Vasario 16-oji – lediniame vandenyje

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Le­di­nės mau­dy­nės Va­sa­rio 16-ąją – rad­vi­liš­kie­čio ka­riš­kio, svei­kuo­lio Ta­do Gri­mai­los (vi­du­ry­je) su­ma­ny­mas.
Rad­vi­liš­kie­čiai Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną ne­be pir­mus me­tus šven­tė ypa­tin­gai – da­ly­vau­da­mi le­di­nė­se mau­dy­nė­se bei bėg­da­mi "Už lais­vę".
Šie­met į le­di­nį Ei­ba­riš­kių tven­ki­nio van­de­nį šo­ko re­kor­di­nis "ruo­nių" bū­rys – apie 150 to­kių mau­dy­nių en­tu­zias­tų.

Pra­si­dė­jo bė­gi­mu, bai­gė­si – mau­dy­nė­mis

Bė­gi­mas "Už lais­vę" pra­si­dė­jo mies­to aikš­tė­je – čia su­si­rin­ko apie 300 bė­gi­kų. Tris­pal­vė­mis bei vė­lia­vė­lė­mis ne­ši­ni Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no, ku­ni­gaikš­čio Mar­gi­rio pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riai, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos at­sto­vai, svei­ka­tos klu­bo "At­ga­ja" na­riai, ki­ti ra­jo­no gy­ven­to­jai, tarp ku­rių – ir bū­re­lis vai­kų, pa­ju­dė­jo link Ei­ba­riš­kių tven­ki­nio.

Bė­gi­kų bū­rį pa­skui sa­ve ve­dė šio ren­gi­nio su­ma­ny­to­jas ir vie­nas iš or­ga­ni­za­to­rių, ka­riš­kis ir spor­ti­nin­kas Ta­das Gri­mai­la.

Įvei­kę tri­jų ki­lo­met­rų bė­gi­mo tra­są, bė­gi­kai ir prie tven­ki­nio jų jau lau­kę rad­vi­liš­kie­čiai pir­miau­sia su­gie­do­jo ša­lies him­ną, o po to drą­siau­sie­ji, dar ke­lias mi­nu­tes ap­ši­lę, šo­ko į le­di­nį tven­ki­nio van­de­nį.

Šal­to van­dens ne­pa­bū­go ne tik bū­rys suau­gu­sių­jų – kar­tu su jais le­di­nį iš­šū­kį įvei­kė ir ke­lio­li­ka įvai­raus am­žiaus vai­kų bei jau­nuo­lių.

T. Gri­mai­la pa­juo­ka­vo, jog pra­dė­ti ruoš­tis šių­me­tei Va­sa­rio 16-ajai pa­ka­ko penk­tos va­lan­dos ry­to, mat, šie­met dar­bų bū­ta ma­žiau – le­di­nėms mau­dy­nėms tven­ki­ny­je ne­pri­rei­kė kirs­ti eke­tės.

Priė­mė le­di­nį iš­šū­kį

Ku­ni­gaikš­čio Mar­gi­rio pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no šta­bo vir­ši­nin­kas ma­jo­ras Egi­di­jus Mor­kū­nas pri­si­pa­ži­no to­kia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs pir­mą kar­tą.

"Ka­riuo­me­nė­je mums ten­ka iš­ban­dy­ti ir šal­tį, ir karš­tį, tad ir šios mau­dy­nės ne­bu­vo kaž­kas ekst­re­ma­laus. Ka­riš­kiams ten­ka grū­din­tis įvai­riau­sio­mis są­ly­go­mis. Mes esa­me tam ruo­šia­mi ir pa­si­ruo­šę", – sa­kė kar­tu su dvy­li­ka­me­te duk­ra Mė­ja bė­gi­me da­ly­va­vęs, ta­čiau be jos į šal­tą van­de­nį lin­dęs ka­rys. Mė­ja sa­kė kol kas le­di­nio van­dens bi­jan­ti.

Iš van­dens iš­lin­du­si še­du­vė, svei­ka­tos klu­bo "At­ga­ja" na­rė Vik­to­ri­ja Moc­kai­tė ti­ki­no le­di­niuo­se iš­šū­kiuo­se da­ly­vau­jan­ti jau pen­ke­rius me­tus ir per tą lai­ką nė kar­to ne­si­rgu­si.

"Į le­di­nį van­de­nį esu lin­du­si ir slo­guo­da­ma. Ir nie­ko – vi­sos slo­gos iš­laks­tė. Ket­ve­ri me­tai da­ly­vau­ju Pa­lan­gos "ruo­nių" mau­dy­nė­se. Šal­tas van­duo – tai at­gai­va, žva­lu­mas ir svei­ka­ta", – op­ti­miz­mu tryš­ko še­du­vė.

Tre­čius me­tus le­di­nė­se mau­dy­nė­se da­ly­vau­jan­ti rad­vi­liš­kie­tė Ri­ma Šče­po­nie­nė juo­ka­vo to­kiu bū­du stab­dan­ti se­nė­ji­mo pro­ce­są. Prieš dve­jus me­tus mo­te­ris da­ly­va­vo ir Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sia­me 30-ies die­nų le­di­nia­me iš­šū­ky­je.

Kvie­tė pra­mo­gos ir ren­gi­niai

Po le­di­nio krikš­to mau­dy­nių bei bė­gi­mo jų da­ly­viai bu­vo ap­do­va­no­ti at­mi­ni­mo me­da­liais. Ap­do­va­no­ji­mais pa­si­rū­pi­no ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro Spor­to sky­rius.

Išal­ku­sie­ji bu­vo vai­ši­na­mi Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos vi­rė­jų iš­vir­ta pa­sie­nie­tiš­ka ko­še ir ar­ba­ta, o su­žvar­bu­sie­ji ga­lė­jo pa­si­šil­dy­ti ku­bi­luo­se bei spe­cia­liai įreng­to­se pir­ty­se – su­ša­lu­sių lau­kė trys kil­no­ja­mo­sios pir­tys, še­ši ku­bi­lai bei nuo­tai­kin­ga jau­ni­mo gru­pės "Mo­no" at­lie­ka­ma mu­zi­ka.

Po mau­dy­nių rad­vi­liš­kie­čiai rin­ko­si į Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­rą. Čia jau aš­tuo­nio­lik­tą kar­tą su­reng­ta tau­to­dai­li­nin­kų dar­bų pa­ro­da, ku­rio­je šie­met eks­po­nuo­ja­ma per 440 dar­bų, bei vy­ko Lie­tu­vos gim­ta­die­niui skir­tas Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cen­to me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas "Su­dai­nuo­ki­me Lie­tu­vą".

O Va­sa­rio 16-osios iš­va­ka­rė­se Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­na bu­vo pa­mi­nė­ta Mi­nai­čiuo­se, prie Lie­tu­vos par­ti­za­nų me­mo­ria­lo – čia su­reng­tas iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas, skir­tas Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio Ta­ry­bos 1949 me­tų va­sa­rio 16 die­nos Dek­la­ra­ci­jos pa­skel­bi­mo 71-osioms me­ti­nėms.