Apvirtus transporteriui, sužaloti penki kariai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ka­ri­nis trans­por­te­ris su ap­žval­gos ra­da­ru ne­ti­kė­tai me­tė­si į ša­lį ir nu­vir­to ant šo­no.
Ketvirtadienį per Šiau­lių ra­jo­ne, Kai­rių se­niū­ni­jo­je, ne­to­li Gu­de­lių eže­ro vy­ku­sias tarp­tau­ti­nes elekt­ro­ni­nės ko­vos pra­ty­bas "Ramš­tei­no sar­gy­ba" ap­vir­to Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no trans­por­te­ris BV206 su ap­žval­gos ra­da­ru. Į li­go­ni­nę iš­vež­ti pen­ki pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai.

In­ci­den­tas įvy­ko pus­va­lan­dis po aš­tun­tos ry­to. Vieš­ke­liu ne­to­li Gu­de­lių eže­ro vie­nas po ki­to va­žia­vo ke­tu­ri pa­ti­kė­tą pra­ty­bų už­duo­tį vyk­dan­tys trans­por­te­riai su su­mon­tuo­tais ap­žval­gos ra­da­rais. In­ci­den­tą pa­ty­rė ei­lė­je va­žia­vęs ant­ra­sis – vikš­ri­nė tech­ni­ka stai­ga me­tė­si į vie­ną pu­sę ir ver­tė­si.

Trans­por­te­riu va­žia­vu­siems pen­kiems ka­riams pir­mi­nę pa­gal­bą su­tei­kė pa­ra­me­di­kas, pa­skui nu­ken­tė­ju­sie­ji iš­ga­ben­ti į Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Priė­mi­mo sky­rių.

Į įvy­kio vie­tą iš­kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Jie at­li­ko pir­mi­nę ava­ri­jos vie­tos ap­žiū­rą.

Po pa­rei­gū­nų įver­ti­ni­mo ke­lią už­grioz­di­nu­sią ma­sy­vią ka­ri­nę tech­ni­ką pa­vy­ko at­vers­ti ir nuo vieš­ke­lio pa­trauk­ti ki­tiems pra­ty­bų da­ly­viams pa­si­tel­kus ki­tus į pra­ty­bas vy­ku­sius trans­por­te­rius bei pa­pil­do­mai at­va­ry­tą tech­ni­ką.

Apie dvi va­lan­das li­go­ni­nė­je tru­kus trans­por­te­ry­je va­žia­vu­sių ka­rių me­di­ci­ni­nei ap­žiū­rai, bu­vo at­lik­ti kom­piu­te­ri­nės to­mog­ra­fi­jos, rent­ge­no ty­ri­mai.

Pa­sak Or­to­pe­di­jos trau­ma­to­lo­gi­jos cent­ro sku­bios pa­gal­bos ka­bi­ne­to gy­dy­to­jo or­to­pe­do trau­ma­to­lo­go Ro­mual­do Ksa­ve­ro Mar­ge­lio, sun­kių trau­mų ka­riai ne­pa­ty­rė. Vie­nam te­ko gip­suo­ti ko­ją dėl ke­lio są­na­rio raiš­čių ply­ši­mo, dviem nu­sta­ty­tas gal­vos su­mu­ši­mas, ki­tam pe­ties są­na­rio, al­kū­nės su­mu­ši­mas, dar dviem ka­riams su­ža­lo­ti ke­lio są­na­riai.

Vi­siems nu­ken­tė­ju­sie­siems skir­tas am­bu­la­to­ri­nis gy­dy­mas, jie iš­vy­ko į da­li­nį.

Tiks­li ava­ri­jos ties Gu­de­lių eže­ru prie­žas­tis tu­rė­tų paaiš­kė­ti at­li­kus iš­sa­mų ty­ri­mą.

Ap­vir­tu­sios trans­por­to prie­mo­nės vai­ruo­to­jo aiš­ki­ni­mu, ne­lai­mė įvy­ko ne­ti­kė­tai už­si­kir­tus vai­ro me­cha­niz­mui, dėl to trans­por­te­ris ta­pęs ne­val­do­mu ir me­tė­si į šo­ną.