Šiaulių fenomenas

Rūta Jankuvienė.

Šiau­liuo­se rin­ki­mai pa­pras­tai ro­do ša­lies ten­den­ci­jas. Pa­na­šiai yra ir da­bar. Bet ir mies­te, ir ap­skri­ty­je yra iš­skir­ti­nių da­ly­kų.

Per šiuos Sa­vi­val­dos rin­ki­mus ap­skri­ty­je iš kar­to iš­rink­ti net ke­tu­rių sa­vi­val­dy­bių (Jo­niš­kio ra­jo­no, Ak­me­nės ra­jo­no, Šiau­lių ra­jo­no ir Šiau­lių mies­to) me­rai iš sep­ty­nių.

Trys iš jų – Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas, Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras ir Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas – per­rink­ti nau­jai ka­den­ci­jai. Jo­niš­ky­je per­ga­lin­gai lai­mė­jo Sei­mo na­rys Vi­ta­li­jus Gai­lius.

Ša­ly­je dau­giau­sia man­da­tų lai­mė­jo vi­suo­me­ni­niai rin­ki­mų ko­mi­te­tai. Šiau­liai – čia ne išim­tis. Šiau­liuo­se Ar­tū­ras Vi­soc­kas su vi­suo­me­ni­niu rin­ki­mų ko­mi­te­tu ga­lu­ti­nai nu­šla­vė par­ti­jas.

Nuo 1995 me­tų rin­ki­mų nė­ra bu­vę, kad vie­na po­li­ti­nė jė­ga tu­rė­tų nors to­kią mi­ni­ma­lią dau­gu­mą. Tik 1990 me­tais po sa­vi­val­dos rin­ki­mų Są­jū­dis tu­rė­jo ab­so­liu­čią dau­gu­mą mies­to Ta­ry­bo­je, bet są­jū­di­nin­kai vė­liau iš­si­skai­dė į par­ti­jas.

A. Vi­soc­kas jau rin­ki­mų nak­tį už­tik­rin­tai kal­bė­jo, jog koa­li­ci­ją su­da­rys su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, ku­ri mies­to Ta­ry­bo­je lai­mė­jo 3 man­da­tus.

"Vals­tie­čiai" A. Vi­soc­ko sa­te­li­tais bu­vo ir vi­są praė­ju­sią ka­den­ci­ją, tu­rė­da­mi tik du mies­to Ta­ry­bos na­rius pri­klau­sė jo ne­par­ti­nio są­ra­šo frak­ci­jai.

Ki­tų po­li­ti­nių jė­gų iš­ko­vo­tus man­da­tus lai­mė­ji­mu sun­ku pa­va­din­ti. Tė­vy­nės są­jun­ga-krikš­čio­nys de­mok­ra­tai Šiau­liuo­se iš­lai­kė tu­rė­tus tris man­da­tus, Dar­bo par­ti­ja – du, o Li­be­ra­lų Są­jū­dis, Va­le­ri­jaus Si­mu­lik ju­dė­ji­mas "Už Šiau­lius", So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja man­da­tų įgi­jo ma­žiau, nei per praei­tus rin­ki­mus.

Triuš­ki­nan­tis yra so­cial­de­mok­ra­tų pra­lai­mė­ji­mas Šiau­liuo­se. 2015 me­tais bu­vę pir­mi pa­gal įgy­tus rin­kė­jų bal­sus ir iš­ko­vo­ję 6 man­da­tus (be­je, tiek pat ta­da jų tu­rė­jo ir A. Vi­soc­ko ne­par­ti­nis są­ra­šas), da­bar be­tu­ri tik 2 man­da­tus. So­cial­de­mok­ra­tų rin­kė­jų pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų rin­ki­mais su­ma­žė­jo dau­giau nei du kar­tus: nuo be­veik 6,5 tūks­tan­čio iki 2,6 tūks­tan­čio.

Pa­ly­gi­ni­mui: A.Vi­soc­ko są­ra­šo rin­kė­jų išau­go ko­ne ke­tu­ris kar­tus: nuo 4,6 tūks­tan­čio ( 2015 m.) iki 16,5 tūks­tan­čio. Už A. Vi­soc­ką, kad bū­tų iš­rink­tas me­ru, da­bar bal­sa­vo 19,8 tūks­tan­čio rin­kė­jų (2015 me­tais pir­ma­me tu­re – 6 tūks­tan­čiai, o ant­ra­me – 18,3 tūks­tan­čio).

Kur A. Vi­soc­ko sėk­mės pa­slap­tis? Juk, pa­vyz­džiui, so­cial­de­mok­ra­tai su juo pa­sta­ruo­ju me­tu ran­ka ran­kon "dir­bo Šiau­liams".

Tik soc­de­mai, kaip ir ki­tos par­ti­jos, la­bai il­gai blaš­kė­si tarp opo­zi­ci­jos ir val­dan­čios koa­li­ci­jos, (o tiks­liau – val­džios po­stų) or­ga­ni­za­vo in­ter­pe­lia­ci­jas me­rui ir vi­ce­me­rui, Ad­min­sit­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

Ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kad rin­kė­jai par­ti­jas ga­lu­ti­nai nu­bau­dė. A. Vi­soc­ką rin­ko­si no­rė­da­mi ma­ty­ti sta­bi­lų val­džios dar­bą, o ne ne­si­bai­gian­čius skan­da­lus. Kas kal­tas, ne rin­kė­jui aiš­kin­tis. Ypač ga­jus yra ar­gu­men­tas "tos par­ti­jos me­rui tik dirb­ti ne­lei­džia, kai­šio­ja pa­ga­lius".

Svar­bus ir ar­gu­men­tas, jog "štai prie to me­ro" as­fal­tuo­ja gat­ves, tvar­ko aikš­tes, ša­li­gat­vius.

O grei­čiau­siai lė­mė rin­ki­mų tak­ti­ka pri­trauk­ti į są­ra­šą žvaigž­des. Ir mo­to "Aš esu Šiau­liai", kaip ry­tą po rin­ki­mų A. Vi­soc­kas ra­gi­no iš­tar­ti kiek­vie­ną šiau­lie­tį.

A. Vi­soc­ko rin­ki­mų kam­pa­ni­ja iš­sky­rė bū­tent ko­mi­te­to kan­di­da­tų są­ra­šu. Jis tei­sus gir­da­ma­sis, kad su­da­rė pa­tį stip­riau­sią są­ra­šą iš ži­no­mų šiau­lie­čių.

Prit­rauk­tos ryš­kios as­me­ny­bės, at­sto­vau­jan­čios įvai­rioms sri­tims, pri­trau­kė ir įvai­rų rin­kė­ją. Tai ro­do ak­ty­vus šio są­ra­šo rei­tin­ga­vi­mas.

Ko ver­tas vien krep­ši­nio tre­ne­rio, mies­to gar­bės pi­lie­čio An­ta­no Si­rei­kos rei­tin­gas – jo šuo­lis iš pa­sku­ti­nės 62 vie­tos į tre­čią vie­tą krep­ši­nio ter­mi­nais pri­lygs­ta me­ti­mui į krep­šį iš aikš­tės ga­lo.

Bet są­ra­šą pa­puo­šęs tre­ne­ris jau svars­to, ar dirb­ti mies­to Ta­ry­bo­je? Nes­le­pia, jog no­rė­jo tik dau­giau bal­sų A.Vi­soc­kui už­tik­rin­ti. Per Sei­mo rin­ki­mus A. Si­rei­ka taip yra pri­trau­kęs bal­sų ir soc­de­mams.

Smar­kiai į vir­šų šia­me są­ra­še "šuo­lia­vo" ir me­no­ty­ri­nin­ko Vir­gi­ni­jaus Kin­či­nai­čio, ir ak­to­rės No­me­dos Bė­čiū­tės, ir bu­vu­sio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ro Vin­co Ur­bo­na­vi­čiaus rei­tin­gai. Tik mies­to Ta­ry­bo­je jų dar ne­bus.

Par­ti­jų są­ra­šai ir trum­pes­ni (pa­na­šu, kad sky­riuo­se jau stin­ga pa­jė­gų), ir tik są­ra­šų vir­šū­nė­se yra ži­no­mes­ni po­li­ti­kai.

Par­ti­joms ne tik ne­si­se­ka pri­trauk­ti ryš­kių as­me­ny­bių, šie rin­ki­mai aki­vaiz­džiai ro­do ly­de­rys­tės pro­ble­mą par­ti­jų mies­to sky­riuo­se.

Bal­sa­vi­mas už kan­di­da­tus į me­rus pa­ro­dė, kad par­ti­jos iš vi­so bus pa­si­rin­ku­sios ne tuos ly­de­rius.

A. Vi­soc­kas ir Va­le­ri­jus Si­mu­lik su­rin­ko dau­giau bal­sų, nei jų rin­ki­mų ko­mi­te­tų są­ra­šai. Tuo me­tu par­ti­jų kan­di­da­tai į me­rus su­lau­kė ma­žes­nio rin­kė­jų pa­lai­ky­mo, nei jų par­ti­jų są­ra­šai.

Tai reiš­kia, jog rin­kė­jas, ati­duo­da­mas sa­vo bal­są par­ti­jos są­ra­šui, už jos kan­di­da­tą į me­rus ne­bal­sa­vo. Grei­čiau­siai rin­ko­si A. Vi­soc­ką.

Li­be­ra­lų kan­di­da­tas į me­rus Au­ri­mas Lan­kas iš vi­so ne­pa­te­ko į mies­to Ta­ry­bą. Li­be­ra­lų rin­kė­jai vie­toj jo į pir­mą vie­tą są­ra­še iš­kė­lė Vai­dą Ba­cį, į ant­rą – Gied­rę Men­do­zą Her­re­rą.

Kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tas į me­rus Jo­nas Bart­kus są­ra­še rin­kė­jų nu­stum­tas į ant­rą vie­tą, o į pir­mą iš­kel­tas Mar­ty­nas Šiur­kus.

Į mies­to Ta­ry­bą vos pa­te­ko il­ga­me­tis mies­to soc­de­mų ly­de­ris Ed­var­das Ža­ka­ris – tik trys bal­sai jį sky­rė nuo už bor­to li­ku­sio Jus­ti­no Sar­taus­ko.

"Vals­tie­čių ir ža­lių­jų" kan­di­da­tas į me­rus Au­ri­mas Žvi­nys po rin­kė­jų rei­tin­ga­vi­mo vos iš­si­lai­kė pir­mo­je vie­to­je – jį nuo ant­ro pa­gal rei­tin­gą Egi­di­jaus Eli­jo­šiaus taip pat ski­ria tik trys bal­sai.