Karių gretas papildė naujokai

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Vi­sų pri­sie­kian­čių­jų ka­rių var­du Ka­ri­nių oro pa­jė­gų vė­lia­vą pa­bu­čia­vo jau­nes­nio­ji ei­li­nė Ir­ma Tau­rins­kie­nė.
Rad­vi­liš­kio mies­to aikš­tė­je su­reng­to­je iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je iš­ti­ki­mai tar­nau­ti Tė­vy­nei pri­sie­kė 220 Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no ir Avia­ci­jos ba­zės nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos (NPPKT) ka­rių. Gau­sia­me nau­jo­kų bū­ry­je yra ir mer­gi­nų.

Pri­sie­kė tar­nau­ti Tė­vy­nei

Po šv. Mi­šių Rad­vi­liš­kio pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je prie ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės iš­si­ri­kia­vu­sius jau­nuo­sius ka­rius šią svar­bią jiems die­ną svei­ki­no va­dai, svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis.

Ka­ri­nių oro pa­jė­gų šta­bo vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ra­mū­nas Ti­te­nis nau­jo­kams pri­mi­nė, jog iš­kil­mė­se duo­ta prie­sai­ka juos įpa­rei­go­ja ne tik my­lė­ti, bet ir gin­ti Tė­vy­nę.

"Ka­rys tu­ri įvai­rių tei­sių, bet ne­rei­kia pa­mirš­ti ir pa­rei­gų, ku­rios tu­ri ei­ti pir­ma jam duo­tų tei­sių. Lin­kiu są­ži­nin­gai vyk­dy­ti duo­tą prie­sai­ką: pri­rei­kus gin­ti Tė­vy­nę, rem­ti vie­nas ki­tą, su­klu­pus pa­dė­ti drau­gui at­si­kel­ti, sėk­min­gai vyk­dy­ti už­duo­tis, o jas įvyk­džius, kar­tu pa­si­džiaug­ti", – sa­kė Avia­ci­jos ba­zės va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas An­ta­nas Ma­tu­tis.

Vi­sų pri­sie­kian­čių ka­rių var­du skai­ty­ti prie­sai­kos teks­tą ir pa­bu­čiuo­ti Ka­ri­nių oro pa­jė­gų vė­lia­vą bu­vo pa­kvies­ta jau­nes­nio­ji ei­li­nė Ir­ma Tau­rins­kie­nė.

Pir­muo­sius jau­nes­nio­jo ei­li­nio ka­ri­nius laips­nius ga­vu­sius ka­rius pa­lai­mi­no Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės vy­riau­sia­sis ka­pe­lio­nas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Ri­mas Venc­kus.

Po prie­sai­kos priė­mi­mo ce­re­mo­ni­jos, ka­rių ar­ti­mie­ji ir šei­mos na­riai bu­vo pa­kvies­ti į Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­ną. Čia jie ne tik ga­lė­jo pa­svei­kin­ti prie­sai­ką da­vu­sius ka­rius – vi­siems bu­vo su­teik­ta pro­ga su­si­pa­žin­ti su tu­ri­ma gink­luo­te ir tech­ni­ka, ka­rių gy­ve­na­mo­sio­mis są­ly­go­mis, ap­žiū­rė­ti ba­ta­lio­no te­ri­to­ri­ją.

Tar­ny­bą pa­si­rin­ko sa­vo no­ru

Kaip ir vi­si ki­ti, prieš tris sa­vai­tes per­žen­gęs Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no slenks­tį ir nau­ją gy­ve­ni­mo eta­pą pra­dė­jęs 26-erių šiau­lie­tis Ma­rius Ra­šins­kis sa­kė vi­sa­da no­rė­jęs tap­ti ka­riš­kiu, tik anks­čiau tam su­truk­dė tu­rė­tos svei­ka­tos pro­ble­mos.

"Atė­jau sa­vo no­ru, nes tu­riu sva­jo­nę tęs­ti tar­ny­bą to­liau. Jaus­mas – nuo­sta­bus. Per tris ba­ta­lio­ne pra­leis­tas sa­vai­tes mo­kė­mės dis­cip­li­nos, klau­sy­ti va­dų nu­ro­dy­mų, bū­ti san­tū­rūs. Bai­su ne­pa­si­ro­dė. Ma­nau, kad ir to­kios pat nuo­tai­kos ly­dės ir to­liau", – pa­ki­liai kal­bė­jo pri­sie­kęs ir jau­nes­nio­jo ei­li­nio laips­nį ga­vęs ka­rys.

Rad­vi­liš­kie­tė Ais­tė Vit­kaus­kie­nė taip pat sa­kė no­rin­ti sa­vo gy­ve­ni­mą su­sie­ti su ka­ri­ne tar­ny­ba. Ženg­ti to­kį žings­nį, pa­keis­ti tu­rė­tą dar­bą jau­ną mo­te­rį pa­ska­ti­no ir ka­riš­kio vy­ro bei dvie­jų vai­kų pa­lai­ky­mas.

"Šei­ma su­ti­ko iš­leis­ti ir sa­va­ran­kiš­kai pa­bū­ti be ma­nęs vi­są pra­di­nės tar­ny­bos lai­ką. Leng­va ne­bus, bet ti­kiuo­si, jog, tu­rint šei­mos pa­lai­ky­mą, man pa­vyks", – sa­kė ka­ri­nių ži­nių ir įgū­džių pa­si­ry­žu­si sem­tis jau­na mo­te­ris.