­lį. Ig­no­ruo­jant ne­pa­ten­kin­tuo­sius tuo pa­čiu mė­gi­na­ma ne­tie­sio­giai su­men­kin­ti pro­ble­mos svar­bą.

Bet ga­li bū­ti, kad ke­lia­ma pro­ble­ma yra la­bai sun­kiai spren­džia­ma, ar­ba jai iš­spręs­ti rei­kia daug lau­ko. To­dėl ven­gia­ma bend­rau­ti su mi­tin­guo­jan­čiais, nes išė­jus pas juos, bus bū­ti­na kaž­ką pa­ža­dė­ti. To­kiuo­se mi­tin­guo­se abst­rak­tūs po­li­ti­kų po­kal­biai ne­su­vei­kia. Jei­gu val­džios at­sto­vai ne­ge­ba for­mu­luo­ti aiš­kių pa­ža­dų, ku­rie su­veik­tų ra­mi­na­mai, ge­riau ta­da iš vis nei­ti.

Ki­ta prie­žas­tis – jei­gu prie mi­tin­guo­jan­čių "su­ki­nė­ja­si" opo­zi­ci­ja, val­dan­tie­siems ga­li at­ro­dy­ti, kad bet ku­ri ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ak­ci­ja ga­li bū­ti ini­ci­juo­ta bū­tent opo­zi­ci­jos. Ta­da bet ku­rią vi­suo­me­nės ini­cia­ty­vą "po­li­ti­zuo­ji", sten­gie­si pa­ro­dy­ti, kad tai – tik opo­nen­tų ir jų sim­pa­ti­kų pa­stan­gos "disk­re­di­tuo­ti val­džią".

Bet ko­kiu at­ve­ju, ig­no­ruo­ti mi­tin­guo­jan­čius ga­li­ma tik iš­skir­ti­nais at­ve­jais. Jei­gu tai da­ro­ma nuo­lat, val­džio­je esan­tys po­li­ti­kai pra­de­da vaikš­čio­ti la­bai plo­nu le­du. Kiek­vie­no po­li­ti­ko elek­to­ra­tą su­da­ro ne tik tvir­tai jį pa­lai­kan­tys rin­kė­jai, bet ir to­kie, ku­rie už jį bal­sa­vo tik tik to­dėl, kad ki­ti kan­di­da­tai at­ro­dė dar blo­ges­ni. Taip pat ir ki­tų įta­kai leng­vai pa­si­duo­dan­tys rin­kė­jai.

Tad to­kie "iš rei­ka­lo" bal­sa­vę rin­kė­jai ga­li grei­tai pra­dė­ti abe­jo­ti rink­to po­li­ti­ko veik­la. Jei­gu jis nuo­lat ven­gia ne­pa­to­gių si­tua­ci­jų, ga­li pra­dė­ti at­ro­dy­ti, kad toks po­li­ti­kas ne­pa­si­ti­ki sa­vi­mi. Ir ne­ti­ki sa­vo tie­so­mis, iš­sa­ko­mo­mis ki­tais ko­mu­ni­ka­ci­niais ka­na­lais.

Jei­gu po­li­ti­kas sa­vi­mi pa­si­ti­ki ir tvir­tai ti­ki sa­vo veiks­mų tiks­lin­gu­mu, pa­grįs­tu­mu ir tei­sin­gu­mu, jis ras bū­dų ir ar­gu­men­tų, kaip tuo įti­kin­ti ir opo­nen­tus. Jei­gu ne jis pa­ts, tai jam dir­ban­tys pa­ta­rė­jai. Ig­no­ruo­ti vi­suo­me­nės, kad ir ga­na ne­skait­lin­gos, ne­pa­si­ten­ki­ni­mą la­bai pa­vo­jin­ga, nes toks el­ge­sys ne ma­ži­na ne­pa­ten­kin­tų skai­čių, o tik di­di­na.

Vie­šų­jų ry­šių pra­kti­kos ten­den­ci­jos į po­li­ti­kų už­da­ru­mą kaip tik ne­kryps­ta, grei­čiau prie­šin­gai. Dar nie­ka­da po­li­ti­kai ne­bu­vo to­kie at­vi­ri, kaip yra šiuo me­tu. So­cia­li­niai tink­lai su­tei­kia po­li­ti­kams ga­li­my­bę ro­dy­ti kiek­vie­ną sa­vo žings­nį. Ir tai ne tik ga­li­my­bė. Tai jau tam­pa pa­rei­ga. Ak­ty­viai ko­mu­ni­kuo­jan­ti vi­suo­me­nė no­ri ir po­li­ti­kus ma­ty­ti taip pat at­vi­rai ko­mu­ni­kuo­jan­čius. Už­da­ri po­li­ti­kai la­bai ri­zi­kuo­ja "iš­kris­ti iš kon­teks­to".

Ta­čiau tai, kaip ir vis­kas, tu­ri ne tik tei­gia­mas, bet ir nei­gia­mas pu­ses – blo­kuo­da­mi kri­ti­kus ir už­liū­liuo­ti pa­lan­kių reak­ci­jų so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, po­li­ti­kai ga­li vir­tua­lią erd­vę pra­dė­ti ta­pa­tin­ti su rea­ly­be.

Komentarai

...    Ant, 2019-09-17 / 16:16

In reply to by Vincas

spjauk ant mero, ko nespjauni ? Gal esi bolševikas, kitokių metodų nežinai paveikti valdžią ? Logiškai - Merą išrinko dauguma ( neginu aš to mero, jo nerinkau, bet daugumos nuomonę reikia gerbti). O tu siūlai spjaudytis į visus galus, gal esi koks "spjaudalas", nežinantis nei žmoniškos kalbos, nei gali pasiūlyti konstruktyvesnių pasiūlymų ? Spjaudyk ant savęs, jei esi megėjas pasispjaudyti, bet tai tik 3 metų vaiko kalbos ....
miestietis    Šeš, 2019-09-14 / 21:45
Mano protu, tai niekas nieko nūdien nebijo, tik nesuprantu, ko tuomet žmonės eina rinkti valdžios, jei yra užsigimę anarchistai, suprask- darykit ką norit, tik manęs ir mano interesų nelieskit. Geriausia tai buvo sartauskynės gadynėje- niekas nieko nejudino, visi ramiai neršė po kilimu, šiauliečiai rudenį- pavasarį aikšte klampojo per raudoną žvirgždą ir džiaugėsi stinguliu, o kai naujokai- nesisteminiai įjungė kitą greitį, tai stabdžiams ir aikštė patapo išbetonuota ir šleivi medžiai įgavo etalono formas.
to "miestiečiui"    Pir, 2019-09-16 / 08:18

In reply to by miestietis

"aikštė patapo išbetuonuota.... "Kam reikalingas tas betoninis stadionas vidury miesto? Galėsi, miestieti, vasarą, per karščius sėdėti ant to betono (ypač kai bus pvz. 30 laipsnių karščio) ir mėgautis... Bet, tamsta, nebūsi mieste per karščius, nes beveik nebus likę medžių... tu lėksi į mišką, kur galėsi rasti pavėsį....
Caras ir šuniukai    Sek, 2019-09-15 / 07:39
Caras ir šuniukai bijo żmoniu...tik faceboke jie stiprus...
Ramus    Sek, 2019-09-15 / 07:56
Labai skystas rašinys. Viskas pralėkta paviršutiniškai, tendencingai. Štai paminėta, kad vienas iš buvusių merų (Lankauskas) tipo buvo sergantis, bet į pirtelę nuvyko, - ir kodėl nepridėjus tos partijos istorijas su Komskiais, kontrabanda, nušautu pasieniečių šunimi? Paminėta Stasiūnaitė ant Murzos džipo, bet mums neaišku kaip tuometinis Murza galėjo nusipirkti džipą, jei jis buvo matomas visuose mitinguose su savo svastikomis? O dar ar tik ne tada prasidėjo istorijos su žemės sklypais Salduvėje, kur dažnai buvo minimos Valerijaus Simulik, Čokovo ir Strupeikio pavardės? Mikšys paminėtas? Kuris sugebėjo įkurti naujas kapines lyg tai ant savo uošvės žemės sklypo, ,,persikėlusio'' iš Joniškio rajono? Sėjūnas? Kas paneigtų, jog jis dabar nėra naujos rinkiminės kampanijos vėliava, kad kokį nors Bartkų pasipiktinę Visocku išsirinktų? Manote kad jis turi tiek milijonų, kad visus pavargėlius įdarbins ir išmaitins? Gi jis pats taps bedarbiu, jei jį išprašys iš banko ir tiek žinių. Na gerai, patriukšmavo tada visi, pamitingavo - kas iš to? Kurį dabar vėl reikėtų išrinkti iš čia paminėtų? Ar verta skleisti revoliucines nuotaikas? Kur iš tiesų yra žmonių vargo priežastys? Senutė gyvena keturių kambarių bute? Anūkas prageria pensiją? Marti skraido atostogauti į tolimus kurortus, užuot padėjusi prižiūrėti daržus? Studentas neturi pinigų degalams?
Neramus    Sek, 2019-09-15 / 16:20
Visockas, kaip ir Grybauskaitė, bijo žmonių. Ir su jais gyvai bendrauja tik "paradiniuose" renginiuose. Rašykit merui į Mesendžerį...
taigi    Sek, 2019-09-15 / 19:57
fotolaborantas yra praėjęs masių valdymo psichologinius apmokymus rusų armijoje ir puikiai žino kaip "nekreipti dėmesio", "duodant į paširdžius ar šaunant į nugarą tautiečiui". Nieko naujo - jo toks kodas - ignoruoti.
Gražvydas    Sek, 2019-09-15 / 21:04
Tuoj apsiverksiu, kaip buvo gera prie anstesnių merų ir merių. Tokie straipsniai tik parodo, kiek užsistovėjusio dumblo Artūras pajudino. Tokio spaudimo nesu matęs per 30 metų. Sėkmės ir kantrybės.
Šiaulietė     Sek, 2019-09-15 / 21:50
Straipsnis niekinis, analizė vienapusiška ir paviršutinė. Tikiuosi sveikas protas nugalės ir visi seni medžiai bus nupjauti ir atsodinti naujais, sveikais ir tvirtais. Ačiū MERUI Artūrui Visockui už tvirtą nuomonę ir miesto įvaizdžio ir gerbuvio gerinimą! Ir ačiū už tai kad nebijo keistuolių piketuotuoju. O redaktoriui patarčiau keisti žurnalistus. Labai blogai. Du.
Digit    Sek, 2019-09-15 / 22:52
Aš tai palaikau valdžia ir dėl medžių ir dėl turgaus. Straipsnis skystas apie viska ir apie nieka
Staselė    Sek, 2019-09-15 / 23:23
Aukščiausio lygio debilizmas ! Negi nematote, kokie nususę arba jau negyvi tie jūsų nauji medžiai. Mafija valdo Šiaulius. Naujalietuviai-berniukai.
Nepatenkintas    Sek, 2019-09-15 / 23:56
Meras, turintis dauguma miesto taryboje elgiasi kaip caras,kaip użsigeidžiau-taip ir bus,nors nenumano,kad daug miesto bendruomenių nepatenkinti jo elgesiu ir veiksmais,reiktų atsižvelgti ir į visuomenės interesus,paprasčiausiai-būti žmogum,ne visada įstatymai būna teisingi...
Šiaulietė    Pir, 2019-09-16 / 11:14
Kas atsakys, kai vėtros išverstas nusenę medis užmuš žmogų, ar tie protestuotojai? Ir dar, Ginkūnų kapinėse reikėtų iškirsti namažai nusenusių medžių, bijome, kad griūdami nesunaikintų paminklų
miestietis    Pir, 2019-09-16 / 11:49
Užvakar miesto centre uraganas išguldė gerą tuziną brandžių medžių, bet kad koks asfaltinis miškininkas(kaka make ar koks algimantas) dėl to būtų nusirovęs plaukus, tai dar nesigirdėti, o juk jie tikrai žino, kad nebebus kuo kvėpuoti, nes tiesiog uždusime.
Valdinija    Pir, 2019-09-16 / 13:12
Atsakysiu šiaulietei, vadinančiai piketuotojus keistuoliais. Jums keista, kad žmonės piketuoja dėl savo darbo vietos, pragyvenimo šaltinio, ar jūs padėsite tiems 500 prekiautojų ir jų šeimos nariams, abejoju. Dabar apie ankstesnę valdžią, kuo ji skiriasi nuo dabartinės-buvo įsiklausymas, nebuvo baimės išsakyti savo mintis, neteko girdėti kad reiškiatys savo mintis būtų blokuojami. Vyko diskusijos, buvo tariamasi, kad nebūtų padaryta žala eiliniam piliečiui(kalbų apie Pabalių turgų), mokesčių mokėtojui. Visi straipsnyje išvardyti merai bendradarbiavo su smulkiaisiais verslinikais ir visada ieškojo geriausio sprendimo.
Vantuzas    Pir, 2019-09-16 / 17:58
Miestiečiu....Reiki geneti. Reiki prižiureti. Nu ka milicininkas, aziatas supras...
miestietis    Ant, 2019-09-17 / 10:07

In reply to by Vantuzas

Vantuzas- o ką tau blogo padarė milicininkas, o gal pyksti, kad iš gatvės tave veždavo į blaivyklą ir todėl neišmokai rašyti lietuviškai, nes turėjai sėdėti mokyklos suole.
Balamuc    Pir, 2019-09-16 / 19:06
Visi kelia šaršalą dėl medžių kirtimo, nekirtimo ir naujų sodinimo ir nesodinimo. Bet kodėl niekas nekelia šaršalo dėl to, kad esami medžiai (dar nenukirsti, ar tik pasodinti nauji) yra visiškai neprižiūrimi?
šiukšlės yra šiukšlės    Pir, 2019-09-16 / 22:26
Caras yra Caras ir Šiaurės Korėja yra Šiaurės Korėja.
siaulietis    Ant, 2019-09-17 / 09:08
o dabar prisiminkime, kiek mieste yra gyventoju ir tik kiek is ju ejo balsuoti? tai nesuprantama, kodel sakoma, kad didele persvara laimejo dabartinis meras?
Fotolaborantas    Ant, 2019-09-17 / 09:10
Arogantiškas pasipūtėlis, nemokantis išklausyti ir bendrauti.
Švonderis    Ant, 2019-09-17 / 09:38
Yra Mano, ir tik Mano nuomonė. Priminimas "driskiam". Aš esu Šiauliai, visą kitą pelai.
Taip    Ant, 2019-09-17 / 16:19
Skystas rašinėlis, nei faktų, kažkokios nuotrupos iš įspūdžių, nei prologo, nei epilogo.
Politologijos pradmenys    Ant, 2019-09-17 / 19:42
Kuo mažiau žmonių balsuos, tuo lengviau eiti į valdžią, na ir kas, kad balsavo tik 25 proc. gyventojų, bet tai dauguma turinčių nuomonę ir savigarbą, o tie , kurie 'nebalsavo" , tai iš vis neturėtų teisės "kai šaukštai po pietų " reikštis, sakyti "aš nebalsavau" - durniai "nubalsavo", dabar anarchijos reikia, ar ne ? Sakyčiau, kad atvirkščiai - nu tai, aišku, nebuvo už ką balsuoti, todėl 75 proc. šiauliečių, kuriems Šiauliai ir "gyvenimas gimtinėje" nesvetimas, nors kartą žmogų palietė, Savivaldybės biurokratizmas, Rinkimams neturėjo būti abėjingi. Bet yra kaip yra - siūlyčiau nebediskutuoti, koks meras durnas, bet jis išrinktas daugumos, durniai, tie šiauliečiai, kurie nėjo į rinkimus, ir nerinko kito mero ...ir kuriems visada viskas blogai be argumentų ....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.