Keliuose bus daugiau vaikų ir daugiau policijos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pra­si­de­dant nau­jiems Moks­lo me­tams po­li­ci­ja, siek­da­ma ap­sau­go­ti eis­mo da­ly­vius, ren­gia­si stip­rin­ti kont­ro­lę.
Rug­sė­jo mė­ne­sį po­li­ci­jos pa­jė­gos prie iki­mo­kyk­li­nio, bend­ro­jo ug­dy­mo, aukš­tų­jų ir pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų bus su­stip­rin­tos.

Ypa­tin­gas dė­me­sys bus skir­tas ne­pil­na­me­čių eis­mo sau­gu­mui ir vie­ša­jai tvar­kai už­tik­rin­ti prie mo­kyk­lų esan­čiuo­se ke­liuo­se ir gat­vė­se, pės­čių­jų pe­rė­jo­se. Išs­kir­ti­nis dė­me­sys bus ski­ria­mas ir žmo­nių ma­si­nio su­si­bū­ri­mo vie­toms (pre­ky­bos cent­rams, ren­gi­nių ir pra­mo­gų vie­toms, trau­kos ob­jek­tams ir pan.).

Ke­liuo­se bus or­ga­ni­zuo­ja­mi at­si­tik­ti­niai mo­kyk­li­nių, taip pat marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų ir ki­tų trans­por­to prie­mo­nių, ve­žan­čių vai­kus į mo­kyk­las ir iš jų, vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mai, trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nė būk­lė. Kar­tu bus sie­kia­ma už­tik­rin­ti ir kont­ro­liuo­ti, kad moks­lei­vius ve­žan­čių mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų vai­ruo­to­jai, vai­kus ly­din­tys suau­gę as­me­nys lai­ky­tų­si nu­sta­ty­tų ke­lei­vių ve­ži­mo rei­ka­la­vi­mų, tik­ri­na­ma, ar vai­ruo­to­jai nau­do­ja vai­kų pri­se­gi­mo sis­te­mas, ar tin­ka­mai pri­tvir­ti­na­mos spe­cia­lios kė­du­tės, ar ke­lei­viai au­to­mo­bi­lio prie­ky­je ir ga­le nau­do­ja sau­gos dir­žus.

Vi­są rug­sė­jo mė­ne­sį mo­ky­mo ir po­li­ci­jos įstai­go­se bus or­ga­ni­zuo­ja­mos sau­gaus eis­mo pa­mo­kos, skai­to­mos pa­skai­tos, or­ga­ni­zuo­ja­mi su­si­ti­ki­mai su moks­lei­viais ir stu­den­tais, vyk­do­mos suau­gu­sių­jų kon­sul­ta­ci­jos, or­ga­ni­zuo­ja­mi ki­ti pre­ven­ci­nio po­bū­džio ren­gi­niai.

Rugp­jū­čio ir rug­sė­jo mė­ne­siais po­li­ci­ja vi­so­je ša­ly­je or­ga­ni­zuos šias tiks­li­nes po­li­ci­nes pre­ven­ci­nes eis­mo da­ly­vių kont­ro­lės prie­mo­nes:

Rugp­jū­čio 23–rugsėjo 8 die­no­mis: pės­čių­jų, dvi­ra­čių vai­ruo­to­jų (ir jų ke­lei­vių) eis­mo sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mas ir kont­ro­lė; vai­ruo­to­jų pa­rei­gų pės­tie­siems, dvi­ra­čių vai­ruo­to­jams vyk­dy­mo už­tik­ri­ni­mas ir kont­ro­lė.

Rugp­jū­čio 30–rugsėjo 2 die­no­mis: vai­ruo­to­jų blai­vu­mo, ap­svai­gi­mo nuo nar­ko­ti­nių ar ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų kont­ro­lė; pa­vo­jin­go ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo kont­ro­lė; trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mo, kai as­muo ne­tu­ri tei­sės vai­ruo­ti ar kai iš vai­ruo­jan­čio as­mens tei­sė vai­ruo­ti atim­ta, at­ve­jų nu­sta­ty­mas ir kont­ro­lė.

Rug­sė­jo 3–8 die­no­mis.: vai­ruo­to­jų mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­nių nau­do­ji­mo ir vai­ruo­to­jų veik­los, ne­su­si­ju­sios su vai­ra­vi­mu, kont­ro­lė; pri­va­lo­mų sau­gos prie­mo­nių: sau­gos dir­žų, sau­gos šal­mų, vai­kams vež­ti skir­tų pri­se­gi­mo sis­te­mų, nau­do­ji­mo kont­ro­lė.

Rug­sė­jo 16–22 die­no­mis: trans­por­to prie­mo­nių leis­ti­no va­žia­vi­mo grei­čio kont­ro­lė; sau­gaus va­žia­vi­mo, ma­nev­ra­vi­mo, len­ki­mo, va­žia­vi­mo per san­kry­žas kont­ro­lė.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sieks at­kreip­ti jau­nų­jų eis­mo da­ly­vių dė­me­sį į draus­min­gu­mą, at­sa­kin­gu­mą už sa­vo el­ge­sį ke­ly­je, kad jie bū­tų sau­gūs ir ne­pa­tek­tų į eis­mo įvy­kius.