Vasario 16-ąją prabilo ir keturi signatarai

Ro­lan­do PA­RA­FI­NA­VI­ČIAUS nuo­tr.
Tris­pal­vė po šv. Mi­šių iš­kil­min­gai at­neš­ta į Pri­si­kė­li­mo aikš­tę.
Va­sa­rio 16-ąją, Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną, Šiau­lių Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je vy­ko Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro or­ga­ni­zuo­tas mi­nė­ji­mas "Mū­sų gy­ve­ni­mas – Lie­tu­vai".

Po Šiau­lių Šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je au­ko­tų šv. Mi­šių Lie­tu­vos tris­pal­vė iš­kil­min­gai at­neš­ta į Pri­si­kė­li­mo aikš­tę.

Aikš­tė­je teat­ra­li­zuo­tą mu­zi­ki­nę pro­gra­mą at­li­ko Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro, Nai­sių va­sa­ros teat­ro ak­to­riai, Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kest­ras (me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Si­gi­tas Vai­čiu­lio­nis, di­ri­gen­tas Ge­di­mi­nas Brūz­ga) ir so­lis­tas Vir­gi­ni­jus Bar­zins­kis.

Ak­to­riai Se­ve­ri­nas Nor­gai­la, Ai­das Ma­tu­tis, Re­mi­gi­jus Pe­le­nis ir To­mas Mont­vi­la įkū­ni­jo ke­tu­ris sig­na­ta­rus, Šiau­lių ber­niu­kų gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nius: My­ko­lą Bir­žiš­ką, Ste­po­ną Kai­rį, Jo­ną Vi­lei­šį ir Al­fon­są Pet­ru­lį.

Aikš­tė­je skam­bė­jo uni­ka­lus var­pas, ku­rį spe­cia­liai ren­gi­niui pa­sko­li­no ko­lek­ci­nin­kas Pet­ras Ka­mins­kas.

Gie­dant "Tau­tiš­ką gies­mę", Lie­tu­vos vė­lia­vą iš­kė­lė Šiau­lių mies­to me­tų spor­ti­nin­kas, pa­ro­lim­pi­nės rink­ti­nės kan­di­da­tas And­rius Sku­ja.

Šiau­lie­čius svei­ki­nęs mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas per­da­vė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to Gi­ta­no Nau­sė­dos, Šiau­lių mies­to gar­bės pi­lie­čio, Pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do ge­ne­ro­lo lei­te­nan­to Val­de­ma­ro Rup­šio svei­ki­ni­mus.

Vė­liau šven­tė tę­sė­si kon­cer­tų sa­lė­je "Sau­lė", kur su­reng­tas Šiau­lių big­ben­do ir so­lis­to Mar­ty­no Ka­va­liaus­ko kon­cer­tas.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.