Benamių kapavietes siūlo šienauti savanoriams

Jūratės RAUDUVIEĖNĖS nuo­tr.
Me­di­niai kry­žiai ga­ly­nė­ja­si su aukš­ta žo­le ir bu­jo­jan­čiais krū­mais.
Šiau­lių mies­to val­džia, pa­sta­ruo­ju me­tu de­monst­ruo­jan­tį rū­pes­tį mies­to be­na­miais, pa­mir­šo pa­si­rū­pin­ti vals­ty­bės lė­šo­mis pa­lai­do­tų žmo­nių ka­pa­vie­tė­mis. Ry­ti­nė­je Gin­kū­nų ka­pi­nių da­ly­je sto­vin­tys me­di­niai kry­žiai skęs­ta žo­lė­se. Sa­vi­val­dy­bė šią pro­ble­mą siū­lo spręs­ti pa­čiai mies­to bend­ruo­me­nei: gal at­si­ras­tų sa­va­no­rių?
Jūratės RAUDUVIEĖNĖS nuo­tr.
Gin­kū­nų ka­pi­nė­se už vals­ty­bės lė­šas lai­do­ja­mų žmo­nių ka­pa­vie­čių vie­to­je trūks­ta pa­gar­bos mi­ru­siems.

Trūks­ta pa­gar­bos mi­ru­siems

Nors sa­ko­ma, kad mir­tis vi­sus su­ly­gi­na, ap­si­lan­kius Gin­kū­nų ka­pi­nė­se taip neat­ro­do. Pa­gal ka­pi­nių tvo­rą pel­kė­to­je lo­mo­je vals­ty­bės lė­šo­mis lai­do­ja­mi vie­ni­ši as­me­nys, ne­tu­rin­tys ar­ti­mų­jų, aso­cia­lūs ar­ba tie, ku­rių as­me­ny­bė ne­nus­ta­ty­ta.

Me­di­niai kry­žiai, ku­rių dau­gu­ma vi­sai su­dū­lė­ję, ga­ly­nė­ja­si su aukš­ta žo­le. Kai ku­rie ka­pe­liai apau­gę krū­mais, ku­rių ša­kos gu­la ant kry­žių. Kad ten mi­ru­sie­ji lai­do­ja­mi į pel­kę ro­do dar lais­vo­je vie­to­je priau­gu­sios pae­že­rių nend­rės.

Pat­vo­ry­je nuo 2009-ųjų ri­kiuo­ja­si koks pus­šim­tis me­di­nių kry­že­lių. Se­nes­niuo­se jau nei var­do, nei pa­var­dės įskai­ty­ti ne­be­ga­li­ma. Nuo praė­ju­sių me­tų ant ka­po įsmei­gia­mi pa­tam­sin­ti me­di­niai kry­žiai. Ke­li ten pa­lai­do­ti žmo­nės, ma­tyt, vis dėl­to tu­ri ar­ti­mų­jų, nes pa­sta­ty­ti kuk­lūs pa­mink­lai, ka­pai už­deng­ti ply­te­lė­mis.

Ant ke­lių kry­žių vie­to­je var­do ir pa­var­dės pa­ra­šy­ta "Ne­ži­no­mas vy­ras", ka­da ir kur ras­tas, ko­kio am­žiaus. Vie­to­mis mė­to­si su žo­le suau­gu­sios šiukš­lės ar­ba šiukš­lė­mis vir­tu­sios bu­vu­sios dirb­ti­nės gė­lės.

Pa­gar­ba mi­ru­siems šia­me pa­tvo­ry­je ne­dvel­kia.

Nė­ra žmo­gaus – nė­ra pro­ble­mos?

Siū­lo tvar­ky­ti sa­va­no­riams

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Bru­žie­nė pa­tvir­ti­na, kad mies­to ka­pi­nes pri­žiū­ri UAB "Eco­ser­vi­ce pro­jek­tai". Pa­gal su­tar­tį įmo­nė kar­tą per me­tus, daž­niau­siai lie­pos mė­ne­sį, be­na­mių ka­pi­nių zo­no­se tu­ri nu­pjau­ti žo­lę. Iš vi­so tu­ri apei­ti 528 ka­pa­vie­tes. Gal dar ko­kią šiukš­lę pa­kel­ti. Ve­dė­ja sa­kė ti­kin­ti, kad mū­sų žmo­nės yra są­mo­nin­gi ir ka­pe­lių ne­šiukš­li­na. Dau­giau jo­kios prie­žiū­ros nė­ra.

"Gal yra sa­va­no­rių, ku­rie no­rė­tų nu­šie­nau­ti? La­bai lau­kiam. Gal ga­lė­tų ko­kia ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja im­tis pri­žiū­rė­ti šiuos ka­pus?" – siū­lė E. Bru­žie­nė.

Anot ve­dė­jos, taip ne tik prie­žiū­ra bū­tų ge­res­nė, ta­čiau ir mies­to biu­dže­tas pi­ni­gų su­tau­py­tų, nes ne­rei­kė­tų įmo­nei mo­kė­ti už pa­slau­gas.

E. Bru­žie­nė ak­cen­ta­vo, kad be­na­mių ka­pų prie­žiū­ros pa­slau­ga vyk­do­ma tik nuo 2018 me­tų, anks­čiau tuo iš­vis ne­bu­vo už­sii­ma­ma, nes "jo­kie tei­sės ak­tai sa­vi­val­dy­bės neį­pa­rei­go­ja tai da­ry­ti ir fi­nan­sa­vi­mas prie­žiū­rai iš vals­ty­bės biu­dže­to nė­ra ski­ria­mas, ski­ria­ma pi­ni­gų tik lai­do­ji­mui".

Ko­dėl lai­do­ti už vals­ty­bės lė­šas pa­rink­ta bū­tent ši pel­kė­ta vie­ta?

"Kur yra vie­tos, ten ir lai­do­ja­me. Gin­kū­nuo­se ir taip pro­ble­ma su pa­lai­do­ji­mo vie­to­mis. Jau ge­res­nių vie­tų tur­būt ne­bė­ra", – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė ir pri­dū­rė, kad ati­da­rius įren­gi­nė­ja­mas nau­jas Dau­šiš­kių ka­pi­nes, pa­si­rin­ki­mas bus di­des­nis.

E. Bru­žie­nė pri­mi­nė, kad bu­vo šiek tiek skir­ta pi­ni­gų be­na­mių ka­pams už­dė­ti len­tu­tes ir iš­ly­gin­ti žo­lę.

"Tą dar­bą pa­laips­niui da­ro­me. Kad vi­zua­liai gra­žiau at­ro­dy­tų. Ne vi­sus ka­pe­lius, bet da­lį šį ru­de­nį dar tvar­ky­si­me", – ža­dė­jo ve­dė­ja.

Šiais me­tais su UAB "Pa­mink­li­tas" yra pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl 40 be­na­mių pa­mink­lų pa­sta­ty­mo ir ka­pa­vie­čių te­ri­to­ri­jų su­tvar­ky­mo šeš­ta­me Gin­kū­nų ka­pi­nių kvar­ta­le, ku­ris yra tarp se­no­sios ka­pi­nių te­ri­to­ri­jos ir 2016 me­tais at­lik­to ka­pi­nių pra­plė­ti­mo te­ri­to­ri­jos. Šių pa­slau­gų ver­tė – 6 840 eu­rų.

Gal yra sa­va­no­rių, ku­rie no­rė­tų nu­šie­nau­ti? La­bai lau­kiam. Gal ga­lė­tų ko­kia ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja im­tis pri­žiū­rė­ti šiuos ka­pus?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Bru­žie­nė siū­lo be­na­mių ka­pi­nes pri­žiū­rė­ti sa­va­no­riams ar­ba ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms.

Komentarai

as    Šeš, 2019-08-17 / 21:00
valstybei nemokėjo nei cento, valstybė teikiamas pašalpas pragėrinėjo, palaidoti už valstybės lėšas tapo nepapratai reikšmingi, tik ir neturėjimas ką veikti, dalgį į rankas ir pirmyn
Liucija    Šeš, 2019-08-17 / 21:05
Gal Šiaulių meras pamiršo ką darė prieš patekdamas į šį postą ?! Pamenu, jis buvo savanoris, šiukšlių rinkimo ir šienavimo meistras, kas dabar jam trukdo pratęsti šią veiklą? Nejaugi jis mano, kad meras bus amžinai...?
Tapka    Sek, 2019-08-18 / 12:42
Lai *** šienauja, ne per seniausiai maivesi per Šiaulių TV prie kolegijos
nu jo    Sek, 2019-08-18 / 14:47
Labai puikus pasiūlymas- už priežiūrą mokėkime Ecoservisui, o priežiūrą tegu vykdo savanoriai :DDD Ar tie savivaldybininkai iš mėnulio iškritę, kad tokias nesąmones šneka?
Būsimas meras    Sek, 2019-08-18 / 17:52
Komentatorių kultūra atitinka "Šiaulių krašto" ir Šiaulių NVO lygį - dugnas.
Būsimas mere    Sek, 2019-08-18 / 21:29
Jūs pats esate tikrų tikriausias dugnas, jei tokias pievas rašote.
miestietis    Sek, 2019-08-18 / 22:34
Mano giliu įsitikinimu- jokių skirstymų pagal mirimo aplinkybes neturėtu būti ir spec. patvoriai neatpažintam velioniui ar, atseit, ne pagal fasoną numirusiam, tai ne XXI amžiaus elgesys.
Nustebusi    Pir, 2019-08-19 / 07:39
O kapinių prižiūrėtojai ką daro? Už ką algą gauna? Ar kas matėte 8 val. per dieną dirbantį žmogų kapinėse, kaip kiti pliekia prie konvejerio? Kiek lankausi kapinėse, niekur nematau dirbančių žmonių. Bent po kelias valandas tegul padirba,ir bus gražu kaip užsienio kapinėse. Negi kapų prižiūrėtojo darbas yra tik naujo kapo vietą parodyti ir kokį nors žurnalą įtraukti?
>>    Pir, 2019-08-19 / 07:40
vat kaipat su eko servis.. gali gatvėse sniego žiemą nevalyt, žolynų nešienaut, kapinių netvarkyt, bet pinigai vis tiek mokami, sutartys vis tiek tęsiamos.. ar ne todėl kad vadas - mero draugelis?
Svečias    Pir, 2019-08-19 / 09:07
Savanorystė gerai, bet kodėl mokam mokesčius? Kad išlaikytume tuos valdininkus, kurie siūlo pasavanotiaut? Tai gal misija Benamių kapinės jau reikės organizuoti? Gėda ir tiek
gėda    Pir, 2019-08-19 / 11:52
Mūsų didysis savanoris nr. 1galėtų parodyti pavyzdį ir pasimankštinti mažumėlę. Ne vien tik medžių pjovimu užsiiminėti. O apskritai mūsų pagarba amžino poilsio vietai - gerokai iškreipta: nuo superpaminklų, nuo kasdieninio šliaužiojimo po gėlynų klombas iki štai tokių faktų. Kaip man patinka kokios amerikiečių kapinės - lygi nušienauta pievelė ir kuklus akmuo KIEKVIENAM. Nes TEN tikrai visi būsime lygūs, kaip artimieji bekaišytų mūsų kapelį.
GĖDA    Pir, 2019-08-19 / 13:57
Kur dingo mūsų meras A.Visockas, ko jis tyli, ko nešienauja ir nerodo pavyzdžio kitiems? Matyt, kad "šienaudamas" jau pasiekė tai, ko norėjo.
as    Pir, 2019-08-19 / 21:46
benamių kapavietės nieko nesiskiria nuo namus turėjusių, paminklus patačiusių, bet šiandien niekieno neprižiūrimus kapus, o tokių - tūkstančiai, tad kam tie tuščiaviduriai burbulai?
Būsimam merui    Pir, 2019-08-19 / 22:43
Su tokiu mąstymu niekada nebūsi meras- ką bendro turi NVO, komentarai ir savivaldybės apleistos bendros kapinės???? Kažko nesusivoki nei laike, nei erdvėje.
Hm    Ant, 2019-08-20 / 00:34
o kur dingo Foto202 su savo žoliapjove ir reklama "Prašau nešiukšlinti"?
Pavasario gatvės rajone...    Ant, 2019-08-20 / 18:14
Susipažinus su "šiukšlių rinkėjo" Privačių interesų deklaracija rinkėjams, susidaro vaizdas, kad jis šiukšles rinko daugiausiai Pavasario gatvės mikrorajone... Kad ir ką tai reikštų...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.