Naujagimiams dovanos marškinėlius "Gimiau nerūkantis"

Šiau­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro nuo­tr.
Ne pir­mus me­tus Šiau­lių vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ko­je ren­gia ak­ci­ją "Gi­miau ne­rū­kan­tis" ir spe­cia­liais marš­ki­nė­liais ap­do­va­no­ja nau­ja­gi­mius.

Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Mo­ters ir vai­ko kli­ni­ko­je bir­že­lio 3 die­ną, pir­ma­die­nį, vyks ak­ci­ja "Gi­miau ne­rū­kan­tis", ku­rią ren­gia Šiau­lių mies­to vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai.

Ak­ci­jos me­tu spe­cia­liais marš­ki­nė­liais ir dip­lo­mais bus ap­do­va­no­ja­mi nau­ja­gi­miai, o tė­ve­liams spe­cia­lis­tai lin­kės sau­go­ti ma­žuo­sius nuo pa­sy­vaus rū­ky­mo.

Ak­ci­ja vi­so­je Lie­tu­vo­je ren­gia­ma jau be­veik de­šimt­me­tį.

Ge­gu­žės 31-ąją tra­di­ciš­kai mi­ni­ma Pa­sau­li­nė die­na be ta­ba­ko. Šiau­lių mies­to vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tai kar­tu su Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) kvie­čia ge­gu­žės 31-ąją pa­mi­nė­ti Pa­sau­li­nę die­ną be ta­ba­ko ir ra­gi­na vi­sus at­si­sa­ky­ti ta­ba­ko.

Šiais me­tais ypa­tin­gai no­ri­ma pa­brėž­ti nei­gia­mą rū­ky­mo po­vei­kį plau­čiams. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja tei­gia, jog apy­tiks­liai vie­no treč­da­lio vi­sų vė­žio at­ve­jų įma­no­ma bū­tų iš­veng­ti kuo anks­čiau at­si­sa­kius rū­ky­mo, kaip vie­no iš svar­biau­sių svei­ka­tą ža­lo­jan­čių veiks­nių.

Šie­met PSO ir kam­pa­ni­jos par­tne­riai vi­sa­me pa­sau­ly­je sie­kia vi­suo­me­nę in­for­muo­ti apie ža­lin­gas ir net mir­ti­nas tie­sio­gi­nio bei pa­sy­vaus rū­ky­mo pa­sek­mes plau­čių svei­ka­tai, taip pat oro tar­šai ir to­kiu bū­du ra­gi­na žmo­nes tap­ti ne­prik­lau­so­mais nuo bet ko­kios rū­šies ta­ba­ko var­to­ji­mo.

Kam­pa­ni­jos tiks­lai: in­for­muo­ti vi­suo­me­nę apie tie­sio­gi­nio ir pa­sy­vaus rū­ky­mo po­vei­kį svei­ka­tai, ypač ža­lą plau­čiams (lė­ti­niai kvė­pa­vi­mo sis­te­mos su­tri­ki­mai, pik­ty­bi­niai tra­chė­jos, bron­chų ir plau­čių na­vi­kai); pa­brėž­ti plau­čių funk­ci­jos svar­bą žmo­gaus svei­ka­tai ir gy­ve­ni­mo ko­ky­bei.

Susijusios naujienos