Aviacijos bazėje – iškilminga ceremonija

Avia­ci­jos ba­zės nuo­tr.
Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams įteik­ti aukš­tes­ni ka­ri­niai laips­niai, ap­do­va­no­ji­mai ir pa­dė­kos, nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai iš­leis­ti į at­sar­gą.

Va­kar Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se vy­ku­sio­je šven­ti­nė­je ce­re­mo­ni­jo­je pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riams įteik­ti aukš­tes­ni ka­ri­niai laips­niai, ap­do­va­no­ji­mai ir pa­dė­kos. Avia­ci­jos ba­zės nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai iš­leis­ti į at­sar­gą.

Iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo KOP va­das pul­ki­nin­kas Dai­nius Gu­zas, KOP vy­riau­sia­sis pus­ka­ri­nin­kis ser­žan­tas ma­jo­ras Al­vy­das Ta­mo­šiū­nas, KOP vy­riau­sia­sis ka­pe­lio­nas pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Vir­gi­ni­jus Vei­len­tas, ka­rių ar­ti­mie­ji.

Nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą prieš 9 mė­ne­sius, 2018 me­tų lapk­ri­čio 5 die­ną, pra­dė­jo 28 jau­nuo­liai. Lapk­ri­čio 23 die­ną ka­riai da­vė prie­sai­ką ir ta­po pri­sie­ku­siais Lie­tu­vos ka­riais bei pir­mo­ji šauk­ti­nių kar­ta Avia­ci­jos ba­zė­je.