Brangs viešasis transportas ir pirtis

Luko ALUZO nuotr.
Iš Šiau­lių į Kur­šė­nus ke­lio­nė kai­nuos bran­giau: pil­na kai­na sieks 1,80 eu­ro, 50 pro­cen­tų ir 80 pro­cen­tų leng­va­ti­niai bi­lie­tai kai­nuos ati­tin­ka­mai 90 ir 36 cen­tus.
Ant­ra­die­nį vy­ku­sia­me Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai pa­di­di­no vie­šo­jo trans­por­to ta­ri­fus ir UAB "Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nis ūkis" tei­kia­mų pir­ties pa­slau­gų kai­nas.

Brangs ke­lio­nės au­to­bu­sais

Nuo rugp­jū­čio 1 die­nos ke­lio­nė be leng­va­tų marš­ru­tu iš Šiau­lių į Kur­šė­nus ar­ba at­gal kai­nuos 40 cen­tų bran­giau – 1,80 eu­ro. Vie­no ki­lo­met­ro kai­na marš­ru­te kai­nuos ne­be 4,83 cen­to, o 6,2 cen­to.

Marš­ru­tuo­se Šiauliai–Radviliškis, Šiauliai–Pakruojis vie­no ki­lo­met­ro kai­nos ta­ri­fas sieks 8 cen­tus, bu­vo – nuo 5 iki 6 cen­tų.

Už to­kį siū­ly­mą bal­sa­vo 13 Ta­ry­bos na­rių iš 21 da­ly­va­vu­sio po­li­ti­ko.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Eko­no­mi­kos ir plėt­ros sky­riaus ve­dė­ja Aud­ro­nė Bi­ru­tie­nė tei­gė, kad si­tua­ci­ja iš­nag­ri­nė­ta ir įver­tin­ti vi­si veiks­niai: gy­ven­to­jų ma­žė­ji­mas, su ūg­te­lė­ju­sio­mis kai­no­mis pa­di­dė­ju­si Sa­vi­val­dy­bės kom­pen­suo­ja­ma su­ma. Sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja su­tau­py­ti apie 70 tūks­tan­čių eu­rų.

A. Bi­ru­tie­nė paaiš­ki­no, kad marš­ru­to Šiauliai–Kuršėnai vie­no ki­lo­met­ro ta­ri­fas yra ma­žes­nis dėl to, kad čia va­žiuo­ja dau­gu­ma Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Kon­ser­va­to­rius Jo­nas No­vog­rec­kis kai­nos pa­ki­li­mą pa­va­di­no kar­di­na­liu, o so­cial­de­mok­ra­tas Kęs­tu­tis Luk­šas abe­jo­jo, ar taip pa­ki­lo ku­ro kai­nos, at­ly­gi­ni­mai, kad rei­kia di­din­ti ta­ri­fus. Jis ti­ki­no, kad vie­ša­sis trans­por­tas Šiau­lių ra­jo­ne, pa­kė­lus kai­nas, pra­ras ke­lei­vių.

Vi­ce­me­ras "vals­tie­tis" Čes­lo­vas Grei­čius pri­pa­ži­no, kad kai­nos kė­li­mas nė­ra ma­lo­nus, ta­čiau ke­lei­vių ve­ži­mo ta­ri­fas esąs vie­nas ma­žiau­sių Lie­tu­vo­je. Jis sa­kė, kad šiuo me­tu dir­ba ir ko­mi­si­ja, ku­ri per­žiū­rės ra­jo­no marš­ru­tų tvar­ka­raš­čius – jau da­bar ži­no­ma, kad ma­žės rei­sų iš Šiau­lių į Kur­šė­nus ir at­gal.

Pir­tis – dau­giau nei eu­ru bran­giau

Ta­ry­ba pa­bran­gi­no ir pir­ties pa­slau­gas. Kur­šė­nuo­se ir Dau­gė­liuo­se esan­čio­se pir­ty­se ap­si­lan­ky­ti suau­gu­sie­siems bus ga­li­ma už 5,50 eu­ro, vai­kams iki 12 me­tų, pen­si­nin­kams, as­me­nims su ne­ga­lia – už 3,50 eu­ro. Už to­kį spren­di­mo pro­jek­tą bal­sa­vo 17 Ta­ry­bos na­rių.

Iki šiol suau­gu­sie­ji pir­ty­se ga­lė­jo lan­ky­tis už 4,35 eu­ro, o su leng­va­ta – 2,90 eu­ro.

Pro­jek­to au­to­rių ar­gu­men­tai: nuo 2015-ųjų penk­ta­da­liu paau­gęs vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas ša­ly­je iki mo­kes­čių, ky­lan­čios elekt­ros ir re­mon­to są­nau­dos, ma­žė­jan­tis lan­ky­to­jų skai­čius.

Siū­ly­mą kri­ti­ka­vo opo­zi­ci­ja. J. No­vog­rec­kis tei­gė, kad pa­di­di­nus kai­ną lan­ky­to­jų ne­pa­dau­gės ir pa­tei­kė sa­vo siū­ly­mą: 5 eu­rai – suau­gu­sie­siems, 2,50 eu­ro – vai­kams, pen­si­nin­kams ir neį­ga­lie­siems. Vė­liau pa­sta­rie­siems J. No­vog­rec­kis ban­dė kai­ną ne­sėk­min­gai ban­dė "nu­leis­ti" iki 2 eu­rų.

"Vals­tie­tis" Arū­nas Grub­liaus­kis ak­cen­ta­vo, kad pir­ties pa­slau­gų kai­na ne­si­kei­tė nuo 2014 me­tų, o lan­ky­to­jų skai­čiaus ma­žė­ja dėl ki­tų, de­mog­ra­fi­nių, prie­žas­čių.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai ne­pa­lai­kė pir­mi­nio pro­jek­to, ku­ria­me leng­va­ti­nė kai­na sie­kė 4,05 eu­ro, o tiek mo­kė­ti as­me­nys su ne­ga­lia ga­lė­jo tik įro­dę ne­te­kę dau­giau nei 60 pro­cen­tų dar­bin­gu­mo.

Komentarai

Justas    Tre, 2019-07-03 / 15:39
KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKO DIREKTORIUS PO KAINŲ PAKĖLIMO PRIVALO ATSISTATYDINTI. .
Daiva    Pen, 2019-07-05 / 16:37
Važinėji iš Micaičių į darbą į Šiaulius...trys atobusai: iš Micaičių iki autobusų stoties, iš Kuršėnų iki Šiaulių, ir Šiauliuose dar iki pietinio ar kito rajono....atlyginimai minimalūs...priversit žmones darbo biržoj sedėt... O autobusai kiti siaubas: nepritaikyti nei seniems, nei mamoms su vaikais...
SILVIJA    Tre, 2019-07-10 / 22:46
Tai gal geriau savivaldybės ponai stengtųsi sukurti darbo vietų Kuršėnuose,o nebranginti kelionės,nes dauguma gyventojų juk dirba Šiauliuose,o kur įsidarbinti Kuršėnuose?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.