Dai­li­nin­ko šei­ma į kon­kur­są vėl pa­kvie­tė ta­len­tin­gus vai­kus

Ri­tos ŠČIG­LINS­KIE­NĖS nuo­tr.
Džiu­gi kon­kur­so pa­baig­tu­vių aki­mir­ka: po ap­do­va­no­ji­mų (iš kai­rės) Šiau­lių J. Ja­no­nio gim­na­zi­jos dai­lės mo­ky­to­ja Ing­ri­da Bud­rai­tie­nė ir jos mo­ki­nė – kon­kur­so lau­rea­tė Aus­tė­ja Gu­daus­kai­tė, kon­kur­so rė­mė­jo fon­do "Švies­ki­me vai­kus" di­rek­to­rė Vai­da Mand­ri­jaus­kai­tė, kon­kur­so "Pieš­tu­kas – 2019" or­ga­ni­za­to­riai Jur­gi­ta ir And­rius Se­sels­kai, Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los mo­ky­to­ja Vio­le­ta Kiz­nie­nė ir ant­rą­ją vie­tą pel­niu­si jos mo­ki­nė Kot­ry­na Onai­ty­tė, tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ja Rad­vi­liš­kio dai­lės mo­kyk­los mo­ki­nė Ine­sa Hin­cai­tė, ir jos mo­ky­to­ja Ri­ta Ado­mai­tie­nė.
Kel­miš­kis dai­li­nin­kas And­rius Se­sels­kas su­ren­gė jau tre­čią­jį Šiau­lių re­gio­no jau­nų­jų dai­li­nin­kų kon­kur­są "Pieš­tu­kas – 2019". Tai Jur­gi­tos ir And­riaus Se­sels­kų šei­mos or­ga­ni­zuo­ja­mas vai­kų pie­ši­nių pieš­tu­ku kon­kur­sas, ku­riam at­si­ran­da vis dau­giau rė­mė­jų ir pa­lai­ky­to­jų ir ku­ria­me no­rin­čių da­ly­vau­ti kas­met dau­gė­ja.

Ne­ri­bo­tas pa­grei­tis

Prieš tre­jus me­tus And­riaus Se­sels­ko pra­dė­tas reng­ti kas­me­ti­nis pie­ši­nių kon­kur­sas skam­ba vis gar­siau. Ja­me no­ri da­ly­vau­ti ne tik Šiau­lių re­gio­no, bet ir ki­tų mies­tų bei ra­jo­nų mo­ki­niai. Kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riai ga­vo laiš­kų net iš už­sie­nio. Ta­čiau kol kas kon­kur­sas ren­gia­mas tik ta­len­tin­giems re­gio­no vai­kams.

Prieš kon­kur­są Kel­mės kul­tū­ros cent­ro ga­le­ri­jo­je pa­ren­gia­ma ge­riau­sių­jų kon­kur­sui at­siųs­tų pie­ši­nių pa­ro­da. Anks­tes­niuo­se dvie­juo­se kon­kur­suo­se eks­po­nuo­ta po 50 pie­ši­nių. Šie­met eks­po­nuo­ta 80 dar­bų. Bet, pa­sak A. Se­sels­ko, ver­tų pa­ro­dos bu­vo ir dau­giau.

Dai­li­nin­kas ap­gai­les­tau­ja, jog ne vi­sus, at­siun­tu­sius sa­vo pie­ši­nius, ga­lė­jo pa­kvies­ti at­vyk­ti į Kel­mę. Ta­čiau kon­kur­sas yra kon­kur­sas. Lai­mi tik ge­riau­sie­ji iš ge­riau­sių­jų.

Kon­kur­sas tu­ri ir ki­tą tiks­lą – ska­tin­ti vai­kus pieš­ti, ža­din­ti jų kū­ry­bi­nes ga­lias. Tik pieš­tu­ku vaiz­duo­ja­mos vai­kų sva­jo­nės, fan­ta­zi­jos ar rea­ly­bė ver­čia į pa­sau­lį pa­žvelg­ti ati­džiau, gi­liau ir kruopš­čiau tai at­spin­dė­ti po­pie­riu­je. Spal­vos pie­ši­niuo­se neuž­go­žia min­ties.

Ge­riau­siai se­kė­si šiau­lie­čiams

Šie­met pir­mo­ji vie­ta And­riaus Se­sels­ko kon­kur­se ati­te­ko Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos mo­ki­nei Aus­tė­jai Gu­daus­kai­tei. Jos dai­lės mo­ky­to­ja Ing­ri­da Bud­rai­tie­nė.

Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Šiau­lių dai­lės mo­kyk­los mo­ki­nė Kot­ry­na Onai­ty­tė, jos mo­ky­to­ja Vio­le­ta Kiz­nie­nė.

Tre­čio­sios vie­tos lai­mė­to­ja ta­po Rad­vi­liš­kio dai­lės mo­kyk­los mo­ki­nė Ine­sa Hin­cai­tė, ku­rios mo­ky­to­ja Ri­ta Ado­mai­tie­nė.

Spe­cia­lų­jį pri­zą And­rius Se­sels­kas įtei­kė dvy­li­ka­me­tei Kel­mės ra­jo­no Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos mo­ki­nei Lu­kai Le­be­džins­kai­tei. Jos mo­ky­to­ja Dan­guo­lė Žu­kaus­kie­nė.

"Sun­kiai pa­ti­kė­jau, jog taip nu­pieš­ti ga­li dvy­li­kos me­tų mer­gai­tė. Skam­bi­nau jos mo­ky­to­jai pa­si­tiks­lin­ti ar tai tik­rai dvy­li­ka­me­tės dar­bas, – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rius. – Ma­nau, jog atei­ty­je ši mer­gai­tė tu­ri vi­sas ga­li­my­bes tap­ti nu­ga­lė­to­ja."

Kon­kur­so da­ly­vius svei­ki­no Kel­mės se­niū­nas Ro­mas At­ko­čai­tis, Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė So­na­ta Venc­kie­nė, Kel­mės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė No­me­da Jo­ku­baus­kie­nė.

Ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jo­je kon­cer­ta­vo šiuo­lai­ki­nio folk­lo­ro gru­pė iš Vil­niaus UN­DAN.

Lau­rea­tė iliust­ruos kny­gą

Pir­mo­sios vie­tos lai­mė­to­jai Aus­tė­jai Gu­daus­kai­tei tra­di­ciš­kai ati­te­ko 100 eu­rų pre­mi­ja, ju­ve­ly­ro Vai­do Sap­ra­go­no su­kur­ta ir pa­do­va­no­ta auk­si­nė pieš­tu­ko skulp­tū­rė­lė ir ga­li­my­bė iliust­ruo­ti kny­gą, ku­rios teks­tą jau­no­ji dai­li­nin­kė gaus pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis. Anks­tes­nių­jų dvie­jų kon­kur­sų lau­rea­tai to­kios ga­li­my­bės ne­tu­rė­jo.

"Su­sid­rau­ga­vo­me su lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­du "Švies­ki­me vai­kus". Šis fon­das ir pa­do­va­no­jo šių me­tų lau­rea­tei to­kią ga­li­my­bę. Fon­das or­ga­ni­zuo­ja vai­kų teks­tų kon­kur­sus. Ge­riau­sie­ji teks­tai iš­lei­džia­mi at­ski­ra kny­ga. Aus­tė­ja ir iliust­ruos to­kią kny­gą. Jei­gu drau­gys­tė su fon­du tę­sis dar bent de­šimt me­tų išau­gin­si­me nau­ją gra­fi­kų kar­tą. Ga­li­my­bė tu­rė­ti sa­vo iliust­ruo­tą kny­gą la­bai pa­dės to­les­nei šių vai­kų kar­je­rai ", – paaiš­ki­no A. Se­sels­kas, ir pa­ts iliust­ruo­jan­tis jau tre­čią­ją šio fon­do lei­džia­mą kny­gą.

Do­va­ną kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai įtei­kė fon­do "Švies­ki­me vai­kus" di­rek­to­rė Vai­da Mand­ri­jaus­kai­tė. Ji kiek­vie­nam kon­kur­so da­ly­viui do­va­no­jo po tris fon­do iš­leis­tas kny­gas. Tarp jų bu­vo ir pa­ties A. Se­sels­ko iliust­ruo­ta B. Sruo­gos kny­ga "Gies­mė apie Ge­di­mi­ną".

Kny­go­mis ap­do­va­no­ti ir vi­si 19 jau­nų­jų dai­li­nin­kų mo­ky­to­jų. Vi­si kon­kur­so da­ly­viai do­va­nų ga­vo pie­ši­mo po­pie­riaus ir pieš­tu­kų pro­fe­sio­na­liems dai­li­nin­kams rin­ki­nius, ku­riuos do­va­no­jo rė­mė­jai: Lie­tu­vos įmo­nė SM.LT Art ir Aust­ri­jos įmo­nė Bre­vil­liers CRE­TA­CO­LOR.

Kel­miš­kė odo­no­to­lo­gė Do­na­ta Vol­be­kie­nė fi­nan­sa­vo kon­kur­so da­ly­viams iš­kep­to tor­to su kon­kur­so da­ly­vių pie­ši­niais ga­my­bą.

Mil­ži­niš­kas pa­stan­gas or­ga­ni­zuo­da­mi kon­kur­są įdė­ję Jur­gi­ta ir And­rius Se­sels­kai džiau­gia­si, jog šie­met pa­dau­gė­jo pri­va­čių kon­kur­so rė­mė­jų.

Kon­kur­są or­ga­ni­zuo­ti pa­dė­jo ir Kel­mės ra­jo­no me­ras bei Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, Kel­mės mies­to se­niū­ni­ja ir Kel­mės kul­tū­ros cent­ras.

Sun­kiai pa­ti­kė­jau, jog taip nu­pieš­ti ga­li dvy­li­kos me­tų mer­gai­tė.

 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.