Gėlių festivalis vasarvidžio vakarais

Ri­tos Gri­ga­lie­nės nuotr.
Pak­ruo­jo dva­re tęsiasi gė­lių fes­ti­va­lis „Va­sar­vi­džio nak­ties sap­nas“.
Praė­jęs sa­vait­ga­lis - jau ant­ra­sis, kai Pak­ruo­jo dva­re vyks­ta gė­lių fes­ti­va­lio „Va­sar­vi­džio nak­ties sap­nas“, įkvėp­to V. Šeks­py­ro pje­sės, pro­gra­ma. Lan­ky­to­jų lau­kia gė­lė­mis pa­puoš­ta te­ri­to­ri­ja, kom­po­zi­ci­jos bei skulp­tū­ros, pa­puoš­tos gė­lė­mis, emo­cin­gi spek­tak­liai po at­vi­ru dan­gu­mi, su­si­ti­ki­mai su įvai­riais ama­ti­nin­kais, ruo­šian­čiais ga­mi­nius mei­lės ir ves­tu­vių te­ma.

Pak­ruo­jo dva­ras šių me­tų sau­sio mė­ne­sį tarp­tau­ti­nės tu­riz­mo ir ak­ty­vaus lais­va­lai­kio pa­ro­dos „Ad­ven­tur“ ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je ga­vo sėk­min­giau­sio 2018 me­tų tu­riz­mo pro­duk­to ti­tu­lą. Net­ru­kus, ko­vo 22 die­ną, Bel­gi­jos sos­ti­nė­je vy­ku­sių ap­do­va­no­ji­mų me­tu bu­vo pa­si­ra­šy­ta Briu­se­lio dek­la­ra­ci­ja ir nuo tol dva­ras ofi­cia­liai ta­po „Eu­ro­pean Des­ti­na­tions of Ex­cel­len­ce“ (EDEN) vie­to­ve. Aki­vaiz­du, kad dva­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai sten­gia­si pa­tei­sint­ti gau­tus ti­tu­lus ir su­gal­vo­ti kai ką nau­jo.

Šeš­ta­die­nį ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lės bu­vo per­pil­dy­tos. Prie įė­ji­mo var­tų sto­vin­tis sten­das ža­dė­jo pro­gra­mą: par­fiu­me­rė ga­mins mei­lės elik­sy­ro la­šus, dva­ro siu­vė­ja tai­sys ves­tu­vi­nes su­knias, įsi­my­lė­je­lius įam­žins dva­ro fo­tog­ra­fas, bi­ti­nin­kė lies mei­le kve­pian­čias žva­kes, ke­ra­mi­kė lip­dys bo­ka­lus ves­tu­vėms, ap­tie­ko­je kve­pės svai­gi­na­čiais vais­tais, dva­ro rai­te­liai vė­žins įsi­my­lė­jė­lius po dva­rą, vė­lė­ja vels skrais­tes mei­lės dei­vėms, Žal­do­kas virs ves­tu­vi­nį alų ir ki­ta. Kai ku­rios at­rak­ci­jos – už pa­pil­do­mą mo­kes­tį, kai ku­rios – už bi­lie­to kai­ną.

Prie įė­ji­mų lan­ky­to­jus pa­si­tin­ka dva­riš­kiais per­si­ren­gę ka­si­nin­kai bei jų pa­dė­jė­jai, su­kur­da­mi XIX a. pa­bai­gos - XX a. pra­džios lai­kų nuo­tai­ką.

Lau­ko sce­no­je vy­ko vai­di­ni­mas, ku­rio pa­žiū­rė­ti ir pa­klau­sy­ti su­si­rin­ko tiek jau­ni­mas, tiek sen­jo­rai, tiek vai­kai. Bu­vo ža­da­ma, kad dva­riš­ka­sis „Va­sar­vi­džio nak­ties sap­nas“, įkvėp­tas V. Šeks­py­ro pje­sės, su­si­dės iš pen­kių da­lių: pir­mo­jo sap­no „Li­ki­mo da­ly­bos“, ant­ro­jo sap­no „Mei­lės tri­kam­pio pink­lės“, tre­čio­jo sap­no „Die­vų bur­tai ir šu­ny­bės“, mei­lės mu­zi­kos kon­cer­to Bal­to­jo­je po­ky­lių sa­lė­je bei pa­bu­di­mo - tuok­tu­vių.

Da­lis lan­ky­to­jų - kal­ban­tys lat­viš­kai. Jiems skir­ta ir da­lis fes­ti­va­lio rek­la­mos so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, in­ter­ne­te.

Iš di­des­nių gė­lių skulp­tū­rų – spal­vo­tos gė­lių šir­dys, ve­dan­čios į Mei­lės sa­lą, gė­lė­mis pa­si­puo­šu­sios an­ti­ki­nes pri­me­nan­čios skulp­tū­ros, asi­las, vėž­lys, gė­lių pie­vo­je be­si­var­tan­tys vy­ras ir mo­te­ris, mė­nu­lį lai­kan­tys ka­ra­liai, di­džiu­lė V. Šeks­py­ro pje­sių kny­ga ir dar daug kam­pe­lių, puoš­tų gė­lė­mis, vai­ni­kais bei spal­vo­tais kas­pi­niais.

Pak­ruo­jo dva­ras pa­kruo­jie­čius ir ra­jo­no gy­ven­to­jus in­for­ma­vo, kad jie ga­li pa­si­rū­pin­ti gau­ti dva­riš­kių pa­žy­mė­ji­mus ir į dva­ro te­ri­to­ri­ją vi­so fes­ti­va­lio, ku­ris, kaip pla­nuo­ja­ma, tę­sis iki pir­mų­jų šal­nų, me­tu ga­lės pa­kliū­ti ne­mo­ka­mai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.