Geriausia policijos komanda dirba Šiaulių mieste ir rajone

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Kon­kur­so lai­mė­to­jai Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai (iš de­ši­nės): And­rius Bag­do­nas, Ne­rin­ga Sla­vins­kai­tė, Ro­mas Sta­šaus­kis, Al­gir­das Juo­zas Jo­kim­čius.
Bai­gė­si dvi die­nas tru­kęs Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­man­dų kon­kur­sas. Paaiš­kė­jo, kad ge­riau­sia – Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te dir­ban­ti pa­rei­gū­nų ko­man­da.

Lai­mė­to­jų ko­man­dą su­da­rė: Ant­ro­jo veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kas And­rius Bag­do­nas, Nu­si­kals­ta­mų vei­kų re­gist­ra­vi­mo sky­riaus ty­rė­jas Ro­mas Sta­šaus­kis, vy­riau­sias pa­tru­lis Al­gir­das Jo­kim­čius ir vy­riau­sio­ji pa­tru­lė Ne­rin­ga Sla­vins­kai­tė.

Ši ko­man­da ru­de­nį at­sto­vaus Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jai res­pub­li­ki­nia­me ge­riau­sios po­li­ci­jos ko­man­dos kon­kur­se.

2-ąją užė­mė Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ko­man­da, 3-ąją – Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ant­ro­ji ko­man­da.

Pa­rei­gū­nams te­ko įveik­ti ži­nių pa­tik­ri­ni­mo, vai­ra­vi­mo, po­li­ci­jos tak­ti­kos įvy­kio vie­to­je, su­lai­ky­mo, šau­dy­mo, pa­tal­pų pa­tik­ri­ni­mo ir as­me­nų su­lai­ky­mo, orien­ta­vi­mo­si bei dvi iš anks­to ne­skelb­tas rung­tis. Jos bu­vo mak­si­ma­liai priar­tin­tos prie po­li­ci­nio dar­bo kas­die­ny­bės.

Štai Nor­man­čių kai­me pa­rei­gū­nams pra­neš­ta, kad iš vie­nos įmo­nės va­gys­tę įvyk­dę du as­me­nys sprun­ka au­to­mo­bi­liu "Re­nault Me­ga­ne". Šią trans­por­to prie­mo­nę rei­kė­jo su­stab­dy­ti ir at­lik­ti jos bei jo­je esan­čių as­me­nų ap­žiū­rą. Ste­bė­ję tei­sė­jai ver­ti­no au­to­mo­bi­lio stab­dy­mo tak­ti­ką, spe­cia­lių­jų prie­mo­nių ir šau­na­mo­jo gink­lo pa­nau­do­ji­mo tech­ni­ką, ko­man­di­nį dar­bą, at­sar­gu­mą.

Nor­man­čių kai­me vy­ko ir šau­dy­mo rung­tis.

Pa­tal­pų pa­tik­ri­ni­mo ir jo­se ras­tų įta­ria­mų­jų su­lai­ky­mo rung­tis vy­ko Šiau­liuo­se, Dai­nų gat­vė­je, esan­čia­me pa­rei­gū­nų pra­kti­nių įgū­džių to­bu­li­ni­mo cent­re. Pa­gal le­gen­dą, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je ki­lo konf­lik­tas tarp vai­ruo­to­jų, nu­ken­tė­ju­sy­sis lau­kia aikš­te­lė­je, o ki­tas konf­lik­to da­ly­vis pa­spru­ko. Už­duo­tis – pa­tek­ti į pa­sta­tą, ku­ria­me slaps­to­si bėg­lys ir jį su­lai­ky­ti.

Vai­ra­vi­mo rung­tį Ka­ti­liš­kių kai­me įreng­ta­me au­tod­ro­me pa­rei­gū­nams te­ko at­lik­ti purš­kiant van­dens srau­tui, ku­ris tra­są pa­ver­tė tie­siog sly­di­mo aikš­te­le.

Orien­ta­vi­mo­si rung­tis star­ta­vo Zok­nių mik­ro­ra­jo­ne.

Zok­niuo­se pa­rei­gū­nai at­li­ko ir už­duo­tį--staig­me­ną – iš anks­to ne­pas­kelb­tos pro­fe­si­nės tak­ti­kos rung­tį. Ko­man­da kuo trum­piau­siu lai­ku vir­ve iš bokš­te­lio tu­rė­jo nu­leis­ti vie­ną sa­vo na­rį, ku­ris pri­va­lė­jo pri­tvir­tin­ti į ne­lai­mę pa­te­ku­sį žmo­gų, pa­kel­ti jį į bokš­te­lį ir iš­trauk­ti nu­si­lei­du­sį­jį pa­rei­gū­ną.

Komentarai

tata    Šeš, 2019-06-01 / 20:26
kai varžybose , kaip iš vadovėlio, viskas gražu ir miela.... Tikrame gyvenime, kaime, su dvejais įkalusiais bičais du ekipažai vos susitvarko...:D

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.