Trečiojo amžiaus universitetas pradėjo jubiliejinius metus

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gy­dy­to­jas in­fek­to­lo­gas Sta­nis­lo­vas Al­gi­man­tas Baub­lys aš­tuo­ne­rius me­tus bu­vo Svei­ka­tos fa­kul­te­to de­ka­nas, o da­bar ant­rus me­tus ei­na Šiau­lių tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to rek­to­riaus pa­rei­gas. Rek­to­rius džiau­gia­si, kad uni­ver­si­te­tas ne­pra­ran­da po­pu­lia­ru­mo, ir klau­sy­to­jų kas­met dau­gė­ja.
Prieš 20 me­tų spa­lio 1 die­ną bu­vo įre­gist­ruo­tas Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių fi­lia­las, po sep­ty­ne­rių me­tų ta­pęs sa­va­ran­kiš­ka vi­suo­me­ni­ne or­ga­ni­za­ci­ja – Šiau­lių tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tu. Šį ru­de­nį jis pra­de­da 21-uo­sius moks­lo me­tus. Kaip uni­ver­si­te­tas kei­tė­si ir au­go, kal­bė­jo­mės su da­bar­ti­niu jo rek­to­riu­mi Sta­nis­lo­vu Al­gi­man­tu Baub­liu.

Moks­lo me­tų pra­džia – ki­tą sa­vai­tę

Spa­lio 3 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, Šiau­lių tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas (Šiau­lių TAU) "Sau­lės" kon­cer­tų sa­lė­je kvie­čia į 2019–2020 moks­lo me­tų pra­džios ren­gi­nį. Me­tai ju­bi­lie­ji­niai, tad ir ren­gi­nys – ne­tra­di­ci­nis. Pa­sak Šiau­lių TAU rek­to­riaus S. A. Baub­lio, į ją pa­kvies­ti vi­si bu­vę ir esa­mi uni­ver­si­te­to rek­to­riai, fa­kul­te­tų de­ka­nai, uni­ver­si­te­to stei­gė­jai.

Ren­gi­ny­je da­ly­vaus ir svei­ki­ni­mo žo­dį tars pir­ma­sis rek­to­rius, me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras, gy­dy­to­jas uro­lo­gas, mies­to gar­bės pi­lie­tis Al­fon­sas Sta­kė­nas, uni­ver­si­te­tui va­do­va­vęs de­vy­ne­rius me­tus. Jam 94 me­tai.

Taip jau su­si­klos­tė, kad nuo pat pra­džių uni­ver­si­te­tui va­do­vau­ja gy­dy­to­jai. Nuo 2008 me­tų TAU rek­to­re ta­po gy­dy­to­ja gi­ne­ko­lo­gė, tuo­met Sa­ni­ta­ri­nio švie­ti­mo na­mų di­rek­to­rė As­ta Dam­ku­vie­nė, o nuo 2018 me­tų rek­to­riaus pa­rei­gos bu­vo pa­ti­kė­tos gy­dy­to­jui in­fek­to­lo­gui, tu­rin­čiam il­ga­lai­kės pe­da­go­gi­nės veik­los pa­tir­tį, S. A. Baub­liui.

Šven­tė­je da­ly­vaus ir Šiau­lių TAU stei­gė­jai: gy­dy­to­ja Bi­ru­tė Ma­ri­ja Pap­laus­kie­nė, ku­riai ki­lo idė­ja steig­ti Šiau­liuo­se to­kį uni­ver­si­te­tą, tuo­me­tis UNES­CO Šiau­lių klu­bo pre­zi­den­tas, bu­vęs Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rys, in­ži­nie­rius Vac­lo­vas Ving­ras, tuo­me­tė Šiau­lių uni­ver­si­te­to hu­ma­ni­ta­ri­nio fa­kul­te­to de­ka­nė Ge­no­vai­tė Ka­čiuš­kie­nė ir ki­ti.

S. A. Baub­lys pa­sa­ko­ja, kad pir­ma­sis TAU įsteig­tas Vil­niu­je Len­ki­jos pa­vyz­džiu. Net­ru­kus jo fi­lia­las įkur­tas ir Šiau­liuo­se, po to at­si­ra­do ir ki­tuo­se di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se.

Nuo pat pra­džių uni­ver­si­te­to tiks­lai bu­vo sen­jo­rus švies­ti, užim­ti ir ska­tin­ti juos ak­ty­viai ir svei­kai gy­ven­ti.

"Šiuos moks­lo me­tus vi­si fa­kul­te­tai pa­si­tin­ka at­nau­ji­nę sa­vo pro­gra­mas, ir žmo­nės, ku­rie da­ly­vaus, ne­nu­si­vils. Ži­no­ma, su­da­ry­tos pro­gra­mos ne­ga­li ten­kin­ti ab­so­liu­čiai kiek­vie­ną, tai neį­ma­no­ma, bet sten­gia­mės, kad te­mos bū­tų ak­tua­lios dau­ge­liui", – sa­ko rek­to­rius.

Nuo po­ros šim­tų klau­sy­to­jų iki be­veik tūks­tan­čio

Šiuo me­tu Šiau­lių TAU vei­kia aš­tuo­ni fa­kul­te­tai. Pir­mie­ji bu­vo įkur­ti Hu­ma­ni­ta­ri­nis ir Svei­ka­tos fa­kul­te­tai, tre­čiai­siais moks­lo me­tais įsteig­tas Dva­si­nio to­bu­lė­ji­mo fa­kul­te­tas, ku­riam va­do­va­vo vie­nas iš Šiau­lių TAU stei­gė­jų švie­saus at­min­imo gy­dy­to­jas neu­ro­chi­rur­gas Al­ber­tas Gri­ga­na­vi­čius. Dar po me­tų įsteig­tas Kul­tū­ros ir me­no bei Tu­riz­mo ir kraš­to­ty­ros fa­kul­te­tai.

Prieš 10 me­tų bu­vo įkur­tas Žmo­gaus ir so­cia­li­nės ap­lin­kos pa­ži­ni­mo fa­kul­te­tas, o prieš 4 me­tus pra­dė­jo veik­ti Tei­si­nių ži­nių fa­kul­te­tas. Per­nai įsteig­tas Pro­fe­si­nių veik­lų ir sa­vi­raiš­kos fa­kul­te­tas, ku­rio mė­gė­jiš­kos so­di­nin­kys­tės ir dar­ži­nin­kys­tės bei už­sie­nio kal­bų (ang­lų ir vo­kie­čių) pro­gra­mos su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo.

"Pir­mais me­tais Šiau­lių tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to dvie­jų fa­kul­te­tų už­siė­mi­mus lan­kė apie 200 klau­sy­to­jų. Šiuo me­tu aš­tuo­nis uni­ver­si­te­to fa­kul­te­tus lan­ko per 950 klau­sy­to­jų. Be­veik 35 pro­cen­tai klau­sy­to­jų lan­ko dvie­jų ar net tri­jų fa­kul­te­tų už­siė­mi­mus", – skai­čius pa­tei­kia S. A. Baub­lys.

Už­siė­mi­mai taip dė­lio­ja­mi, kad lan­kan­tie­ji ke­lis fa­kul­te­tus su­spė­tų vi­sur.

"Kiek­vie­nas fa­kul­te­tas, va­do­vau­ja­mas de­ka­no, sten­gia­si pa­rink­ti to­kius už­siė­mi­mus, pa­skai­tas, kvies­ti to­kius lek­to­rius, ku­rie yra įdo­mūs, ga­li su­teik­ti ži­nių, ku­rių ne­pers­kai­ty­si spau­do­je, neiš­gir­si vie­šo­jo­je erd­vė­je", – ti­ki­na rek­to­rius.

Pa­sak S. A. Baub­lio, po­pu­lia­riau­si yra pra­mo­gi­nės kryp­ties fa­kul­te­tai: Kul­tū­ros ir me­no bei Kraš­to­ty­ros ir tu­riz­mo, ku­riuos lan­ko po 250 klau­sy­to­jų. Po­pu­lia­ru­mo vis ne­pra­ran­da ir Svei­ka­tos fa­kul­te­tas, su­ren­kan­tis apie 150 klau­sy­to­jų.

"Praei­tais me­tais pra­dė­ta mė­gė­jiš­kos so­di­nin­kys­tės ir dar­ži­nin­kys­tės pro­gra­ma ir­gi bu­vo la­bai po­pu­lia­ri, su­lau­kė be­veik 160 klau­sy­to­jų. Tai bu­vo tu­ri­nin­ga ir iš­sa­mi pro­gra­ma net ir tiems, ku­rie ne­tu­ri so­do, ku­rie kaž­ką au­gi­na tik ant pa­lan­gės ar bal­ko­ne", – sa­ko rek­to­rius ir ti­ki­si, kad šiais moks­lo me­tais ši pro­gra­ma bus taip pat tarp po­pu­lia­riau­sių.

Kai ku­rie fa­kul­te­tai nė­ra gau­sūs, bet pa­si­žy­mi iš­ti­ki­mais klau­sy­to­jais, lan­kan­čiais nuo pat fa­kul­te­to įsi­kū­ri­mo. Vie­nas to­kių – Hu­ma­ni­ta­ri­nis fa­kul­te­tas, ku­riam šiuo me­tu va­do­vau­ja pro­fe­so­rė Džiul­je­ta Mas­ku­liū­nie­nė.

Kai ku­rie klau­sy­to­jai, pa­bu­vo­ję vie­na­me fa­kul­te­te, pe­rei­na į ki­tą.

Su­ži­no­ti, pa­bend­rau­ti, pra­smin­gai pra­leis­ti lai­ką

Nors uni­ver­si­te­tas skir­tas pen­si­nio am­žiaus žmo­nėms, yra ke­le­tas ir to­kių, ku­rie dar nė­ra šio am­žiaus su­lau­kę, bet la­bai no­ri lan­ky­ti už­siė­mi­mus ir jiems ke­lias neuž­ker­ta­mas.

"Mū­sų klau­sy­to­jai yra la­bai mo­ty­vuo­ti žmo­nės, jie atei­na ži­no­da­mi, apie ką kal­bės lek­to­rius, ir pa­si­ruo­šia, pa­si­skai­to, kad ga­lė­tų už­duo­ti klau­si­mų. Kar­tais pa­skai­ta bai­gia­si, o lek­to­riaus klau­sy­to­jai dar pus­va­lan­dį ne­pa­lei­džia. Mū­sų "stu­den­tai" nie­kur ne­sku­ba, jie pra­smin­gai lei­džia lais­va­lai­kį ir džiau­gia­si ga­lė­da­mi priei­ti, pa­kal­bin­ti lek­to­rių, ku­rį gal­būt ma­tė tik per te­le­vi­zi­ją", – sa­ko rek­to­rius.

Pa­sak S. A. Baub­lio, uni­ver­si­te­te klau­sy­to­jai ne tik se­mia­si ži­nių, iš­girs­ta įvai­rių nau­jie­nų, ta­čiau ir su­si­ran­da drau­gų, bend­ra­min­čių, tu­ri pro­gą pa­­bend­rau­ti ir bent po­rą kar­tų per sa­vai­tę išei­ti iš na­mų ir tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lais­va­lai­kį.

Šiau­lių TAU per 20 gy­va­vi­mo me­tų au­go ir plė­tė­si. Vis­gi rek­to­rius sa­ko, kad 1 000 klau­sy­to­jų ri­bos kol kas ne­pla­nuo­ja­ma per­ženg­ti. Pir­miau­sia – dėl pa­tal­pų sto­kos. Pats uni­ver­si­te­tas sa­vų pa­tal­pų ne­tu­ri, glau­džia­si Šiau­lių uni­ver­si­te­to ir Pas­to­ra­ci­nio cent­ro pa­tal­po­se. Ne­men­kas iš­šū­kis ras­ti au­di­to­ri­ją, ku­rio­je su­tilp­tų per 200 klau­sy­to­jų.

Ki­tas iš­šū­kis – uni­ver­si­te­to veik­los fi­nan­sa­vi­mas. Ka­dan­gi Šiau­lių TAU yra vie­šo­ji įstai­ga, pi­ni­gų daž­niau­siai už­si­dir­ba ra­šy­da­mi pro­jek­tus.

Pak­laus­tas, ko pa­lin­kė­tų uni­ver­si­te­tui ir jo klau­sy­to­jams, S. A. Baub­lys sa­ko: "Ge­riau­sias pa­lin­kė­ji­mas – bū­ti svei­kiems, mo­kė­ti džiaug­tis gy­ve­ni­mu kiek­vie­na­me am­žiaus tarps­ny­je ir ne­pra­ras­ti no­ro vis­kuo do­mė­tis."

Mū­sų "stu­den­tai" nie­kur ne­sku­ba, jie pra­smin­gai lei­džia lais­va­lai­kį ir džiau­gia­si ga­lė­da­mi priei­ti, pa­kal­bin­ti lek­to­rių, ku­rį gal­būt ma­tė tik per te­le­vi­zi­ją.

Susijusios naujienos