Šventėje apsilankė pirmasis rektorius

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Į Šiau­lių tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to nau­jų mok­lo me­tų pra­džios šven­tę pir­mą­jį rek­to­rių gy­dy­to­ją Al­fon­są Sta­kė­ną at­ly­dė­jo sū­nus Vir­gis Sta­kė­nas.
Va­kar Šiau­lių mies­to "Sau­lės" kon­cer­tų sa­lė­je vy­ko Šiau­lių tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to nau­jų moks­lo me­tų pra­džios šven­tė. Šie­met ji ju­bi­lie­ji­nė – uni­ver­si­te­tas šven­čia 20 me­tų su­kak­tį. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir pir­ma­sis šio uni­ver­si­te­to rek­to­rius gy­dy­to­jas, Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­tis Al­fon­sas Sta­kė­nas.

Ki­tų me­tų va­sa­rį 95 me­tų su­kak­tį švę­sian­tis A. Sta­kė­nas pa­sta­ruo­ju me­tu vie­šu­mo­je re­tai bū­na, ta­čiau į Šiau­lių tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to ju­bi­lie­ji­nę šven­tę su­ti­ko at­vyk­ti ir tar­ti svei­ki­ni­mo žo­dį. Į ren­gi­nį jį at­ly­dė­jo sū­nus dai­ni­nin­kas, dai­nų au­to­rius Vir­gis Sta­kė­nas.

Uni­ver­si­te­tui gy­dy­to­jas va­do­va­vo de­vy­ne­rius me­tus. A. Sta­kė­nas pri­si­me­na, kad pir­mais me­tais uni­ver­si­te­te vei­kė vie­nas fa­kul­te­tas – Svei­ka­tos, o ja­me bu­vo apie 100 klau­sy­to­jų.

"Vė­liau at­si­ra­do ir ant­ras, ir tre­čias, ir ket­vir­tas fa­kul­te­tai, pa­dau­gė­jo klau­sy­to­jų. Bu­vo ne­leng­va, ne­bu­vo daug pa­ra­mos, rei­kė­jo daug li­te­ra­tū­ros skai­ty­ti, do­mė­tis, kad klau­sy­to­jams bū­tų nau­din­ga ir įdo­mu. Jei­gu vis dar uni­ver­si­te­te yra klau­sy­to­jų, va­di­na­si, jis svar­bus ir nau­din­gas", – sa­kė A. Sta­kė­nas.

Pir­ma­sis rek­to­rius džiau­gia­si, kad uni­ver­si­te­tas ir to­liau au­ga, kad ne­trūks­ta veik­lių, įsi­trau­kian­čių žmo­nių, ku­rie skai­to pa­skai­tas, or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius.

"Ma­tau, kad to­kių žmo­nių yra ne­ma­žai, jie dir­ba daug ir ge­rai", – svei­kin­da­ma­sis su į šven­tę be­si­ren­kan­čiais Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to bu­vu­siais ir esa­mais fa­kul­te­tų de­ka­nais, rek­to­riais sa­kė A. Sta­kė­nas.

Taip su­ta­po, kad uni­ver­si­te­tui va­do­vau­ja gy­dy­to­jai. Po A. Sta­kė­no rek­to­riaus pa­rei­gas pe­rė­mė gy­dy­to­ja As­ta Dam­ku­vie­nė, da­bar ant­ri me­tai va­do­vau­ja taip pat gy­dy­to­jas Sta­nis­lo­vas Al­gi­man­tas Baub­lys.

A. Sta­kė­nas sa­kė, kad taip yra neat­si­tik­ti­nai, nes gy­dy­to­jai įpra­tę vi­są gy­ve­ni­mą do­mė­tis nau­jo­vė­mis, daž­niau­siai yra ak­ty­vūs.

Ko­le­goms pir­ma­sis rek­to­rius lin­kė­jo sėk­mės dar­buo­se, ne­prit­rūk­ti ak­tua­lių ir įdo­mių te­mų, kad klau­sy­to­jams bū­tų su­pran­ta­ma ir ne­nuo­bo­du.

A. Sta­kė­nas pa­sa­ko­jo, kad da­bar iš na­mų re­tai išei­na, o pa­grin­di­nė pra­mo­ga – te­le­vi­zo­rius.

"Aš pra­gy­ve­nau am­žių, grei­tai bus 95-eri, kaž­ko nau­jo no­rė­ti jau ne­ga­liu. Ma­no gy­ve­ni­mas ati­duo­tas vis­kam: ir pra­kti­kai, ir teo­ri­jai. Aš jau ne­tu­riu ko pa­vy­dė­ti", – šyp­so­da­ma­sis kal­bė­jo A. Sta­kė­nas.

Iš Ro­kiš­kio ki­lęs A. Sta­kė­nas Šiau­lių li­go­ni­nė­je po moks­lų Vil­niaus uni­ver­si­te­te pra­dė­jo dirb­ti 1952 me­tais. Įs­tei­gus li­go­ni­nė­je Uro­lo­gi­jos sky­rių, bu­vo pa­skir­tas šio sky­riaus ve­dė­ju ir ėjo šias pa­rei­gas 41-ius me­tus. Su­kaup­tą pa­tir­tį ir ži­nias per­tei­kė dau­ge­liui jau­nų chi­rur­gų, pa­ra­šė ir pa­skel­bė daug moks­li­nių straips­nių, ak­ty­viai da­ly­va­vo Lie­tu­vos uro­lo­gų aso­cia­ci­jos dar­be, pro­pa­ga­vo svei­ka­tos ap­sau­gos ir ki­tų svar­bių moks­lo sri­čių nau­jo­ves. 2000 me­tais A. Sta­kėnui su­teik­tas Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio var­das. 2011 me­tais iš­lei­do au­to­biog­ra­fi­nę kny­gą "Dak­ta­ro drus­ka".