Uždaromas eismas Aušros alėjoje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Eis­mas Auš­ros alė­jo­je bus at­nau­jin­tas tik ru­dens pra­džio­je.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­ne­šė, kad dėl vyk­do­mų Auš­ros alė­jos re­konst­ra­vi­mo dar­bų nuo ba­lan­džio 1 die­nos iki rug­sė­jo 1 die­nos bus už­da­ro­mas eis­mas Auš­ros alė­jos at­kar­po­je tarp Var­po ir Že­mai­tės gat­vių.

Ši Auš­ros alė­jos at­kar­pa bus ap­va­žiuo­ja­ma Til­žės, Vy­tau­to ar­ba P. Cvir­kos ir Že­mai­tės gat­vė­mis. Kei­sis ir au­to­bu­sų marš­ru­tai. Ap­lin­ki­nė­se gat­vė­se bus įreng­ti ženk­lai, nu­ro­dan­tys, kaip ap­lenk­ti re­mon­tuo­ja­mą Auš­ros alė­jos ruo­žą.

Mi­nė­tos Auš­ros alė­jos at­kar­pos vie­šų­jų pa­sta­tų ir vie­šų­jų erd­vių priei­gų re­konst­ruk­ci­jos dar­bus at­liks UAB "Šiau­lių plen­tas". Sau­sio pra­džio­je ran­go­vas alė­jo­je jau iš­pjo­vė 82 me­džius. Sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, pa­gal pro­jek­tą bus at­so­din­tas 61 me­dis ir pa­so­din­ti 346 krū­mai.

Pro­jek­tas apims vie­šų­jų erd­vių prie Šiau­lių ka­me­ri­nės sa­lės "Po­li­fo­ni­ja", Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos, Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro, Cent­ri­nio ir Didžd­va­rio par­kų ir jas jun­gian­čios Auš­ros alė­jos (nuo Že­mai­tės g. iki Var­po g.) at­nau­ji­ni­mą, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mą ir plėt­rą, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių re­konst­ruk­ci­ją, skve­rų su­tvar­ky­mą, ža­lio­sios inf­rast­ruk­tū­ros, ap­švie­ti­mo inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mą. Taip pat ža­da­ma to­bu­lin­ti vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mos priei­na­mu­mą, re­konst­ruo­jant įva­žas, su­sto­ji­mo sto­te­les. Bus die­gia­mos sau­gaus eis­mo prie­mo­nės, įren­gia­mi ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tai. Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to ver­tė – per 2,8 mi­li­jo­nus eu­rų. Dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti 2021 me­tų pa­bai­go­je.

Komentarai

Tamsta    Pen, 2020-03-13 / 09:57

In reply to by tamsta - tai cia valdzios uztarejas?

O ka sakysi tu ir kiti kurie varo ant valdžios? Kai miestas bus suvarkytas. Nenorėkite,kad butu,kaip pasakoje"lydekai paliepus,man panorėjus" susitvarkyk visas mieste per naktį. Ar jus vis dar tikite pasakomis?
:)     Pen, 2020-03-13 / 10:33

In reply to by Tamsta

Tai kad jis niekada iki galo nebus sutvarkytas. ES daugiau pinigėlių trinkelėmis ir medžiams kirsti nebežada duoti. Ateityje teks gyventi iš dabar "pelningai investuotų" į trinkelės pinigų. Iki tol būtų gerai, kad kaip nors tuos pačius projektus pabaigtų. Be didelių "papildomų" miesto "investicijų". Korona nei Lietuvai, nei pasauliui nieko gero nežada.
Feee    Pen, 2020-03-13 / 10:48

In reply to by Tamsta

Durnas lietuvis EU pinigus suprato imti per projektus trinkelėms. Nors buvo galima juos projektuoti žmogaus gėrovei kurti, t.y. darbo vietoms, ekonomikai, vaikų ateičiai su vektoriumi. Dabar viskas į betoną.
Viskas bus gerai    Pen, 2020-03-13 / 13:43
Emigrantai labai gražiai sutvarko savo artimųjų kapus, uždengiami juos granitu taip, kad ilgą laiką nereikalautų jokios priežiūros. Tas pats ir su likusiu miestu. Vientisas granitas sudarys sąlygas išnykti erkėms, nereikalaus sezoninės priežiūros, vizualiai susijungs su miesto kapinėmis, jose išpjovus užsilikusius medžius, o mieste pastačius vieną kitą granito, bronzos ar kombinuotą monumentą.
Taip viskas tuoj bus herai    Pen, 2020-03-13 / 14:14

In reply to by Viskas bus gerai

Seniau statydavo monumentus iš akmens, vėliau - iš tauraus metalo. Bet čia ne Šiauliuose, nes brangu. Nebent prie sovietų dar leninams kraną duodavo. Kai tapome laisvi, kad būtų pigiau, jie daromi tiesiog iš gamyklos atliekų "už dyką" ar "dovanų". O pastaruoju metu - iš polistirolio - keturiems sezonams - vienai valdžiukės kadensijai, kad pėdos spėtų atšalti. Gal greitai iš kokių padangų pradės daryti?
kazimieras    Pen, 2020-03-13 / 17:07
o gi pries savivaldybe,pastatom meka,gi pilna pabegeliu ,koks milijonas prileks ,bus nenuobodu,seule bus kaip vilne
miestietis    Pen, 2020-03-13 / 17:54
Turime tokią situaciją mieste, kuomet savivaldybėje turime kelių rūšių komisijas- kultūros, mažosios architektūros ar kaip ją ten ir dar galbūt panašią kokią, bet vistiek mieste bujoja chaosas su tais lauko meniniais reikalais. Dizaineris užsinorėjo ir niekas jam nesutrukdė apskardinti visą miestą, darė ką norėjo, kaip ir bele kiek ir tik taip, kaip pašvietė jam protelis. Na šiuo metu lyg ir paspaustos taikos letenos tarp oponentų, o tereikėjo tik prieš ala menininką nusilenkti, tiek jau to. Miestas mokėjo virš dešimt tūkstančių europinių pinigų už ąsočio dydžio bronzinę galvytę, bet viskas į pašalį nuėjo. Užsinorėjo šviesaus atminimo pedagogo Murkos artimieji įamžinti savo giminaitį, niekas nesako, gal ir geras dalykas, bet tai vėl be jokio visuomenės aptarimo įsūdė miestui kažkokią tai makabriją, kurios niekas negali suprasti ir niekad nesupras, nes nei kiek ryškesnio užrašo neįžiūrėsi kam skirtas, anei akiai jis mielas, be to dar ir su byrančia apačia. Kaip metodinė medžiaga studentams, kaip nereikia daryti meno, tai gal ir tiktų. Vienžo- pilna anarchija ir savivalė, o dar miestas giriasi turintis susiformavusį kritinį menininkų sluoksnį, kurį paruošė Pedagoginis institutas, bet tų meninių ambicijų garo užtenka tik garvežio švilpukui, bet ne tam, kad tas garvežys važiuotų.
1, 2, 3    Pen, 2020-03-13 / 20:02

In reply to by miestietis

Spėkit iš trijų kartų: kas yra Lietuvos Dizainerių sąjungos valdybos narys ir Šiaulių skyriaus vadas, atstovaujantis tą kritinį menininkų sluoksnį konkrečiam garvežio švilpukui pūsti :)
miestietis    Pen, 2020-03-13 / 20:17

In reply to by 1, 2, 3

Drįstu spėti, kad tai JIS, kurio dešinė dar vis kvepia mero dešine, bet ir vėlgi niekaip nesuprantu- ant kiek tas Šiaulių skyrius turi negerbti savęs, kad neišugdė verto tam postui.
mauronis    Šeš, 2020-03-14 / 15:38
Kada tik keliu važiavau pro Šiaulius, Man verkė iš skausmo širdis; Keliai kelmuoti, pakalnės nuplikę! Lyg tartum rūmas suiręs, nudegęs, Lyg kokio miesto išgriuvus pūstynė, Lyg kokio raisto apsvilus kimsynė!..
Vėl    Sek, 2020-03-15 / 09:58
Vėl meriuks už mūsų pinigus reklamuojasi. rAŠO APIE TAI KAIP SUTVARKYS ŠIUKŠLES.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.