Burbiškio dvare "liepsnojo" džiazo laužai

Kamilės GINEIKAITĖS
Kau­no dik­si­len­das "DixX­band" su pro­gra­ma "Nusk­rai­dink ma­ne į dik­si­len­do ša­lį" žiū­ro­vus ban­dė per­kel­ti į Nau­ją­jį Or­lea­ną.
Šeš­ta­die­nio va­ka­rą Bur­biš­kio dva­ro (Rad­vi­liš­kio r.) par­ke pir­mą kar­tą vy­ko džia­zo ir švie­sų fes­ti­va­lis "Džia­zo lau­žai". Fes­ti­va­ly­je lan­ky­to­jai ga­lė­jo iš­girs­ti ne tik ne­mo­ka­mus džia­zo kon­cer­tus, bet ir ap­si­lan­ky­ti eks­kur­si­jo­je po dva­rą, pa­ma­ty­ti dau­gias­pal­vį la­ze­rių šou.

Fes­ti­va­ly­je kla­si­ki­nius džia­zo kū­ri­nius at­li­ko Eve­li­na Sa­šen­ko su gru­pe. Kon­cer­ta­vo Kau­no dik­si­len­das "DixX­band" ir svin­go šo­kių klu­bas "All that swing".

Po kon­cer­tų fes­ti­va­lio lan­ky­to­jus or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė į imp­ro­vi­zuo­tą eks­kur­si­ją-per­for­man­są su gi­dais Do­na­tu Jo­kū­bai­čiu ir Skir­man­tu Sas­naus­ku, ku­rio­je vy­rai pri­sta­tė dva­ro ar­chi­tek­tū­rą ir is­to­ri­ją. O su­te­mus dva­ro erd­vės bu­vo ap­švies­tos ar­chi­tek­tū­ri­niu ap­švie­ti­mu ir va­ka­rą vai­ni­ka­vo įspū­din­gas la­ze­rių šou.

Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Vai­do­tas Ka­tu­tis sa­kė, kad su ko­lek­ty­vu steng­sis, jog šis fes­ti­va­lis tap­tų tra­di­ci­ja.

Ka­dan­gi sa­vait­ga­lį vy­ko ir Nai­sių va­sa­ros fes­ti­va­lis, V. Ka­tu­tis bai­mi­no­si, jog at­vyks ma­žai žmo­nių. "Šį va­ka­rą ma­to­me, kad ne­tu­ri­me anš­la­go, bet su­si­rin­ko tik­rie­ji džia­zo mu­zi­kos my­lė­to­jai", – sa­kė ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius.