Izoliatoriuje mirė nuteistasis iki gyvos galvos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je ka­lė­jęs nu­teis­ta­sis iki gy­vos gal­vos mi­rė ne smur­ti­ne mir­ti­mi, o dėl lė­ti­nės li­gos.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus ka­me­ro­je mi­rė 57 me­tų vy­ras, nu­teis­tas ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos.

Tuo­jau po vi­dur­die­nio Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus pa­rei­gū­nai dėl svei­ka­tos pro­ble­mų pra­stai pa­si­ju­tu­siam nu­teis­ta­jam iš­kvie­tė grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą. Iki jai at­vyks­tant pa­gal­bą tei­kė įstai­gos me­di­kai ir pa­rei­gū­nai.

Pas­kui vy­ras per­duo­tas at­vy­ku­siems grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos spe­cia­lis­tams, ku­rie vie­to­je tę­sė in­ten­sy­vias rea­ni­ma­vi­mo prie­mo­nes. Ta­čiau ka­li­nio gy­vy­bės iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko – li­kus de­šim­čiai mi­nu­čių iki 13 va­lan­dos grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai kons­ta­ta­vo nu­teis­to­jo mir­tį.

Nu­teis­ta­sis į Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių iš Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų-at­vi­ro­sios ko­lo­ni­jos bu­vo per­kel­tas šių me­tų ko­vo mė­ne­sį.

Dėl lė­ti­nės li­gos ka­li­nys nuo­lat bu­vo me­di­kų prie­žiū­ro­je. Šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį gy­dy­tas Lais­vės atė­mi­mo vie­tų li­go­ni­nė­je. As­me­niui grį­žus iš li­go­ni­nės, pa­skir­tas gy­dy­mas bu­vo tę­sia­mas Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus me­di­kų. Nu­teis­ta­sis bu­vo ap­rū­pin­tas vi­sais jo li­gai gy­dy­ti rei­ka­lin­gais vais­tais.

Apie įvy­kį bu­vo in­for­muo­ta Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra ir Šiau­lių mies­to vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jas, iš­kvies­ta ope­ra­ty­vi­nė gru­pė ir eks­per­tas.

Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.